2 Kin
Kin Dededi Buka Fafaluwagana
2
Guyau, Ilaidiya ya Abi Hasaꞌen Galewa
2 Kin 2:1-18
Fuyanna Guyau bena haba Ilaidiya ya abi hasaꞌen galewa bwai filifili yai, mate Ilaidiya maꞌena Ilaisa Giligala nuꞌuna sa lau afulen, na sa laoma edaꞌeda yai. Ilaidiya ya libalau Ilaisa lisina iyen,
Aiteꞌi u miya. Guyau ya duigu bena E lau Beteli.
 
Na Ilaisa iyen,
Wananaha, Guyau ya mwahumwahuli, yo hesana yai, wa mwahuli hinaga, be ibege ya lau afulem.
 
Yo fede maꞌena sa lau Beteli.
Peloweta baiwadi Beteli yai sa miyamiya sa laoma Ilaidiya lisina be sa fatiꞌoi, tiyen,
Wa sibai, aho te Guyau haba em baꞌisa Ilaidiya ya abi hudoꞌiyen ai lisim?
 
Na Ilaisa iyen,
Ii–, E sibai. In moho tabu au libalibaen.
Habahim Ilaidiya ya libalau Ilaisa lisina iyen,
Ilaisa aiteꞌi u miyamiya. Guyau ya duigu bena E lau Diyeliko.
 
Na Ilaisa iyen,
Wananaha, Guyau ya mwahumwahuli, yo In hesana yai, um wa mwahumwahuli hinaga, be ibege ya lau afulemiu.
 
Yo fede maꞌena sa lau Diyeliko.
Peloweta pelena Diyeliko yai sa miyamiya mate sa laoma sa fatiꞌoi tiyen,
Wa sibai, Aho te, ai lisim, Guyau haba em Baꞌisa, ya lawe hudoꞌiyen?
 
Na Ilaisa iyen,
Moꞌisa, E siba, in moho tabu au libalibaen.
 
Habahim Ilaidiya ya faliba iyen,
U miyamiya aiteꞌi. Guyau ya duigu bena E lau Diyodan.
 
Na Ilaisa iyen,
Wananaha Guyau ya mwahumwahuli, yo hesana yai, um wa mwahumwahuli hinaga, be ibege ya lau afulem.
 
Yo fede tataudi luwaga sa lau.
Peloweta pelena, ouꞌoulidi 50 sa lau be sa obiꞌobiyo, begana aꞌawadi ya lofa, na sa sana lau Ilaidiya yo Ilaisa lebedi, sa obiꞌobiyo Diyodan Hoꞌowana sadaina yai. Ilaidiya ana luhuluhu ya kamfahi be ya noꞌu, habahim hoꞌowa yai ya oiyen yo fede hoꞌowa ya tamo daili be tanohi pitapitalina yai tataudi luwaga sa dohe tefa.
Fuyana sa mahano tefa yai, Ilaidiya ya libalau Ilaisa lisina iyen,
Somo wa fanuha, u falibagu, haba E ginauli, enehem, na habahim Guyau ya lawe hudoꞌiyegu.
 
Yo fede Ilaisa ena bui ya felen iyen,
Em adidili yo gigibwali, Yaubada ya felem, tefana u felegu yo ai hewana Yaubada ena namanamali, yo ginauli mahudoꞌina lisim yai u felegu. Doha taumoho natuna tau baguna, gogo mahudoꞌina ya felen aiʼena. Be haba E falau damahim peloweta edi baꞌisa.* Isalaela dodogadi edi miyamiya yai yena tau tamatama ya peꞌi, natuna bwaꞌibwaꞌina taumoho haba tamana ena gogo ya atipui be ena tefa laꞌilaꞌina ya abi. Ilaisa mate natu bwaꞌibwaꞌina taumoho ena tefa laꞌilaꞌina ya anꞌanꞌetai ya famala Ilaidiya falau damahina
 
10 Ilaidiya iyen,
Ginauli poꞌipoꞌina wa anꞌetai. Yena Guyau wa ita, ya abifahigu lebem yai, somo wa anꞌetai, haba ya felem. Na yena hige u ita, somo wa anꞌetai ibege i felem. (1 Kin 19:16; 19:21)
 
11 Edaꞌeda yai sa laulau libaliba, ma esega na, hosi ma oyagi alaꞌalana yo saliyoti ma oyagi alaꞌalana sa taumahata Ilaidiya maꞌena Ilaisa atiꞌatipudi yai be sa dailidi. Na Guyau bwai filifili yai Ilaidiya ya hasaꞌen galewa. 12 Ilaisa laulau te ya ita mate ya tan ꞌwalaꞌwalawui, iyen,
Tamagu! Tamagu! Isalaela edi saliyoti yo hosi tau awaidi E itadi!
 
Na matana yai ya tauyamuhi be hige i ita fuyoi. Yo fede ana luhuluhu ya kamgigi luwagai. (2 Kin 6:17; 13:14)
13 Fuyana Guyau Ilaidiya ya hasaꞌen galewa, In ana luhuluhu ya beꞌu lidi tanohi yai. Na Ilaisa luhuluhuna ya abi hitin, na ya fuyo Diyodan Hoꞌowana sadaina yai ya obiyo. Au italau 1 Kin 19:19. Laulau te ya tubu mate ya famahata Ilaidiya falau damahina Ilaisa. 14 Na luhuluhu ya oiyen hoꞌowa yai, na ya liba iyen,
Guyau, Ilaidiya ena Yaubada somo yai?
 
Yo fede, fuyanna luhuluhu hoꞌowa yai, ya faʼoiyen, hoꞌowa ya tamo daili luwagai be ya dohe tefa.
15 Peloweta pelena Pelowetadi eseꞌesegadi kwahasa lausoi 7 yai ouꞌoulina 50 Diyeliko yai, hola otadi tefa yai sa maimainenei tiyen,
Gigibwali, Ilaidiya lisina yai mate Ilaisa haꞌa ya abi.
Yo fede sa lau sa failobahi, nuwanuwana yai sa tuli bono na sa dulu tanohi yai, (Namba 11:17; 1 Samuwela 10:5)
16 Na tiyen,
Ouꞌoulimai 50 na E adidili. U laliyemai be, ai lau em baꞌisa ai yoꞌoi. Nuwana Guyau Yaluwana Ilaidiya ya abi hitiʼi, be ya lawen tuꞌa e gunuwala haisa amaniya i faꞌota lidiyen. (Acts 8:39)
 
Ilaisa edi bui ya feledi iyen,
Higeꞌe, tabu au lau.
 
17 Na sa eli dududuꞌi ee–, ya taumayamaya, be hige gonowana i gududi. Yo fede iyen, (Tau Eda Bwaꞌiyedi 3:25)
Au lau.
 
Be tatau 50 sa duidi sa lau sa yoꞌoi ee–, lahai faihona sa ofi, na hige ti lobahi.
18 Ilaisa mate Diyeliko yai ya miyamiya na fuyanna sa fuyoma ya falibadi iyen,
Doha haꞌa E falibamiu yawa, “Tabu au lau.”

*2:9 Isalaela dodogadi edi miyamiya yai yena tau tamatama ya peꞌi, natuna bwaꞌibwaꞌina taumoho haba tamana ena gogo ya atipui be ena tefa laꞌilaꞌina ya abi. Ilaisa mate natu bwaꞌibwaꞌina taumoho ena tefa laꞌilaꞌina ya anꞌanꞌetai ya famala Ilaidiya falau damahina

2:13 Au italau 1 Kin 19:19. Laulau te ya tubu mate ya famahata Ilaidiya falau damahina Ilaisa.

2:15 Pelowetadi eseꞌesegadi kwahasa lausoi 7 yai