2 Samuwela
Samuwela Dedena Buka Fafaluwagana
2 Samuwela Aba Fatubuna
Buka ite mate Deiwidi ena fuya kin dedena ya libaen. Lausoisoi 1-4 mate Diuda tefa hasahasa yai sidohana ena foyafoyahina sa libaen. Sidohana ana waiyunu ena lululuidi Isalaela ganahewana yai yo nuꞌu hahaisa yai mate sa libaen. Lausoisoidi yai te sidohana Deiwidi Yaubada ena gadogadosisiyenna yo ena sunusunumanaꞌen ya faꞌitada hinaga. Ena heyaheyaya haisa yo ena belubelu hinaga te ita lobahi. Yaubada sidohana Deiwidi ena fafakamkamnana fuyana heyaya ya ginauli, te ita lobahi hinaga. Ya nuwabui be Yaubada ena heyaya ya nuwatuhu afulen hinaga te ita lobahi. Isalaela ena fuya foyahina mate mwahu ya fahoinadi in moho, Yaubada ya bobodiyen yo ena liba fasunuma in yo laulauwewena lebedi yai mate nuwana yai ya ota. (2 Samuwela 7:11-16 au ita)
5
Deiwidi Isalaela yai ya Kin
2 Samuwela 5:1-4
Isalaela suludi mahudoꞌidi sa laoma Deiwidi lebena, Hebelon nuꞌuna yai na tiyen,
Ai afa efam. Beyabeyana, Saulo hola ma kinna um logem Isalaela eda tau hiyala wa foyahidi wa lau wa hiyahiyala be Guyau ya falibam iyen, “Um haba egu dodoga Isalaela wa ita watanidi doha sipi tau itaꞌitawata sipi ya ita watanidi yo haba wa famala edi baꞌisa.”
 
Isalaela babadadi mahudoꞌidi sa laoma Kin Deiwidi lebena Hebelon nuꞌuna yai be maꞌedi sa angwala Yaubada matana yai. Habahim, oliwe uluna gilisina sa fagoi kuluna yai bena sa fawananaha mate Deiwidi Isalaela edi Kin.
Deiwidi ena bolima 30 mate ya famala kin na ya ita wata ee–, boliman 40.