Tau Faꞌona Wasawasa Adi
Paisowa
(Apostolo)
1
Yaubada, Yesu ya Hasayen Galewa
Paisowa 1:1-11
Yauwedo, Yaubada Tau Fanuhana* Tiofiliyesianiyona mate “Yaubada Tau Fanuhana.” Buka hahaisa “Yaubada Tau Fanuhana” sa uli na hahaisa “Tiofiliyesi” sa uli paꞌana edi nuwatuhu bena doga hesana. egu buka bwaꞌibwaꞌina yai ginauli somo E ulidi mate ginauli mahudoꞌidi Yesu ya fatubu ya ginauli yo ya lau faꞌataen, haꞌa enehemiu E liba ya lau ee–, sa hasaiyen galewa. Hola hige Yaubada i hasaen galewa na safalumadi ya fasinabodi be ena tau faꞌona wasawasa ya liba fasibasibadi Yaluwa Tabuna ena gigibwali yai. Ena peꞌi mulina yai ya taumahata tatau te, lisidi yai ma boludi laulau hudoꞌi - hudoꞌi yai be ya faꞌita lobahidi mate In ya mwahuli fuyo. Lahai 40 ganahewadi yai ya taumahata lisidi yai na Yaubada ena Aba Baꞌisa Nuꞌuna wasana enehedi ya liba. Fuya hesa, maꞌedi sa kalakalahe na ya falibadi iyen,
Tabu Yelusalem au lau afulen, na ainauya E falibamiu au bagiyen. Ainauyana mate Tamagu ya liba fasunumaꞌen. Diyon hoꞌowa yai ya fafababatisomiu na lahai fisa ai mulina haba Yaluwa Tabuna yai ami babasito.
 
Fuyana sa faꞌoigogo esega sa fatiꞌoi tiyen,
Guyau, aho te ema nuꞌu Isalaela haba wa fele fuyoꞌimai e higeꞌe? Tau faꞌona wasawasa yo dodoga haisa, edi fanuha bena edi dudulai ya fele fuyoꞌidi, be ibodi sa ita watandi.
 
Yesu alinadi ya bui iyen,
Maihaladi e lahaidi mate Tamagu ena gigibwali yai ya nonohaidi. Umi hige enehemiu be haba adi fuya au sibaidi. Fuyana Yaluwa Tabuna ya laoma ai hewamiu haba gigibwali Yaubada ai lisina ami abi be ai Yelusalem, Diudeya yo Samaliya mahudoꞌina yo tanoꞌubu anadan yai haba ami liba famahatagu. (Paisowa 26:20)
 
Ya libaliba ofi, mulina yai, matadi yai Tamana ya abi hasaen galewa, yada yai be hige gonowana ti ita. 10 Hola matadi sa alalolo lau galewa na yo fede tatau luwaga adi leli kafukafudi sa mwaito afuledi sadaidi yai. 11 Na tiyen,
Galili tatau sidohana be amainiya ami obiꞌobiyo na ami maimainene hasa galewa? Yesu ite lebemiu yai sa abi hasaen galewa te, mate haba ya fuyoma gonogonowana doha ami ita ya hasai.
Mataiyasi, Diudasi ya Falau Damahi
Paisowa 1:12-26
(Matiu 27:3-10)
12 Habahim Oliweta Piuna sa lau afulen na sa fuyo Yelusalem. Nuꞌudi te lofana doha kilomita esega. Diusi edi laugagayo yai mate Sabati lahaina yena sa laulau tiga ibege kilomita esega ti diꞌoi. 13 Fuyana sa mahano, sa hasai edi aba miyamiya bilina yai. Iti mate Pita, Diyon, Diyemsi yo Endulu; Pilipi yo Tomasi, Batolomiu yo Matiu; Alefaiyesi natuna Diyemsi yo Saimon Seloti§ In Loma tau lau weꞌaidi dogana hesa yo Diyemsi natuna Diudasi. 14 Fuya ouꞌouli sa fafaꞌoigogo na sa laulauꞌuꞌula ma haidadi wawahin yo Yesu haidana yo tinana Maliya hinaga.* Au italau Maleko 6:3: Yesu afa haidana mate: Diyemsi, Diyosepa, Diuda, yo Saimon. Afa lolofuna hinaga, edi aba miya mate Nasaleta. In moho, hesadi hige ti uli Buka Tabuna ganahewana yai.
15 Lahaidi yai ni Yesu tau kawawananahaina 120 ganahewadi yai, Pita ya obiyo fahi 16 be iyen,
Afa haidagu! Beyabeyana, Buka Tabuna yai sa uli tiyen, Yaluwa Tabuna ena gigibwali yai, Deiwidi, Diudasi wasana ya libaen mate haꞌa ya fawananaha fuyanna Yesu ana waiyuna ya foyahidi be sa tohai. 17 Diudasi hidamai hesa ema pele yai yo paisowa tau saguhimai.
 
18 (Ena lau pono maisana monina ya abi be tanohi ya une. Tanohina yai mate ya fatutu baꞌa be ya peꞌi. Bogana ya tamo dagi be tagina mahudoꞌina ya faikalamahanoi. 19 Dodoga mahudoꞌidi Yelusalem yai wasana sa atahiyen be alinadi yai nuꞌuna hesana sa tole “Akeladama.” Aniyona mate “ꞌWasina Nuꞌuna.”)
20 Pita iyen,
Samsi bukana yai sa uli tiyen, “Ena luma haba afaꞌafana, ibege sai i gogoi,” yo sa uli hinaga tiyen, “Sai hesa ana paisowa i abi.” (Samsi 69:25 yo Samsi 109:8).
21 Lisina yai hidada hesa bena te fasinabo. In yo Yesu maꞌeda fuya ouꞌouli te laulau asiꞌasi. 22 Diyon ena fuya fafababatiso ya lau ee–, Yaubada, Yesu lebeda yai ya abi hasaen galewa. Sai te famwaito, maꞌeda ena mwahuli fuyo dedena haba te fatadada. (Luka 24:48)
23 Yo fede dodoga luwaga hesadi sa fafinahedi: Mataiyasi yo Diyosepa, hesana hesa Basabasi na hesa Diyusitusi.
24-25 Na sa lauꞌuꞌula tiyen,
Guyau, doga mahudoꞌina ena nuwatuhu wa sibai. Tatau luwaga te u faꞌitamai. Sai wa fasinabo haba tau faꞌona wasawasa adi paisowa ya ginauli, fuyana Diudasi ya biya afulen na ya lau ena aba laoma.
 
26 Habahim dodoga luwaga ni, sa aiheya failakoꞌedi umeꞌehu yai Hesadi sa ulidi umeꞌehu yai. Taumoho esega hesana ai umeꞌehu esega sa uli na sa husan ginauli hesa ganahewana yai be sa fatigotigo ee–, umeꞌehu esega ya beꞌu. Hesa somo umeꞌehu yai ni, mate in logena fafasinabona. be Mataiyasi ya abi. Sa falau esegahi maidana tau faꞌona wasawasa 12 edi pei yai.

*1:1 Tiofiliyesianiyona mate “Yaubada Tau Fanuhana.” Buka hahaisa “Yaubada Tau Fanuhana” sa uli na hahaisa “Tiofiliyesi” sa uli paꞌana edi nuwatuhu bena doga hesana.

1:6 Tau faꞌona wasawasa yo dodoga haisa, edi fanuha bena edi dudulai ya fele fuyoꞌidi, be ibodi sa ita watandi.

1:12 Diusi edi laugagayo yai mate Sabati lahaina yena sa laulau tiga ibege kilomita esega ti diꞌoi.

§1:13 In Loma tau lau weꞌaidi dogana hesa

*1:14 Au italau Maleko 6:3: Yesu afa haidana mate: Diyemsi, Diyosepa, Diuda, yo Saimon. Afa lolofuna hinaga, edi aba miya mate Nasaleta. In moho, hesadi hige ti uli Buka Tabuna ganahewana yai.

1:26 Hesadi sa ulidi umeꞌehu yai. Taumoho esega hesana ai umeꞌehu esega sa uli na sa husan ginauli hesa ganahewana yai be sa fatigotigo ee–, umeꞌehu esega ya beꞌu. Hesa somo umeꞌehu yai ni, mate in logena fafasinabona.