Esela
Dedena
2 Koloniko yai te fatili mate fatala pili laꞌilaꞌi Isalaela hewadi yai na boludi sa lau deli Babilon yai. Yaubada ena Luma Yelusalem yai sa faheyaya wa ya ota doha, hige ti ginauli. Esela Bukana yai te fatili mate Diuda dodogadi haisa Babilon sa lau afulen na sa fuyo edi nuʼu, Diuda be Yaubada Yelusalem yai, ena Luma sa ginauli fuyoi.
Esela Bukana sa pei daili faihonai:
Pesia edi kin, Sailusi ya liba be Diuda edi pele bwaꞌibwaꞌina sa fuyo Diuda nuꞌuna, mate Esela peina 1 yo 2 yai sa uli.
Diuda dodogadi Yaubada ena Luma sa ginauli fuyoi yo Yaubada sa fadebasae fuyoi mate Esela peina 3 ya lau 6 yai sa uli.
Boliman fisa mulidi yai, Diuda dodogadi haisa sa fuyo Yelusalem. Esela peina 7 ya lau 10 yai sa uli.
3
Aba Antalasam sa Ginauli Fuyoi
Esela 3:1-8
Nawalahi fafaligigi-luwagana yai Isalaela dodogadi edi taon sa miyaidi. Mahudoꞌidi sa faꞌoigogo Yelusalem yai. Habahim Diyosadaki natuna, Diyesuwa, falena tau antalasam yo Silitiyeli natuna, Selubabeli maꞌana boga sa fatubu antalasam aba angabuna sa ginauli Isalaela edi Yaubada enehena. Bena ainiya Guyau antalasam sa gabu. Laugagayo somo Guyau ena peloweta Mose, ya uli mate sa falau watan. Diuda dodogadi tau miya fataꞌiꞌilidi mate sa ꞌwasabuwedi. In moho aba anꞌantalasam sa ginauli boda somo yai beyabeyana edi aba ginaulina, be amainiya lisina yai hwalahwala yo maimailafi ouꞌouli antalasam sa angabu lau Guyau lisina. Habahim Mose laugagayo ya uli sa falau watan be anꞌangogona gwaꞌuna sa ginauli. Lahai hesa - hesa antalasam sa gabudi ana nonoi yai. Muliyai, Fuya Ouꞌouli Ainauya sa ginaginaulidi mate sa ginaulidi yo Nawalahi Fwaufwau Antalasamna, Guyau ena Mataꞌasi Lahaidi Tabudi Fafasinabodi mahudoꞌidi antalasamdi, yo hinaga Ainauya Ma Nuwa Ofifahidi sa Ledima Antalasamna, mate hinaga sa gabudi, Guyau enehena. Guyau ena Dubu Tabuna aba faꞌobiyona umeꞌehudi hola hige ti toledi na haꞌa antalasam sa angabu nawalahi fafaligigi-luwagana yai, lahai bwaꞌibwaꞌina yai.
Habahim Kin Sailusi, Diuda dodogadi ya falibadi be Dubu Tabuna sa ginauli fuyoi, umeꞌehu tau pidipididi yo luma tau lau ginauli sa famaisadi. Sidon yo Taiya dodogadi adi kalahe, wain yo oliwe gilisina sa feledi, be oyagi sida haba ai Lebanon gabogabona sa fapouli lawen Diyopa nuꞌuna. Pesia edi kin ya yaliyen doha.
Bolima fafaluwagana na nawalahi fafaluwagana yai, Diuda dodogadi edi fuyoma Yelusalem na mulina yai, sa fatubu Guyau ena Dubu Tabuna sa ginauli.
Tau paisowadi mate: Silitiyeli natuna, Selubabeli yo Diyosadaki natuna, Diyesuwa maꞌadi boga, yo afa haidadi hahaisa: antalasam tau gabugabudi, sulu Lewi dodogadi yo salumadi mahudoꞌidi adi waiyunu sa lawedi Babilon sa falau fayofayoꞌidi na sa fuyoma Yelusalem.
Sulu Lewi hewahewalidi edi bolima 20 yo ya hasaen sa fasinabodi be paisowa sa uluꞌuluwen.