Peloweta
Delamaiya
ena Uliꞌuli
Delamaiya mate peloweta hesa laꞌilaꞌina Yelusalem yai. Guyau ena liba Isalaela dodogadi ya fafalibadi. Yaubada sa sana mulimuliyen yo oitau sa fadebasaedi debadi yai Delamaiya ya liba fanuwatagudi mate Yaubada haba ya fakamkamnadi.
1
Delamaiya ana Yoga
Delamaiya 1:4-10
Guyau ya libama lisigu iyen,
Boga yai hola hige ya falasam, na haꞌa E fasinabom,
yo hola hige u tubu na haꞌa E fagabim.
E fasinabom haba nuꞌu ouꞌouli edi peloweta.
 
Guyau alinana E bui, yawa,
Hewa Wananahana Guyauna, hige ya sibai haba sidohana egu libaliba. Yau wawaya!
 
In moho Guyau ya falibagu iyen,
“Tabu u liba uwe, ‘Yau wawaya.’ U lau dodoga lisidi be somo E falibam, edi u liba.” (Auꞌaulaha 3:11)
Guyau ya liba iyen,
Tabu u ꞌwasabuwedi! Yau maꞌem yo haba E bobodiyem! (Diyesuwa 1:9)
 
Habahim Guyau nimana ya lolon be sopagu ya abiꞌona na ya libama lisigu iyen,
Egu liba haꞌa E felem. U libalibaedi!
 
10 Aho ite gigibwali E felem gonowana kin nuꞌu ouꞌouli yai edi paipaisowa wa lei hafihafitidi be wa an faheyayaidi doha luma wa anlubi lopalopaidi e umaꞌuma wa laꞌa fahidi. Na nuꞌu hahaisa edi kin wa saguhidi doha liꞌe wa umahidi, e luma wa faꞌobiyo fuyoꞌidi.
17  Guyau ya liba doha ite, iye,
Delamaiya, u abi nonoha! Be u obiyo u lau, somo E falibam, u falibadi. Tabu u ꞌwasabu yo tabu nuwam i mode. Yau moho bena wa ꞌwasabuꞌegu. 18 Ma! Adidili E felem doha taon ganana lofalofa wananahana e doha duhu powati e doha bilibili kapa. Ibege Kin yo ena tau paisowa iti dodoga lalalaꞌi yo antalasam tau gabugabudi yo Diuda dodogadi ibege ti lei hafihafitim. 19 Haba sa faꞌwaiyunum, in moho hige gonowadi ti sai tawatawaim, paꞌana Yau maꞌem be haba E fofofahim. Yau, Guyau, E liba doha.