24
Heyaya, Falena Heyaya
Lewitikusi 24:19-22
19  Guyau ya libalau Mose lisina iyen,
Isalaela dodogadi u falibadi uwe,
Sai hidana ya talai,
haba hinaga in sa talai.
20 Yena siyada ya oi pwai mate
hinaga siyadana haba, sa oi pwai.
Yena hidana matana ya oi golu
haba hinaga matana sa oi golu.
Hidana moꞌana inna ya oi losi
mate in hinaga haba moꞌana inna sa oi losi.
Doga hesa ya faꞌomata haba,
in hinaga, sa faꞌomata.
21 Yau, Guyau emi Yaubada!
Yena sai yosiyosi ya wunui,
bena ya falau damahi.
Na sai doga ya wunui,
bena in hinaga sa wunui.
22 Laugagayo eseꞌesegana te bena sai nuꞌuna yai sa yosi yo taꞌowawa mate sa lau watan.