15
Yesu sa Leyama Pailati Matana yai
Maleko 15:1-5
(Matiu 27:1-2; 11-14; Luka 23:1-5; Diyon 18:28-38)
Ma hwalahwalalana tau antalasam babaꞌisadi, dodoga lalaꞌi, laugagayo tau lau faꞌataena yo Sanhedeli mahudoꞌidi sa faꞌoigogo na edi sa oiliba be Yesu sa au na sa lawen Pailati lisina.
Pailati ya fatiꞌo lau Yesu lisina iyen,
Um Diusi edi Kin?
 
Alinana, Yesu ya bui iyen,
Ii–, logena.
 
Tau antalasam babaꞌisadi ginauli mahudoꞌidi debadi yai Yesu sa fagilu.
Pailati ya fatiꞌo bodai iyen,
Ginauli boludi haladi yai sa fagilum be alinadi haga u bui?
 
In moho, Yesu hola hige i libaliba, be Pailati ya noꞌo.
Diusi sa Fanuha Bena Yesu ya Peꞌi
Maleko 15:6-15
(Matiu 27:15-26; Luka 23:13-25; Diyon 18:39-19:16)
Bayawa Anꞌangogona yai edi laulau mate tau lau deli esega, sai sa fanuha haba Pailati ya soꞌefahi. Doga hesa hesana Balabasi ma haidana haisa hiyala sa fatubu maidadi gabeman be sa aiyunu. Yo fede halana yai sa lau deli. Baiwa sa laoma be Pailati sa anꞌetai, bena doga hesa ai deli ya soꞌefahi. Pailati ya fatiꞌoidi iyen,
Ami fanuha bena Diusi emi Kin E soꞌefahi?
 
10 Pailati ya sibai mate tau antalasam babaꞌisadi Yesu sa nuwa elaꞌelaꞌen, logena sa leyama lisina.
11 In moho tau antalasam babaꞌisadi mate dodoga sa eli fasifasinadi be tiyen,
Balabasi u soꞌefahi!
 
12 Pailati ya libalau lisidi, iyen,
Aho auwen, “In Diusi edi Kin.” Haba somo ai lisina E ginauli?
 
13 Sa yogayoga tiyen,
U tutu fapatu!
 
14 Pailati ya fatiꞌo,
Sidohana? Pilipili somo ya ginauli?
 
Sa yoga laꞌilaꞌi tiyen,
U tutu fapatu!
 
15 Pailati ena fanuha bena dodoga nuwadi ya faloholohodi, yo fede Balabasi ya soꞌefahi. Habahim ya liba be Yesu sa pidili yo bena haba sa lawen sa tutu fapatu.
Hiyala Dodogadi Yesu sa Lau Faliuhwaꞌen
Maleko 15:16-20
(Matiu 27:27-31; Diyon 19:2-3)
16 Hiyala dodogadi Yesu sa lawen Gawana ena Luma dobidobina yai na faledi tau hiyala sa yoga gogondi. 17 Yesu mate Kin edi leli kapikapitana sa faliꞌo* “Kapikapitana” aniyona mate “pepolo.” na kokukoku sa ginauli nulinuli yai be kuluna yai sa fakoku.
18 Sa yogalau lisina tiyen,
Diusi edi Kin! Um mwahulim, hige ana siga!
 
19 Kuluna yai sa oiꞌoi, sa lau kanisoi yo sa tulibono be edi fadebasae bwalabwala sa ginauli. 20 Sa laulau faliuhwaꞌen ya ofi, luhuluhu kapikapitana sa unufahi na ana leli sa faliꞌo fuyoi. Habahim sa foya lawen Yelusalem ganamulina yai be bena sa tutu fapatu.
Yesu Sa Tutu Fapatu
Maleko 15:21-32
(Matiu 27:32-44; Luka 23:26-43; Diyon 19:17-27)
21 Na Sailin dogana hesa hesana Saimon nuꞌu kiukiu yai ya laolaoma duhu laꞌi ganahewana. Na hiyala dodogadi sa bayahoi be Yesu aba tutu fapatuna ya bahei. Saimon nanatuna mate Alesandiya yo Lufosi. 22 Yesu sa foya lawen nuꞌu hesa hesana Gologota. (Aniyona mate Kulukulu Nuꞌuna.) 23 Amainiya mate wain maꞌena kamkamna mulamulana sa faꞌasi esegahidi be sa felen. Na hige i nom. Mulamula hesana mate “miula.”
24 Sa tutu fapatu mulina yai, ana leli sa pei dailidi na habahim sa pelei be haba sai tausomo ya wini mate ya abi, enehena. 25 Yesu edi fuya tutu fapatuna mate naen koloki hwalahwalala. 26 Edi aba fagiluna sa uli oyagi tabatabana yai tiyen, “Diusi edi Kin,” mate sa tutu fapatu Yesu kuluna maitina yai. Uliꞌuli haisa yai mate “sa tutu fapatu Yesu kuluna maitina yai,” hige ti uli
27-28 Tau angafu luwaga hinaga sa tutu fapatudi, esega sibana yai, na esega seuseulina yai. Logena, sa fawananaha Buka Beyabeyana yai, tiyen, “In maꞌedi dodoga heyeheyayadi sa tutu fapatudi.”§ Uliꞌuli haisa yai mate, lausoisoi te hige ti uli. (Isaiya 53:12)
29 Dodoga sa bayabayawa mate sa liba fafaheyaya yo kuludi sa fafakwadedi na tiyen,
Agu ya moꞌisa! Um bena Dubu Tabuna wa dem lopalopa na lahai faihonana yai haba wa faꞌobiyo fuyoi!
30 U fofofahi fuyoim be ai aba tutu fapatum ni u tulu beꞌuma!
 
31 Tau antalasam babaꞌisadi yo laugagayo tau lau faꞌataena hinaga Yesu sa lau faliuhwaꞌen tiyen,
Haisa ya fofofahidi na in hige gonowana i fofofahi fuyoi.
32  Keliso, Isalaela eda Kin, aho te haga ai aba tutu fapatum ni u tulu beꞌuma be ai itam. Haba ꞌe kawawananahaꞌem.
 
Salumadi Yesu maꞌedi sa tutu fapatudi mate Yesu sa liba fafaheyaya hinaga.
Yesu ena Peꞌi
Maleko 15:33-41
(Matiu 27:45-56; Luka 23:44-49; Diyon 19:28-30)
33 Lahai laꞌi yai nuꞌu mahudoꞌina mate ya kamumu esegahi ee–, awa faihona. 34 Tili koloki yai Yesu ya yoga laꞌilaꞌi iyen,
Eloi! Eloi! Lama sabatani?
 
Aniyona mate,
Egu Yaubada! Egu Yaubada! Paꞌana somo wa nuwa afulegu?
 
35 Dodoga haisa amainiya sa obiꞌobiyo sa atahi be tiyen,
Au atahi. Ilaidiya ya yogayogai.
 
36 Taumoho hesa ya lautafo be bwalofi ya abi ya bwalu lidiyen wain tabutabuluna yai na didiyali yai ya gwaliyen be ya lolo hasaen Yesu gibulana yai na iyen,
Haga ta ita! Ilaidiya bena haba i laoma i taluhi?
 
37 Yesu ya ꞌwalaꞌui yo fede ya tuhufahi.
38 Bili daili kalekona Dubu Tabuna ganahewana yai ya tapuliti luwagai, hewa yai ya lidi ubu. 39 Hiyala tau lau kulukuluwena ya obiꞌobiyo Yesu nuwanuwana yai mate sidohana Yesu ena peꞌipeꞌi ya ita. Na iyen,
Doga itete mate wananaha Yaubada Natuna.
 
40 Wawahin haisa mate eda lofalofa yai sa itaꞌitama. Ganahewadi yai mate Maliya Magadala, Salome yo Maliya hudoꞌi (Diyemsi kiukiu yo Diyosesi tinadi). 41 Fuyana Yesu Galili yai mate, wawahin te sa lau watan yo sa sagusaguhi. Na hahaisa maꞌedi sa lau Yelusalem mate amainiya hinaga.
Yesu Toletoletauna
Maleko 15:42-47
(Matiu 27:57-61; Luka 23:50-56; Diyon 19:38-42)
42-43 Abi Nonoha Lahaina na maimailafina Sabati faꞌatitina ya fatubu.* “Falaide” mate “Abi Nonoha Lahaina,” na maimailafina yai Diusi edi “Sabati” ya fatubu. Lahai Satade logena Diusi edi Sabati. Yo fede Alamatiya dogana hesana Diyosepa ma nuwa adidilina ya lau Pailati lisina be Yesu silanna ya anꞌetai. In mate Konisela hesa Sanhedeli ganahewana yai na sa fafaꞌatitiyen. Yaubada Aba Baꞌisa Nuꞌuna ya laolaoma ibona ya bagibagiyen. 44 Fuyana Pailati ya atahiyen Yesu haꞌa ya peꞌi mate ya tauhiti. Yo fede hiyala tau lau kulukuluwenna ya yogai be somo ya atahiyen wa, ya fatiꞌoi be tau hiyala iyen,
Wananaha, haꞌa ya peꞌi.
 
45 Pailati ya fawananaha mate haꞌa ya peꞌi. Yo fede ya liba be Yesu silanna Diyosepa ya abi.
46 Habahim Diyosepa silanna ya taluhi lidiyen, na kaleko loholohona ya une amainiya ya suma. Bwanali haꞌa sa pidi nonohai galina yai ya boꞌusai. Habahim umeꞌehu ya fatapipili be ya gudu buluhi. 47 Maliya Magadala yo Maliya Diyosesi tinana Yesu aba boꞌusaina sa ita.

*15:17 “Kapikapitana” aniyona mate “pepolo.”

15:23 Mulamula hesana mate “miula.”

15:26 Uliꞌuli haisa yai mate “sa tutu fapatu Yesu kuluna maitina yai,” hige ti uli

§15:27-28 Uliꞌuli haisa yai mate, lausoisoi te hige ti uli.

*15:42-43 “Falaide” mate “Abi Nonoha Lahaina,” na maimailafina yai Diusi edi “Sabati” ya fatubu. Lahai Satade logena Diusi edi Sabati.