4
Yagaalyaꞌ yɨhɨthɨwe daꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Kaimale pwai ganɨmaangere gɨlyɨvɨta yuya maaradelyɨ. Gamɨre yuya waꞌdɨꞌnyɨ kɨrɨꞌ kaimalei kuna mwaalɨkeꞌna mamaaryɨvanɨkelyɨ. Sareꞌna kaimalegaaꞌ yaasɨwaꞌwawɨnyaibɨsai mamaremwaalyɨkelyɨ. Kaimalei mwaaidɨꞌnyɨ ganɨmaangei sara wɨdakeꞌna pwara gamɨnyɨ maremwaaina yadapɨjɨ nabaai, pwara gɨlyɨvɨsangɨ maremwaaihaꞌ. Dɨvi ganɨmaangei wɨdakegaaꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌna sagaaꞌ gawaalɨvaangei sahwai maremwaaladelyɨ. Sabaaibɨꞌ mwaalosɨra. Kaimaleina mwaalogaaꞌ Kwaakevakɨyabwina mwaidaa “Saꞌ kɨmaakesɨra. Daꞌ minna! Saꞌ minna!” yawɨꞌdaa sana sana yadaa saburaavɨ yaasɨwaꞌwawɨnyainera. Gotɨyai dahɨlakyaakegaaꞌ yuna yɨmaꞌnakegaaꞌ Kwaakevakɨna gannya gawaalɨvaangerɨ wɨdasaabɨna. Wɨdasaabɨna kyaꞌ aꞌmweꞌ maarakei yɨmaꞌnakelyɨ. Nabaai, Gotɨyare Kɨwɨnyavɨ dalaangewɨ marulavemwaaidei yɨmaꞌnakelyɨ. Kɨwɨnyaꞌ yaamɨjɨ mɨdɨdɨvɨsara “Gotɨyai nɨmɨnyɨna yawɨrana! ‘Sai yɨdaꞌmaraangelyɨ.’ Yawɨradeꞌna Kɨwɨnyabwi yɨma!” dadɨvɨsaraavɨnesɨ. Yɨ nemɨnyɨna “Nɨmɨ maryaavɨma! Nɨmɨre nyɨbwaalɨvaangera yɨmaꞌnɨpɨka!” daka Kɨwɨnyavɨ dalaangewɨnyaraavɨna “Nyɨbwaalɨvaangei ayɨna wɨmubana!” kadaꞌ sahwai Kɨwɨnyavɨ dalaangewɨnyai yɨmaꞌnakelyɨ. Yɨ sarɨmɨ gawaalɨvaangeihi mwaaihasaꞌna Gotɨyai Gawaalɨvaangere Kuryai Tewaanyarɨ nemɨre sɨmunyangɨ wɨdasaabaꞌ. Kurya sai wɨlanemwaalaka nejɨwɨryadaaꞌnyɨ Gotɨyarɨ dɨragɨnna wɨdɨvanɨgo “Tataai! Nɨmwai!” Sareꞌ yaasɨwaꞌwawɨnyaigɨ kuna mamwaalyɨgɨ. Aawa. Gawaalɨvaangeigɨ mwaaihɨ. Gotɨyai sara yakeꞌna gawaalɨvaangeigɨ mwaaidɨ Gotɨyai gawaalɨvaangeraavɨ wɨjaayaꞌne dɨmaaꞌdeigɨnyɨ.
Polɨ Galezɨya mwaalyaraavɨna sɨmunya kwalaalya yawɨrakeꞌnesɨ.
Kɨgaaꞌ Gotɨyarɨ myawɨryesaꞌna kwaasɨ dɨragɨnyara (kwaasɨgotɨyara) mamwaalyesara wɨla yɨhɨvwɨyadɨvɨꞌ yaasɨwaꞌwawɨnyaihi wɨdaayadɨvɨsaihɨrɨ yɨhɨmaremwaalesaihɨlyɨ. Kɨrɨꞌ dahaaꞌ Gotɨyarɨ yawɨrangamanɨgasaꞌna, nabaai, dɨwɨjaꞌ pɨrɨꞌ, dahaaꞌ Gotɨyai yɨhyawɨrangamanɨkeꞌna Gotɨyarɨ beꞌna yagalyaꞌmaꞌmanɨgaꞌ! Sara yɨvanɨgasaꞌ “Yɨmakera ayɨna nemaremwaaibɨka! Kwaakevakɨyabwi yaana!” dɨmanɨgatabaaibɨsasɨ. Sahwara dɨragɨnya maayarera. Waryaanyarera. “Sahwaraavɨre yaasɨwaꞌwawɨnyaina ayɨna yɨmaꞌnaana!” beꞌna dɨmanɨgaꞌ! 10 Sareihi ayabaaibɨꞌ yawɨꞌna “Gotɨyai nɨmɨnyɨna yawɨꞌna ‘Yɨdaꞌmaraangelyɨ,’ yawɨradeꞌna Kɨwɨnyaꞌ yɨma!” yawɨꞌna yadɨvɨꞌ yɨrɨkengɨjɨ lawengɨjɨ kwaramengɨjɨ kɨmaaka mwaaimanɨgasaihɨlyɨ. Sɨmunya dazabwi nawɨꞌnyabwi mɨka! 11 Sareihɨrɨna sɨmunya kwalaalya yawɨꞌmanɨge. Miꞌna yageꞌna tewaanyaihi mwaalɨna yesaihɨlyɨ. Nɨmɨ yuya sarɨmɨnyɨna yage yaasɨwaꞌna nyɨmaꞌnadɨka!
12 Nyaꞌmweihi, dɨragɨnna yɨhɨthɨvanɨge. Kɨwɨnyaꞌna nɨmɨbɨsaihi yɨmaꞌnɨpɨneihɨlyɨ. Kɨwɨnyaꞌ majesaihibɨsainyɨ yɨmaꞌneinyɨna yɨhɨthɨvanɨge. Kɨgaaꞌ aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ kayaaꞌna manyesaihɨlyɨ. 13 Nabalɨnakeinyɨ mwaaleꞌna sɨnnawɨ sagaaꞌ sarɨmɨnyawɨnna wawena yagaala tewaanyaꞌ yɨhɨthe yawɨꞌmwaaꞌ. 14 Dara wanganesaꞌ “Akai, Polɨmɨre kɨlaakejɨkɨ nalaaya naanga wivanɨkei daaka!” Sara deva kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨna majɨ “Waryaanyalyɨ,” majɨ yadɨvɨꞌ nabaai, buleꞌna manyɨjaayeꞌ. Aawa. Sarɨmɨnyawɨnna ejelɨyai bazarɨ tewaanna wipɨnebaaibɨꞌ tewaanna nyesaihɨlyɨ. Nabaai, Kɨraazɨtɨyai Jizaazai bazarɨ tewaanna wipɨnebaaibɨꞌ tewaanna nyesaihɨlyɨ. 15 Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨnyɨna yɨlaaya naanga yeꞌ. Dahaaꞌ yɨlaaya saꞌ gava warɨkavaka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨnyɨna dara jalɨkurakɨvanɨge. Ai, sahwara nɨmɨnyɨna yuya yɨpɨjara daa! “Wɨgaimwangeꞌna nennya tɨnnyangɨ jɨwaꞌmwanna yawaajɨ Polɨmɨna wɨjavaajainaava,” sabaaibɨꞌ yawɨreva. 16 Nebulyabwi yɨhɨthɨweꞌna jawɨꞌmanɨgaꞌ! “Polɨ nemɨre yɨkamaangei mwaalɨꞌ.” (Yawɨta sasare saꞌ “Aala!” dɨwa.)
17 Pwara yɨlaaya yɨhɨmarivanɨgasara tewaanyaꞌna myɨhɨzɨvanɨgaꞌ. Wabwiwayagaala yɨhɨthɨvanɨgaꞌ. Sahwara yawɨꞌna “Nemɨnyɨ yɨlaaya neyɨpɨka! Polɨmɨre yagaala muꞌnɨpɨnera!” deva sara yɨwaasaꞌna wabwiwayagaala yɨhɨthɨvanɨgaꞌ. 18 Tewaanyaꞌna aꞌmwera yɨlaaya wɨmaryadɨvɨsaꞌ yuyagaaꞌ tewaanyasɨ. Sarɨmɨ yɨlaaya nyesaꞌ tewaanyasɨ. Dahaaꞌ sarɨmɨnyawɨ mamwaalyɨgehaaꞌ yɨlaaya nyɨpɨjaꞌ tewaanyasɨ. 19 Nɨmɨre kaimɨraayaihi, aꞌmweꞌ bwaranyarɨ maaꞌdehaaꞌ daanga naanga wɨvɨdevaaibɨꞌ sarɨmɨnyɨna ayɨna daanga naanga nyɨvɨmanɨꞌ. Sarɨmɨre sɨmunyangɨ sarɨmɨre munyangɨ Kɨraazɨtɨyai yunebanna wɨlayɨhɨmwaaladehaaꞌna taanga saꞌ miꞌna mwi nyadesɨ. 20 Sarɨmɨnyaba mwaaimujainyɨ! Pɨkarya myavɨkaryaꞌna nɨmɨre maanguraayaꞌ yɨhɨthɨdeꞌna sarɨmɨnyaba mwaaimujainyɨ. “Gara wɨdɨjɨwana!” yawɨꞌdɨ taanga nyɨvanɨkeinyɨ.
Ehaavɨnajɨ Seraavɨnajɨ wɨdakeꞌnesɨ.
21 Dɨnyɨjɨla! Sahwaihi dɨna “Kɨwɨnyaꞌ nemaremwaalana!” dɨna yɨvanɨgasaihi dɨnyɨjɨla! “Kɨwɨnya saꞌ dɨnɨkeꞌ muꞌnyɨwaasaihi daa!” 22 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dara dɨnɨkeꞌ. Evɨraamɨ gawaalɨvaangeraai kɨnɨnnakelyɨ. Pwai Yɨzɨmelɨ, pwai Aazakɨ. Wɨdaayadeꞌ Ehaaꞌ Yɨzɨmelɨmɨ maryaaꞌ. Gamɨre balaangeꞌ Seraaꞌ Aazakɨmɨ maryaaꞌ. Seraaꞌ wɨdaayadeꞌ mɨꞌ. 23 Kɨrɨꞌ aꞌmweinaavɨreburɨne wɨdaayadeꞌ Yɨzɨmelɨmɨ maryaaꞌ. Gamɨre balaangeꞌ, aꞌmwe neꞌ mwaaidɨꞌnyɨ Gotɨyai Evɨraamɨmɨ yune naanga nebulyaꞌna kujaaꞌ Evɨraamɨ Gotɨyarɨ lɨmwagyaakeꞌna Aazakɨmɨ maryaaꞌ. 24 Yagaala saꞌ keꞌbaꞌna dɨnɨkesɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe sawaai yagaala wɨlɨmwagarɨkewaalyɨ. Ehaaꞌ Mugunya Saainaayavɨ Gotɨyai Kɨwɨnyaꞌ wɨjayaakeꞌ sahɨrɨsɨ. Ehaaꞌ wɨdaayadeꞌ yaasɨwaꞌwawɨnyaꞌbɨsaꞌ mwalyaakeꞌna savɨrera yaasɨwaꞌwawɨnyara mwalyaasarera. Nabaai, Mugunya Saainaayavɨya Kɨwɨnyaꞌ aꞌmweraavɨ pwɨyɨnɨkera yaasɨwaꞌwawɨnyara mwaaihasarera. 25 Mugunya Saainaaya saꞌ Kwaaka Arevɨya warɨkeꞌ yɨ Ehaaꞌ. Nabaai, Ehaaꞌ Anga Jeruzaalemɨ dahaaꞌ mannɨkeꞌ sahɨrɨsɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Juyara dɨnyɨna “Jeruzaalemɨ nemɨre anga naangebera,” dɨnyɨna yɨvanɨgasara Kɨwɨnyaꞌ mɨdɨdɨvɨsaꞌna Kɨwɨnya saꞌ pwɨyɨnɨkesɨ. Davakɨ Jeruzaalemɨjɨyara yaasɨwaꞌwawɨnyarera. 26 Sarera dɨragɨnna mamwaalyɨgaꞌ. Aawa. Jeruzaalemɨ munyaba Gotɨyarebanyaina Kɨraazɨtɨyareina dɨragɨnna mwaaiho. Sabajɨyaina yaasɨwaꞌwawɨnyaina mɨꞌ. Aawa. Nenaangeꞌ Seraavɨreinera. Gotɨyai nemɨnyɨna yune naanga nebulyaꞌna dɨnɨkeina Aazakɨbɨsaina mwaaiho. Nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadaanyaina tewaanna mwaaiho Jeruzaalemɨ munyabajɨyaina. 27 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Jeruzaalemɨ sabanyaaina keꞌbaꞌna dɨnɨkesɨ. Jeruzaalemɨ munyabanyaꞌna dɨnɨkeꞌ
“Kaimɨraaya maayaꞌgɨ yɨlaaya ja!
Jakajɨ jɨkajɨ ‘Su!’ dɨnyɨdangana!
Mamaaryadɨnyaꞌgɨ yɨlaaya naanga ja!
Gɨthaasakeꞌgɨre kaimɨraaya naanga mwaaibɨꞌdera.”
Gotɨyarɨna munyabajɨyaina tewaanya dɨragɨnna mwaaihoꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ. Jeruzaalemɨ davakɨyaꞌna dɨnɨkeꞌ
“Aꞌmwanakevɨre pwai pwai mwaaibɨꞌdemɨlɨkera.”
Sara dɨnɨkesɨ.
28 Nyaꞌmweihi, Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadɨvɨsaihi Aazakɨbɨsaihɨlyɨ. Gotɨyai Evɨraamɨmɨ yune naanga nebulyaꞌna wɨjaakei yɨmaꞌnyaakabaaibɨꞌ yune naanga nebulyaꞌna wɨjaaka saꞌ maaꞌdɨvɨꞌ Gotɨyai dɨna “Yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨ. Nɨmɨreihɨlyɨ,” dɨna yakeihɨlyɨ. 29 Ehaaꞌ kɨlaaꞌnaka aꞌmweinaavɨrebwina maryaakei Yɨzɨmelɨ Aazakɨmɨ kayaaꞌna yɨna yaaꞌ. Yɨ Gotɨyare Kuryai sara yaakeꞌna maryaakerɨ kayaaꞌna yɨna yaaꞌ. Sabaaibɨꞌ Kɨwɨnyabwi yɨvanɨgasara Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadaanyainaavɨ kayaaꞌna neyɨvanɨgaꞌ. 30 Kɨrɨꞌ Gotɨyare bukuyaꞌ berɨꞌ dɨnɨꞌ? Dara dɨnɨkeꞌ “Wɨdaayadesɨ gawaalɨvaangelyɨ sanaarɨ duthaaso! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Ganɨmaangere yuyangɨ wɨdaayadevɨrei mamaarannera! Arɨkewɨ. Gamɨre balaangevɨrei gavei maaradeꞌna duthaaso!” sara dɨnɨkesɨ. 31 Sarevɨ, nyaꞌmweihi, yaasɨwaꞌwawɨnyavɨreina mɨꞌ. Aawa. Balaangevɨreinera. Gotɨyai nemɨnyɨna “Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwamwaasara nɨmɨrere. Nɨmɨre tewaanya yuya maapɨꞌdere,” dɨnɨkeinera.