3
Aꞌmwera kayaaꞌnanyabwi yaaꞌ.
(3:1-24)
1-7 Kamaala sai sɨduꞌnakei aꞌmwevɨ wɨdɨna “Gotɨyai jɨhɨthaka? ‘Kɨrɨmɨ yɨsɨla yɨta dangɨdaaꞌnyɨ mamaranyɨkanesɨ,’ jɨhɨthako?” Sara wɨdɨna kyaꞌ aꞌmweꞌ wɨdɨna “Yɨsɨlya nakajanga yawɨꞌmanɨgoi. Yɨsɨla yɨta wawɨnyavɨ tɨnnyaba waayɨkerɨdaaꞌnyɨ naarɨmɨ mamaranakanesɨ. Yɨta darɨ yɨmeꞌnakwoihɨjɨ balɨna yakadeꞌnaalyɨ,” wɨdɨna. Wɨdɨna kyaꞌ kamaalyai wɨdɨna “Kɨrɨmɨ dɨvalyidewaaihi mɨka. Kɨrɨmɨ kayaaꞌnanya pɨnɨnna tewaanya pɨnɨnna yawɨꞌna jidewaaihɨlyɨra,” wɨdɨna. “Kɨrɨmɨ Gotɨyaibɨꞌ jɨmaꞌnyidewaaihɨlyɨ. Saꞌna nabaai Gotɨyai yawɨꞌmanɨꞌ,” wɨdɨna. Kamaalyai miꞌna wɨdɨna kyaꞌ, sagaaꞌ aꞌmweꞌ tɨnna wanganakeꞌ “Yɨsɨla maranyɨna yɨma!” daꞌ. Sara daka maranyɨna yaꞌ. Nabaai gamɨre kwalaangerɨ kumaryaꞌ aꞌmwei yɨsɨlyai maranyɨna yaꞌ. Tɨviꞌna maranyɨna kyaꞌ kɨrɨmɨ sawaai kunya yawɨragi. Yawɨragɨla dara yennagɨlyaꞌ “Kannya maayaꞌnaai daaka!” Dahɨlegaaꞌ wagɨla kuvwaꞌnaꞌ yɨkɨwasa gipwaina, kannya yɨraꞌnyɨna yagi.
8-13 Sawɨsaburɨ Gotɨyai wawɨnyavɨ kaanya yamaryɨna. Yamaryɨna yadaaꞌnyɨ Ataamɨjɨ gannya aꞌmwesɨ sawaai gamɨnyɨ wɨꞌnagɨla yɨkaavɨlyavɨ kɨmaꞌnyawɨ lɨka yulyaꞌna yagi. Yulyaꞌdakɨlyɨ Gotɨyai jaka wɨdɨna “Gawɨ mwaaihɨlo?” Sara wɨdɨna kyaꞌ aꞌmwei wɨdaꞌ “Purinya kiwaa guꞌnɨwa. Kannya maayainyɨ lɨka yulyake,” wɨdaꞌ. Gotɨyai wɨdɨna “Saꞌna aai kagɨthɨwakaka? ‘Yɨsɨla mamaranɨnnesɨra,’ gɨthɨwaꞌdeꞌ danɨwaana?” wɨdɨna yaꞌ. Wɨdɨna kyaꞌ Ataamɨ wɨdɨna “Aꞌmwe nyɨjaavagɨne daꞌ yɨsɨla kanyɨmaariwaꞌ nɨwana.” Sara wɨdɨna kyaꞌ aꞌmweꞌ wɨdaꞌ “Nɨmɨnyɨ kamaalyai kwaasɨyagaala kanyɨdɨwaꞌ yɨsɨla maranyɨna yɨwana.”
14-15 Miꞌna wɨdɨna kyaꞌ kamaalyarɨ Gotɨyai wɨdɨna “Sayaba kamaala sɨvɨlata maaya daigɨ labwatavamarina jahoꞌdeigɨnyɨ. Gɨmɨre kaimɨraayara kwarajɨ savɨre kaimɨraayara kwarajɨ sɨmɨlɨka winadɨvɨꞌ mala tannɨpɨꞌdeꞌna wɨjɨwaakɨderera,” wɨdɨna. “Gamɨre sɨvidaahunnyavɨ kayaaka yɨgaidɨzaꞌneꞌ gɨmɨre mɨnyagɨnyavɨ gɨvɨzaꞌjɨvaladeigɨnyɨ,” wɨdɨna yaꞌ kamaalyarɨ.
16 Gotɨyai aꞌmwevɨ wɨdɨna “Mudangegaaꞌ gɨnnya kaimɨraayai maꞌdaaꞌgiyagaaꞌ daanga naanga gɨvɨnadeꞌgɨnyɨra. Sara yɨjaꞌ gɨnnya aꞌmwerɨ yɨlaaya jɨhaidesɨ. Nabaai gamɨ gɨmaremwaaladelyɨ,” wɨdɨna yaꞌ.
17-19 Gotɨyai Ataamɨmɨ wɨdɨna “Sayaba adaꞌ gɨmɨ sara yɨwaanya saꞌneꞌ nɨmɨ kwaakevakɨ kurɨvaarɨya wakɨdeinyɨ. Kwakaꞌmuri gɨmɨ wapaaya nyaꞌne wawɨnya naanga yadɨ sagaaꞌ gɨmɨnyɨ maaꞌna naanga ginadeigɨnyɨ. Yuyagaaꞌ kwaihwaainakeigɨ mwaalaꞌgɨzɨyagaaꞌ gɨmɨ sara jɨtheigɨnyɨ. Kwaakejɨsɨ gyavɨkaryagɨnyaigɨ gɨmɨ balaꞌgiyagaaꞌ gɨmɨre kɨlaakejɨꞌ kwaaka ayɨna yɨmaꞌnadezɨkɨ,” wɨdɨna yaꞌ.
20-24 Miꞌna wɨdɨna yaka Gotɨyai yaawɨhɨlaakeꞌ maarɨna yaka kannya yavɨkarina yakewaai maarɨna yagɨla kannya mariraꞌnyɨna yagi. Ataamɨ aꞌmwevɨ wɨdaꞌ “Yɨvaꞌ gɨthɨwe saꞌ gɨnnya yaya naangeꞌ gɨthɨwa.” Aꞌmwe yuyaraavɨ kuvɨnaangeꞌ yɨmaꞌnadeꞌnanyɨra. Ataamɨjɨ Yɨvasɨ sawaai kunya kayaaꞌna yawɨꞌna, tewaanna yawɨꞌna yadiꞌ mwaalagi. “Yɨsɨla gaalyaꞌneꞌ nyɨna yakɨri gazagaasagaaꞌ namwaalyɨkadɨka!” daka Gotɨyai wɨdaasɨna. Sara wɨdaasɨna yaka “Yɨta tewaanyarɨna maremwaaipɨꞌderaava,” daka wawɨnyavɨ mwasɨlaa ejelɨya dameraavɨ wɨmwaaihaꞌ.