7
Nowaai sɨpɨyaꞌ yavɨkaryaaꞌ.
(6:9–7:5)
1-5  Nowaai aꞌmwe tewaanyai Gotɨyarɨ gyaꞌmwei. Gotɨyai Nowaarɨ wɨdɨna “Sɨpɨyaꞌ angeꞌbɨꞌ saꞌ aalyavɨ aꞌba yɨlaradeꞌ javɨkarideigɨnyɨ. Sɨpɨya maalɨka javɨkarideꞌna miꞌ. Sɨpɨya naangeꞌ javɨkarideigɨnyɨ. Sɨpɨyavɨre yɨdaꞌna saamɨnaangeꞌ anga naangebabɨꞌ javɨkari! Sɨpɨyaꞌ angajɨna lalangyagɨnyaꞌbɨꞌ javɨkari! Yɨdaꞌna kekina laalayagɨnyaꞌbɨꞌ saꞌ duthaakwia! Sɨpɨyaꞌ mɨnyeꞌna amwi pɨrɨꞌ tɨnnyaba pɨrɨꞌ dakineba pɨrɨꞌ javɨkari! Yɨrɨtɨnna munyaba yunebanna yunebanna jɨthaakwia! Tɨkurya tɨnnyaba pɨrɨꞌ aꞌmwera bulyaꞌneꞌ kaanyaꞌ javɨkari!”
“Aalya naangeꞌ yunebanna pɨdɨravadesɨ. Sɨmudɨnya yadɨvɨsaraavɨ yuyaraavɨ aalya naangeꞌ wakɨwɨjaꞌ maramɨladere. Kɨrɨꞌ kɨrɨmɨyoihi kɨrɨbwaalɨvavajɨ saraavɨre aꞌmwengɨjɨ sɨpɨyavɨ wɨlɨna jidengihɨlyɨ. Nɨmɨre yagaala gɨthɨdeinyɨ. Saꞌ jɨlɨkyaawarya yɨkurɨyaawia kɨmaaka pɨyoina pɨyoina sɨpɨyavɨ dɨmarulakɨdengɨ. Jɨlɨkyaawarya yɨkurɨyaawia pɨnɨ pɨyoina ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraaina kɨmaaka miꞌ. Sa sɨpɨyavɨ dɨmarulakɨdengɨ. Wapaaya ge ge gɨmɨnyɨne sɨpɨyavɨ wɨlapɨꞌdengɨne wapaaya jovɨrawakya!” Miꞌna wɨdɨna kyaꞌ Nowaai sara yɨna. Miꞌna yɨna kyaꞌ Gotɨyai Nowaarɨ wɨdaꞌ “ Aꞌmwe pwara aꞌmwe pɨnɨ kayaaꞌna yadɨvɨsangɨna gɨmɨ tewaanya yadɨnyaigɨnna sarɨmɨ sɨpɨyavɨ dulyidera. Sawɨta ata yuyi ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraai miꞌna kajɨnnojɨ burɨkeꞌ wakɨdeinyɨra. Yuya baihɨrinɨpɨꞌdengɨra,” wɨdaꞌ Gotɨyai.
Kwaakevakɨ yunebanna aalɨbunya dɨꞌnaꞌna yaaꞌ.
(7:6-24)
6-24 Kwarame naangegaaꞌ 600 sagaaꞌ Nowaarɨ kwavɨlavaꞌ, gamɨjɨ gannya balaangesɨ sawaare kaimɨraayarajɨ kumɨre balaangejɨ sɨpɨyavɨ kuleꞌ Gotɨyai kaanyaꞌ tihɨraꞌ. Sɨpɨyavɨ kaanyaꞌ mena karihɨraꞌ sawɨta aꞌmweraare ata sɨvɨlɨraai jɨnnaꞌdaaꞌnyɨ aalɨburɨka naanga yadaaꞌnyɨ aalɨyɨmɨnya naanga yɨrɨvakegaaꞌ aalya yɨlaabaka kwaakevakɨ aalɨbunya naangeꞌ dɨꞌnaꞌ. Burɨka naanga tɨvi kavawɨraꞌ sagaaꞌ aalɨbunya naangeꞌ yunebanna mugunyangɨ kamarulakaꞌ yuya baleꞌ. Sɨpɨyaꞌ aalyavɨ aꞌba yɨlaꞌdɨsɨ Nowaalyɨ sɨpɨyavɨ wɨlareta yuyajɨ tewaanya mwaaleꞌ. Lawe dɨkaai dɨkaai dɨꞌ kwaakevakɨ aalɨbunya dɨꞌnaraꞌ.