9
Gotɨyai Nowaarɨ kɨwɨnyaꞌ wɨjaaꞌ.
(9:1-17)
1-4 Gotɨyai Nowaalyɨ gawaalɨvaanga kwarajɨ kɨnɨdakaavɨ yagaaihɨwɨnya wɨdaꞌ “Sarɨmɨ kwala naanga jɨmaꞌnyideihɨlyɨra. Nabaai sarɨmɨ kwaakevakɨ gazabazaba mwalamarina jideihɨlyɨra. Kwaakevakɨ mwaaidɨvɨsajɨ aalyavɨ mwaaidɨvɨsajɨ yuya dɨmaremwaalyidengɨra. Sarɨmɨ maremwaaidɨvɨsa dɨnyideihɨlyɨra. ‘Yɨkurɨyaawia naana!’ dapɨjɨ karamapɨri gamɨre tawe kabwalaawojɨ tɨka nyɨna jideihɨlyɨra.” Gotɨyai sara wɨdaꞌ.
5-11 “Aꞌmwe pwai aꞌmwe pwarɨ karamakori gamɨnyɨ tamakɨna jidelyɨra. Malakayaawaryai aꞌmwe pwarɨ tɨka kadavori gamɨnyɨ tamakɨna jidelyɨra. Nɨmɨ aꞌmwera nɨmɨbɨsaraavɨ yavɨkaryeꞌna sara dɨramakyideihɨlyɨra,” wɨdaꞌ Gotɨyai.
12-17 “Yɨraayavɨ nɨmɨre akume yɨlakɨdeinyɨra. Akume wageꞌbɨsavɨ wanganapɨjɨ daꞌ jawɨryidesɨra. ‘Gotɨyai nemɨnyɨjɨ mwaaidɨvɨta yuyangɨjɨ gannya kɨwɨnyaꞌ nedaꞌ,’ sara jawɨryidesɨra. Aalɨbunya kwaakevakɨ dɨꞌnarakeꞌbɨsaꞌ nɨmɨ wakeꞌ dɨvi mulaabyɨ yadesɨra. Kwaakevakɨ mwaaibɨzangɨ mamaramɨlyɨ yadesɨra,” wɨdaꞌ.
Nowaai aalya waainɨyaꞌ nyaaꞌ.
(9:18-29)
18-27 Nowaai wɨla gɨraipɨwawɨnya burɨdaꞌ. Burɨnna yaka gɨraipɨzɨla maarɨna, gɨraipɨzɨla aalyaꞌ gulyavɨ maꞌmwagikɨna aalya yɨrɨkeꞌ waainɨyaꞌ maranyɨna yaꞌ. Aalya yɨrɨkeꞌ maranaka sɨmunya myawɨryaꞌ. Sara yaka angevɨ kannya maayai se warɨna yaꞌ. Se kwaraꞌ Aamɨ, Kainanɨmɨre ganɨmaangei, Nowaai kannya maayai warakerɨ wanganaꞌ. Wanganaka gannya kɨdaraarɨ mwasawɨ mwaalagɨlyaraarɨ saꞌ wɨdaꞌ, Aamɨ. Kudaꞌ Samɨjɨ Jaivetalyɨ saraai yɨvɨta maarɨna, kɨrɨnɨmaangerɨ bwakakɨna tɨnna mwanganyɨ yagi. Dɨvi sagaaꞌ Nowaai dɨkaaꞌna yaka Aamɨ gawaalɨvaangei yakeꞌna yawɨraꞌ. Sɨmunya yawɨꞌna “Aamɨ kayaaꞌnanya maalɨka yɨvanɨka kɨrɨꞌ gawaalɨvaangei kayaaꞌnanya naanga yadengɨra,” yawɨraka wɨdaꞌ “Kainanɨmɨre avaalyara Kainanɨmɨ wɨmwaaihakera wɨmaremwaaibɨꞌdelyɨra. Samɨmɨna dɨvi nɨmɨre Gotɨyai tewaanya wiadelyɨra. Yɨ Gotɨyai Jaivetare kaimɨraaya kwala naanga yɨmaꞌnyɨna, yɨ aꞌmwe naangera yɨmaꞌnyɨna yɨpɨꞌderera. Kainanɨmɨre kaimɨraayara Samɨmɨre kaimɨraayaraavɨne Jaivetare kaimɨraayaraavɨne wawɨnya wɨdaayɨpɨꞌderera,” wɨdaꞌ Nowaai.
28-29 Nowaare mudangegaaꞌ kwarame naanga (950) kwavɨlavaꞌ Nowaai balaꞌ.