3
Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadei yavadaꞌgalɨjɨwaakakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 3:1-12; Maakɨ 1:1-8; Jonɨ 1:19-28)
Taaivɨrɨyaazai Sizaai yuyaraavɨ maremwaaidɨꞌnyɨ kwarame potinɨya (14) wavɨlaꞌdaaꞌnyɨyavɨ Anga Juthɨya sɨmagɨ Podɨyaazai Paailatɨ Gaꞌmaanɨya naangei mwaaidɨꞌnyɨ Galɨli saba Erotɨyai maremwaalaka maalɨkei mwaaidɨꞌnyɨ Yɨturɨyanajɨ Tɨrakonaaitazɨnajɨ sabanyaai Erotɨyarɨ gyaꞌmwei Pilipɨ maremwaalaka maalɨkei mwaaidɨꞌnyɨ Aavɨlinɨ saba Laazanɨyaazai maremwaalaka maalɨkei mwaaidɨꞌnyɨ nabaai Anaazalyɨ Kaayapaazalyɨ sanyalɨdaai Gotɨyarɨna Mubɨthɨka Yɨraꞌdita Naangeraai mwaaidakɨlyɨ yɨ dazagaaꞌ aꞌmwera mamwaalyɨgasaba Jonɨ Sekaraayare gawaalɨvaangei sahwaryawɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ biꞌmaꞌna. Sarevɨdaaꞌnyɨ sai Aalya Jothanɨyavɨ yunewɨ yuyaba yamaryada “Gotɨyai aꞌmweihɨre kayaaꞌnanya marasɨꞌnyaꞌna sɨmunya mudɨkebwi yawɨramaaꞌna kyapɨjɨ bavɨtaazɨyaꞌ yɨhideꞌnanyɨ,” sara wɨdamaryakelyɨ. Sareꞌ kɨgaakuna Aazaayarɨ Gotɨyai kujaaꞌ bukuyavɨ pɨkarya yavɨkarinɨkabaaibɨsasɨ. Dara dɨnɨꞌ
“Wawɨmaayaba pware maanguraayaꞌ jaka yɨmanɨꞌ
‘Naangerɨne tusaꞌ nayaa yavadaꞌgalakɨna jɨlo!
Gamɨre tusangɨ yɨdaꞌna nayaa jamakwilo!
Taawala yuyangɨ yunebanna nayaa marajɨngɨrapɨjɨ
Mugunya naangejɨ maalɨkejɨ sa dɨthavapɨraalayɨlo!
Tuta kayaaꞌna naadɨya yɨdaꞌna javadaꞌgalyɨlo!
Tutaanya sɨla yaasɨwaꞌna waramarike dɨmarasɨꞌnyɨlo!
Sarevɨ Gotɨyai padaihasamaaryabwina yuyara wangabɨꞌderero.’ ”
Sara dɨnɨkesɨ.
Aꞌmwe kwala bwaꞌnaanyara Jonɨmɨre bavɨtaazɨya maaryaꞌnera yɨkabadaapɨjɨ sasarei saraavɨ wɨdɨna “Naawɨnaanyara kave kwaasɨ neyadɨvɨtabaai sarɨmɨ sɨmunya ayabwina kɨnɨnnakeihi bavɨtaazɨya yaasɨwaꞌna maaryaꞌneihi bɨvanɨgasaihi daa! ‘Gotɨyai kayaaꞌnanyanna taanga nyɨhɨzaavadɨka! Yaasɨwaꞌna bavɨtaazɨya maapɨjaihi tewaanna dɨmwaalyideihɨlyɨra,’ kwaasɨ sara aai yɨhɨthɨwaka! Sarevɨdaaꞌnyɨ taanga naangeꞌna sɨmunya mudɨkebwina nayaa yawɨramaaꞌna jɨla! Sara yapɨjɨ sɨmunya mudɨkebulyɨyaihi yɨsɨla nawɨꞌnyabɨta nayaa sara jideihɨlyɨ. Sarɨmɨ saihi dara madɨbɨnera! ‘Evɨraamɨmɨ gyakwalaangeina mwaaihoꞌna Gotɨyai taanga sa mujaayɨ neyadeꞌnanyɨ.’ Sara myawɨpɨna! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nayaa yɨhɨthɨma! ‘Sɨla daza Evɨraamɨmɨre kaimɨraaya yɨmaꞌnana!’ Gotɨyai sara wɨdazai yɨ sahwai yɨnɨga wiꞌna yannelyɨ. ‘Evɨraamɨmɨ gyakwalaangeinera,’ dɨmanɨgasaꞌ naangeꞌ daaka! Dahaasagaaꞌ Gotɨyai yɨsarɨ kaavɨlyawɨ dapalyaꞌnei gannya saajɨngei mena lɨmwagɨkelyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨta gazarazara yɨsɨla tewaanya miꞌnyɨ yajara sare sara dapalojɨ dɨkevɨ marasɨꞌnaderera.”
10 Sai sara wɨdadaaꞌnyɨ yɨ kwala bwaꞌnaanyara yɨdaanganna “Weꞌ! Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨ gara yaadeinaavaka?” 11 Sara yɨdaanganna kyeꞌ jaꞌnawɨdɨna “Aꞌmwei baazɨꞌmaꞌnya pɨrɨwaai kɨnɨnnakei aꞌmwe pwarɨ baazɨꞌmaꞌnyaꞌ maayarɨ pɨrɨꞌ wɨjaavana! Aꞌmwei wapaaya kɨnɨnnakei sai kwalyɨ wapaayanna avaaina sana yɨna yana!” 12 Wɨdɨna kyaꞌ aꞌmwe taakɨzɨya maaꞌdɨvɨta pwarajɨ bavɨtaazɨya maaryaꞌnera gamɨnyɨ wɨdɨna “Nejɨwaakadɨnyaigɨ, nemɨ gara yaadeinaavaka?” 13 Wɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Gaꞌmaanɨyai yɨhɨthɨvanɨkabaaibɨꞌna taakɨzɨya nɨgwia yɨnɨga wiꞌnanya dɨmaaryideihɨlyɨ. Nɨgwia kwaala pɨnɨjɨ mamwagiꞌnɨpɨnera!” 14 Wɨdɨna kyaꞌ nabaai aawɨlata pwarajɨ sahwarɨ yɨdaanganna “Nabaai nemɨ sahwaina gara yaadeinaavaka?” Sara wɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Sarɨmɨ aꞌmweraavɨ kwaasɨ kotɨyajɨ myadɨvɨꞌ kumɨre nɨgwia mwagiꞌnyaꞌneihi mipɨna! Nɨgwia mwagiꞌnyaꞌneihi aꞌmweraavɨ mala maramamaripɨnera! Sarɨmɨre maremwaaidei nɨgwia yɨhɨzaavanɨka sahɨnɨnna ‘Wikɨra!’ dɨthɨnyɨla! Nɨgwia pɨnɨjɨna mudɨpɨna!”
15 Aꞌmwe yuyaraavɨre sɨmunyavɨ Jonɨmɨna dɨragɨnna dara yawɨꞌna “Bewalaka? Berɨꞌna yadelaka?” Yawɨꞌna yadɨvɨꞌ dara yawɨꞌna “Gotɨyai pwarɨ dahɨlakojɨ maryasaabathei Kɨraazɨtɨyai dɨngaka Jonɨ?” 16 Sara yawɨꞌna yadaapɨjɨ Jonɨ jaꞌnawɨdɨna “Nɨmɨ sainyɨ aangaalyavɨ bavɨtaazɨya yɨhyadɨnyainyɨ. Dɨvi aꞌmwe pwai bathei yɨ gamɨre dɨragɨnyaꞌ nɨmɨre dɨragɨnyavɨ nyavɨlavɨkelyɨ. Gamɨre mamaayainyɨ nɨmɨ nebulyaꞌnanyainyɨ mɨka! Sahwarɨna nɨmɨ wana maalɨkeinyɨra. Wɨgaimwagyaꞌneinyɨ gamɨre kwaariꞌmasɨvɨlyaꞌ galyaaꞌmuneꞌ nɨmɨ aꞌmwe nawɨꞌnyainyɨ mɨꞌ. Sahwai sarɨmɨnyɨ pwaihɨrɨna Kurya Tewaanyarɨ kusawɨ bavɨtaazɨya yɨhyaꞌnei Kurya Tewaanyarɨ wɨlayɨhɨmwaaihadelyɨ. Nabaai pwaihɨrɨ muꞌnyaꞌneihɨrɨ daangevɨ bavɨtaazɨya yɨhyaꞌnei dɨkevɨ wɨlayɨhɨmwaaihadelyɨ. 17 Sai gannya saavolɨya parɨnakeꞌ gannya asɨrɨ lɨmwada witɨya yɨlamarasɨꞌna yɨlamarasɨꞌna kyojɨ yagɨnya kɨlaake kurɨvaarɨya yɨhuta bamakuna kyojɨ witɨzɨla gamɨre witɨzɨlangevɨ marakadelyɨ. Gamɨre mɨnyevɨ witɨya kune kwarojɨ kurɨvaarɨya dɨka migaayaꞌnevɨ mariravadengɨ.” 18 Sarevɨdaaꞌnyɨ Jonɨ sara wɨdɨna yaka nabaai kumɨre sɨmunyarɨ yɨdɨkavɨmwaaihya yaꞌnei yagaala kwalaalya pɨnɨjɨ dɨna yɨna yaꞌ. Nabaai sasare dazabwi aꞌmweraavɨ yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakadevulyɨ.
19 Kɨrɨꞌ sai Aꞌmwe Erotɨyarɨ kumɨre maremwaala maalɨkerɨ maanga wɨdɨna. Erotɨyare gyaꞌmwere aꞌmweꞌ Erotɨyaazavɨ kuka maarakeꞌnajɨ nabaai kayaaꞌna yɨwetawakya yuya sara yakeꞌnajɨ maanga wɨdɨna. 20 Maanga wɨdɨna kyaꞌ Erotɨyai kayaaꞌna yɨwetawakya yaka yuya daza yɨwetawakya pɨrɨsɨ yeꞌmwanna yakesɨ. Sahwai Jonɨmɨ kalavuzavɨ wɨmwaaihɨna yakelyɨ. Sara yakesɨ.
Jonɨ Jizaazarɨ bavɨtaazɨya yakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 3:13-17; Maakɨ 1:9-11)
21 Jonɨ tewaanya mwaalakegaaꞌ aꞌmwe yuyaraavɨ bavɨtaazɨya yakegaaꞌ yɨ Jizaazai kwarɨjɨ bavɨtaazɨya kyaꞌ Jizaazai Gotɨyarɨ wɨdadaaꞌnyɨ, yɨthaa, sɨgunyaꞌ mujaangɨna kyaꞌ 22 Kurya Tewaanyai walaabɨna. Kurya Tewaanyai yuta kwaamɨryaibɨsai sahwaryawɨnnei walaabɨna. Miꞌna walaabɨna yaka bwalamwaaina kyaꞌ Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ maanguraaya pɨrɨꞌ jaka yɨnyɨna “Gɨmɨ nɨmɨre Nyɨbwaalɨvaangeigɨnyɨra. Gɨmɨnyɨna tewaanna nyɨvuꞌnadeigɨnyɨ. Kurya tewaanya gukadɨnyaigɨnyɨ.”
Jizaazarɨ gyakwalaangeraavɨne yayannesɨ.
(Matɨyui 1:1-17)
23 Jizaazai gamɨre wawɨnya aaya mudɨꞌna yamaata yakegaaꞌ gamɨre kwarame aꞌmwere sɨvɨlatɨraalya pware atɨraalya (30) pɨnɨjɨ mena kwavɨlavaꞌ kɨrɨꞌ aꞌmwera yawɨꞌna “Sai Jozepɨyare gawaalɨkɨra.”
Sahwai Yɨlaarelyɨ. 24 Sahwai Maatatɨmɨrelyɨ.
Sahwai Livaayarelyɨ. Sahwai Melɨkaarelyɨ.
Sahwai Janaarelyɨ. Sahwai Jozepɨyarelyɨ.
25 Sahwai Matataayazarelyɨ. Sahwai Emozɨmɨrelyɨ.
Sahwai Nayaamɨmɨrelyɨ. Sahwai Ezɨlaarelyɨ.
Sahwai Nahaarelyɨ. 26 Sahwai Mayaatɨmɨrelyɨ.
Sahwai Matataayazarelyɨ. Sahwai Semenɨmɨrelyɨ.
Sahwai Jozekɨmɨrelyɨ. Sahwai Jotharelyɨ.
27 Sahwai Jowaananɨmɨrelyɨ. Sahwai Rezarelyɨ.
Sahwai Seravaavelɨmɨrelyɨ. Sahwai Sɨyalɨtiyalɨmɨrelyɨ.
Sahwai Neraarelyɨ. 28 Sahwai Melɨkaarelyɨ.
Sahwai Ethaarelyɨ. Sahwai Kozaamɨmɨrelyɨ.
Sahwai Elɨmathaamɨmɨrelyɨ. Sahwai Erɨmɨrelyɨ.
29 Sahwai Jozuwaakɨrelyɨ. Sahwai Elɨyazarelyɨ.
Sahwai Jorimɨmɨrelyɨ. Sahwai Maatatɨmɨrelyɨ.
Sahwai Livaayarelyɨ. 30 Sahwai Sɨmɨyonɨmɨrelyɨ.
Sahwai Jutharelyɨ. Sahwai Jozepɨyarelyɨ.
Sahwai Jonaanɨmɨrelyɨ. Sahwai Elaayakimɨmɨrelyɨ.
31 Sahwai Melɨyarelyɨ. Sahwai Mennaamɨrelyɨ.
Sahwai Matatarelyɨ. Sahwai Netaanɨmɨrelyɨ.
Sahwai Devitɨmɨrelyɨ. 32 Sahwai Jeziyarelyɨ.
Sahwai Wovetɨmɨrelyɨ. Sahwai Bowaazarelyɨ.
Sahwai Saalɨmonɨmɨrelyɨ. Sahwai Naazonɨmɨrelyɨ.
33 Sahwai Aminɨthapɨmɨrelyɨ. Sahwai Athɨminɨmɨrelyɨ.
Sahwai Anaarelyɨ. Sahwai Ezɨronɨmɨrelyɨ.
Sahwai Perezarelyɨ. Sahwai Jutharelyɨ.
34 Sahwai Jaikopɨmɨrelyɨ. Sahwai Aazakɨmɨrelyɨ.
Sahwai Evɨraamɨmɨrelyɨ. Sahwai Teraamɨrelyɨ.
Sahwai Naaworelyɨ. 35 Sahwai Seruhɨmɨrelyɨ.
Sahwai Rewɨmɨrelyɨ. Sahwai Pelehɨmɨrelyɨ.
Sahwai Evemɨrelyɨ. Sahwai Selaamɨrelyɨ.
36 Sahwai Kainaanɨmɨrelyɨ. Sahwai Aapakɨzathɨmɨrelyɨ.
Sahwai Samɨmɨrelyɨ. Sahwai Nowaarelyɨ.
Sahwai Lamekɨmɨrelyɨ. 37 Sahwai Metuzalaamɨrelyɨ.
Sahwai Yɨnokɨmɨrelyɨ. Sahwai Jaaretharelyɨ.
Sahwai Maalalelɨmɨrelyɨ. Sahwai Kainaanɨmɨrelyɨ.
38 Sahwai Yɨnozarelyɨ. Sahwai Satarelyɨ.
Sahwai Aataamɨmɨrelyɨ. Sahwai Gotɨyarelyɨ.