8
Wawɨnyavɨ witɨzɨla pɨraihɨrakyaꞌna dɨnɨkebwinesɨ.
(Matɨyui 13:1-9; Maakɨ 4:1-9)
Dɨvi maalɨkegaaꞌ anga naangebanyajɨ anga maalɨkebanyajɨ Jizaazai kaanya yamarina yada Gotɨyai maremwaaidevɨne yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakɨna. Sagaaꞌ sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyara gamɨjɨ yeꞌmwannayamarina. Nabaai aꞌmwe pɨnɨ, sɨnnawɨ kɨgaaꞌ Jizaazai kumɨjɨya pɨnɨngɨ yɨmakera marasɨꞌnaka pɨnɨngɨre nalaaya marasɨꞌnake, sa kɨnɨjɨ sahwalyɨ yeꞌmwannayamarina. Aꞌmwe pɨrɨꞌ Maarɨyaasɨ. Sahɨrɨvɨna Maahɨthaala mwaalyava wɨdadɨvɨsasɨ. Sɨnnawɨ Jizaazai sahɨrɨvɨ yɨmaka ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraainanyara marasɨꞌnakesɨ. Nabaai pɨrɨꞌ Jowaanaꞌ, Erotɨyare angevɨ maremwaaide Suzaamɨre aꞌmwesɨ. Pɨrɨꞌ Suzanasɨ. Nabaai aꞌmwe yuya kwalaalya pɨnɨjɨ sahɨnɨjɨ sahwalyɨ yeꞌmwannɨguna. Aꞌmwe daza Jizaazarɨjɨ gamɨreraavɨjɨ kumɨre gɨlyɨvɨsangɨ wɨgaimwagesangɨ.
Sarevɨ aꞌmwe kwala bwaꞌnaanya naangera biꞌbwaꞌnemwaaina yadɨvɨꞌ anga pɨnɨngɨdaaꞌnyara gamɨnyawɨnna yɨkabɨna yɨkabɨna. Yɨkabɨna yɨkabɨna yɨna kyeꞌ yagaala keꞌbaꞌnanyaꞌ wɨdɨna “Pɨraihɨrakade pwai witɨzɨla pɨraihɨrakyaꞌnei wɨna. Wɨna yaka wawɨnyavɨ witɨzɨla pɨraihɨrakamarivanɨkelyɨ. Sai pɨraihɨrakɨwodaasɨ nabaai witɨzɨla pɨnɨ tusavɨ bwalaraawɨna. Sare sangɨ nabaai aꞌmwera sɨvɨlyajɨ paihɨramarina yadaapi yusara sɨgunyavɨyara tɨka maranyɨna. Nabaai witɨzɨla pɨnɨ sɨlaangevɨ kwaaka maalɨkevɨ bwalaraawɨna. Sa yɨrɨꞌna yaka kɨrɨꞌ kwaakevaꞌ aalya tɨꞌgɨrya maayavakɨ sarevɨdaaꞌnyɨ sɨla sasare daza yɨnahu yawaka baidaaꞌna yaka balɨna. Nabaai witɨzɨla pɨnɨ wɨla lannakebaraayaba bwalaraawɨna. Sare sa wɨla lannakebarajɨ yeꞌmwannayɨrɨꞌna yɨna yaka aꞌnɨngɨ dathɨwaaina. Nabaai witɨzɨla pɨnɨ kwaaka nawɨꞌnya mɨnarɨnakevakɨ bwalaraawɨna yɨnɨke sa yɨrɨꞌna yaka tɨka munne kwalaalya yɨꞌnyɨna. Darebɨsa yɨꞌnyɨna, gavemɨlɨkɨdaaꞌnyɨ waanɨ aadɨretɨya yɨꞌnyɨna.” Sara wɨdɨna yaka jaka dɨragɨnna wɨdɨna “Aꞌmwe kadɨꞌnakei yagaala dathavɨ kadɨka nayaa wɨꞌnana!”
(Matɨyui 13:10-17; Maakɨ 4:10-12)
Gamɨre mɨdɨdɨvɨsara gamɨnyɨ keꞌbaꞌnanya dazavɨneꞌna yagaala kaavɨlyaꞌna yɨdaanganna. 10 Yɨdaanganna kyeꞌ sai wɨdɨna “Sarɨmɨnyɨ Gotɨyai gannya maremwaaidevwina yulyakɨyagaala dɨnɨka aaya kaavɨlyavɨ yawɨranganyaꞌneihɨrɨ mena yɨhibwarɨdaakuwakelyɨ. Sarevɨ kɨrɨꞌ aꞌmwe pwara yune keꞌbaꞌnanya yagaalyavɨ kadɨka wɨꞌnɨvanɨgaꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ
‘Tɨnna wangadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ yawɨrangadɨvɨꞌ mɨꞌ.
Kadɨka wɨꞌnadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ wɨꞌnamaaꞌdɨvɨꞌ mɨꞌ.’
(Matɨyui 13:18-23; Maakɨ 4:13-20)
11 Keꞌbaꞌna yagaala dazavɨne aaya kaavɨlyaꞌ yɨ daresɨ. Witɨzɨla daza yɨ sa Gotɨyare yagaalyasɨ. 12 Nabaai witɨzɨla pɨnɨ tusavɨ bwalaꞌdaawade, yɨ sa aꞌmwera yagaalya kadɨka wɨꞌnadɨvɨsaꞌnesɨ. Kɨrɨꞌ dɨvidaaꞌnyɨ Kotɨya Maryadei badehaaꞌ kumɨre sɨmunyavɨ yagaala dazaꞌ marasɨꞌdelyɨ. Sai ‘Gotɨyarɨ nalɨmwabɨka! Sara kyapɨjɨ Gotɨyai nuvadaihasamaaradɨka!’ daka marasɨꞌnadelyɨ. 13 Nabaai witɨzɨla pɨnɨ sɨlaangevɨ kwaakejɨkɨ bwalaraawɨna, yɨ sa aꞌmwera yagaalyavɨ kadɨka wɨꞌnadɨvɨꞌ wɨꞌnamaaꞌna yadɨvɨꞌ savɨneꞌna yɨlaaya naanga yɨna. Sahwara pwipula maayara maalɨkegaaꞌna lɨmwadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ yɨjɨwaala pɨgasa lɨka sangina yɨgɨꞌdaaꞌdɨvɨsare. 14 Nabaai witɨzɨla pɨnɨ wɨla lannakebaraavɨ bwalaꞌdaawade yɨ sa aꞌmwera yagaalya kadɨka wɨꞌnadɨvɨꞌ kaanya yamaryadaapɨjɨ taanginya dala nabinya pɨburajɨ nɨgwia gɨlyɨvɨta sajɨ Kwaaka davakɨya yɨlaaya dala nabinya saburajɨ wɨdathɨvaidere. Yuya sa Gotɨyarɨ mwagiꞌnadengɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨre tɨka wapaaya sa yɨꞌnabaladengɨra. Bwɨyangɨra. 15 Kɨrɨꞌ witɨzɨla kwaaka nawɨꞌnya mɨnarɨnakevakɨ bwalaꞌdaawade daza, yɨ sa aꞌmwera kumɨre sɨmunya nawɨꞌnyaangevɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ kadɨka wɨꞌnadɨvɨꞌ yuna dɨragɨnna lɨmwagaꞌna. Sara yadɨvɨꞌ taanginya wiadaaꞌnyɨ dɨragɨnna kuna yadɨvɨꞌ tɨka munne naanga yɨmaꞌnadaaꞌnyɨ mwaalɨna.
Dɨꞌbaakeꞌ yɨꞌbɨnyavɨ yɨlɨmwaaihyaꞌnesɨ.
(Maakɨ 4:21-25)
16 Aꞌmwe aane pwai kwai laamɨvananyaꞌ yewɨtaꞌda maaꞌgulyavɨ amwidaaꞌnyɨ yulyakadei mɨꞌ. Nabaai se waryaꞌne yɨꞌbɨnyavɨ dalaangevɨ marulyakadei mɨꞌ. Aawa. Laamɨvananyavɨne yɨꞌbɨnyavɨ aꞌba munyaba yɨlɨmwaaihadesɨ. ‘Aꞌmwera angevɨ bulapɨriyara dɨꞌbaaka dazavɨ tɨnna wangabɨka!’ dada munyaba yɨlɨmwaaihadesɨ. 17 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuya lɨka yulyakɨnɨke dɨvi nabaai sa kuꞌmaayaba yuna yalɨkuꞌnaraabathengɨ. Yuya bwakakɨnɨke dɨvi nabaai sa kuꞌmaayaba jalɨkuꞌnaraabathengɨ. Sare sangɨ nabaai aꞌmwera yuna yawɨrangabɨꞌdengɨ. 18 Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ mala nayaa jɨwannyɨla! Sara yapi nɨmɨre yagaalyavɨ kadɨka nayaa dɨnyuꞌnyideihɨlyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe pwai nɨmɨre yagaalyaꞌ lɨmwagarojɨyarɨ sare sarɨ nabaai Gotɨyai lɨmwanga pɨbulyɨ yanga kuna wɨjaavadelyɨ. Kɨrɨꞌ pwai nɨmɨre yagaalyaꞌ malɨmwagaryajai nebulyaꞌna kwaasɨ yawɨꞌmanɨke ‘Mena lɨmwamanɨgena,’ yawɨꞌmanɨkeꞌna, yɨ sa Gotɨyai marasɨꞌnadengɨ.” Jizaazai sara wɨdakesɨ.
Jizaazarɨ ganaangesɨ Jizaazarɨ gahwaalaanga kwaraavɨjɨnesɨ.
(Matɨyui 12:46-50; Maakɨ 3:31-35)
19 Sagaaꞌ gamɨnyawɨnna ganaangesɨ gahwaalaangerajɨ yɨkabɨna. Kɨrɨꞌ aꞌmwe kwala bwaꞌnaanya naangera kwala yɨꞌbwaꞌnyɨna yadaapɨjɨyavɨna gamɨnyaba aya kɨbanna gidɨkuꞌ mulaabi. 20 Mulaabi kyeꞌ sahwarɨ aꞌmwe pwara wɨdɨna “Gɨmɨnyɨ gwaangesɨ gɨmɨre jɨhwaalaangerajɨ tɨnna gwanganyaꞌnera mwasawɨ bathaakava.” 21 Wɨdɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ sahwai sahwaraavɨ maꞌmaaꞌna “Aꞌmwera Gotɨyare yagaalyaꞌ kadɨka wɨꞌnadɨvɨꞌ mɨdɨbɨzara, yɨ dazara nɨmɨnyɨ nɨwaavajɨ nɨmɨnyɨ nyɨgwaalaangerera.”
Jizaazai yɨhuꞌmaanaryaꞌ maanga kudaꞌ mudarakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 8:23-27; Maakɨ 4:35-41)
22 Yɨrɨka pɨrɨkɨ sɨpɨya pɨrɨvɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsarajɨ yɨladɨkwosɨꞌnamwaaina yaka kumɨnyɨ wɨdɨna “Nemɨ aalɨbunyavɨ pimagɨ, kengimagɨnna bwalyawaadeinera.” Sara wɨdɨna yaka kaanna wɨna. 23 Sɨpɨyaꞌ kaanya wodaaꞌnyɨyagaaꞌ sai se warɨna. Se warɨna yadɨꞌnyɨ aalɨbunyavɨ yɨhuꞌmaanaryaꞌ yɨmaꞌnyɨna kyaꞌ sɨpɨyavɨ bwaladɨꞌnaawɨna yadɨꞌnyɨ kewɨnɨ walamaradathataꞌneba aya kɨba mena yɨmaꞌnyɨna kyaꞌ 24 bulaawɨna yeva gamɨnyɨna bulyɨdɨkavaawɨna yevegaaꞌ wɨdɨna “Aꞌmwe naangeigɨ! Aꞌmwe naangeigɨ! Yuna dahaasagaaꞌ nemɨ yaraina yɨwawaadeꞌna yɨwoneva.” Wɨdɨna kyeꞌ daavɨna yaka yɨhuta sasɨ aalɨmavajɨnaaka naanga sasɨ maanga wɨdɨna. Sara wɨdɨna kyaꞌ yɨhuta yɨnahu mudaꞌna kyaꞌ aalyaꞌ ayɨna aalɨmavajɨnaaka mimaꞌnyɨna. 25 Sara kyaꞌ sagaaꞌ sai wɨdɨna “Sarɨmɨre dɨragɨnna lɨmwangebwi gawɨ warɨka!” Sagaaꞌ sahwara lɨka yɨna yadɨvɨꞌ atɨka maruꞌnaꞌna yadɨvɨꞌ dɨnyɨna “Sarevɨdaaꞌnyɨ be aꞌmwelaka! Sai yɨhusasɨ aalyasɨ maanga kudɨwaꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna yɨwaai!”
Jizaazai aꞌmwerɨ yɨmakeraavɨ marasɨꞌnakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 8:28-34; Maakɨ 5:1-20)
26 Dɨvi sɨpɨyɨhuselɨyaꞌ makuna yaka Geraaza sɨmagɨnna yɨꞌmavaawɨna. Anga dazaba aalɨbunya Galɨli pimagɨ warɨkeba. 27 Yɨꞌmavaawɨna kyaꞌ Jizaazai sɨpɨyavɨ yagalyaꞌmavaka tɨyawɨnna wɨlaawɨna kyaꞌ aꞌmwe anga naanga dazabnne mwaalyai sahwarɨ wɨrataꞌnyɨna. Aꞌmwe dazarɨ yɨmaka pwara wɨmwaaidapiyai. Saamɨnyagaaꞌ sahwai kwaabɨhannya kuna miraꞌnyadei. Sahwai anga aane pɨrɨꞌ kɨrɨvɨ mwaaidei mɨꞌ. Aawa. Sai gɨlekaviꞌnɨnnyabanya mwalamaryadelyɨ. 28 Aꞌmwe dazai Jizaazarɨ tɨnna wanganaka jaka danganna yɨna yaka gamɨre sɨvigɨꞌnyɨryaba aya kɨba wɨlaabɨna yaka kwaakevakɨ bulaꞌna yaka jaka naangaveꞌna danganna “Jizaazai, Gotɨya yuna munya keꞌbevanyareigɨ! Nɨmɨnyɨ gara dɨnyɨdeꞌna bahɨneigɨnaka? Akai, dɨragɨnna yɨdaanganna gima! Nɨmɨnyɨ daanga manyɨjaavɨnnera!” 29 Sara wɨdakeꞌ dareꞌnesɨ. Jizaazai yɨmaka dazarɨna mena wɨdɨna “Aꞌmwe dazarɨ yagalyaꞌmakuna yɨna ja!” Nabaai sareꞌ dareꞌnanyɨ. Saamɨnya kwalaalyagaaꞌ yɨmaka dazai aꞌmwe dazarɨ galalɨmwagaꞌdelyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwera yuyagaaꞌ sahwarɨ asawaalyɨ wɨla senɨyabaalyɨ yapwekɨna yadɨvɨꞌ sɨvɨlyaraalyɨ wɨla yapwekɨna yadɨvɨta sahwarɨ maredaaꞌdɨvɨsalyɨ. Kɨrɨꞌ sahwai yuya kwaariꞌmawɨla kɨbara yesɨvalakɨwɨna yada sarevɨ yɨmaka dazai aꞌmwera mamwaalyɨgata pimagɨnna yɨdangɨramakwodelyɨ. 30 “Daanga manyɨjaavɨnnera!” jaka kudaꞌ Jizaazai sahwarɨ yɨdaanganna “Gɨmɨnne yayaꞌ aaihwaigɨnaka?” Yɨdaanganna kyaꞌ sai wɨdɨna “Kwalaalyainyɨ.” Yɨmaka kwalaalyara gamɨnyɨ wɨlamwaainɨkerɨna “Kwalaalyainyɨ,” wɨdɨna. 31 Wɨdɨna yaka yɨmaka dazara jaka dɨragɨnna danganna “Gɨmɨ nemɨnyɨ dɨka kewewɨnneinaavɨna mamaraneyaasɨnnera!” 32 Sara dɨragɨnna danganna yevegaaꞌ yaawarɨkwala naangeꞌ mugunyavɨ aya kɨba kurɨvaarɨya nɨdaaꞌnyɨna yadaapi yɨmaka dazara yawɨꞌdɨvɨꞌ “Daanga naangeba nalarawaadɨka!” jaka dɨragɨnna danganna “Yaawarɨkwala naanga dazaraayawɨnna kanedaasaꞌgɨzɨ yuimɨlaana!” Dɨragɨnna sara danganna kyeꞌ wɨdanganaasɨna yɨna. 33 Wɨdanganaasɨna yɨna kyaꞌ yɨmaka dazara aꞌmwe dazarɨ yagalyaꞌmaꞌna yɨna yeva yaawaryaraavɨre munyɨkaavɨ wiminna. Sara kyeꞌ yaawarɨkwala dazaꞌ davaanyavɨ kaanyaveꞌna dɨragɨnna walaawɨna. Sare sara aalɨbunyavɨ walakuna yɨna yeva aalya mihuna yɨna yeva yuya kwalyaꞌ baihɨrirɨꞌna yeꞌ.
34 Yaawaryaraavɨ yɨꞌdɨvaidɨvɨsara sasara yɨmaꞌnaka dazangɨ tɨnna wanganna yeva lɨkaanya wɨna. Lɨkaanya wɨna yeva anga naangebanyavɨjɨ wawɨnangengɨjɨ mwaaidɨvɨsaraavɨna yagaala dazaꞌ wɨjɨwakamaryaawɨna. 35 Sara yɨna kyeꞌ aꞌmwera dazangɨ tɨnna wanganaawiaꞌnera Jizaazaryawɨnna biꞌmaꞌna yɨna yeva aꞌmwerɨ yɨmakera mena yagalyaꞌmakwawesarɨ tɨnna wanganna. Sai kwaabɨhannyaꞌ yɨraꞌnɨkei gamɨre sɨmunyai nawɨꞌnya yawɨꞌda Jizaazare sɨvɨlyɨryaba gidɨkuꞌ aya kɨba mwaaidɨꞌnyɨ. Aꞌmwera dazavɨ tɨnna wanganeva lɨka naanga yɨna. 36 Nabaai aꞌmwera sasare dazangɨ tɨnna wanganesara sɨnnawɨ aꞌmwe dazarɨ yɨmakera wɨlamwaaidapiyarɨ ayɨna tewaanya yavadaꞌgalakerɨna sara wɨjɨwaakɨna. 37 Wɨjɨwaakɨna yɨna kyeꞌ aꞌmwe yuya anga Geraaza sɨmagɨdaaꞌnyara gamɨnyɨ wɨdɨna “Nemɨnyɨ neyagalyaꞌmavaꞌgɨzɨ kaanya dɨwona!” Kumɨ lɨka naanga yadɨvɨsaꞌna sara wɨdɨna. Sara yadaapi sɨpɨyavɨ dɨkwosɨꞌna yaka ayɨna kaanna wɨna. 38 Kuna mwaaidɨꞌnyɨyagaaꞌ aꞌmwe yɨmakera mena yagalyaꞌmakwaweta dazai dɨragɨnna yɨdaanganna “Nɨmɨ gɨmɨjɨ yeꞌmwannɨguma!” Sara wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ sahwarɨ wɨdaasaꞌnerɨ wɨdɨna 39 “Gɨnnya angebanna ayɨna kaanna dɨwodeigɨnyɨra. Sara wawoꞌgɨzɨ Gotɨyai gɨmɨnyɨ giwaka yuya sanna duzɨwaakɨdeigɨnyɨra.” Sara wɨdɨna kyaꞌ sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe dazai kaanna wɨna yaka gamɨre anga naangebanya yuyaraavɨ yagaalyaꞌ wɨjɨwaakɨna. Jizaazai gamɨnyɨ wɨvadaꞌgalaka yuya sanna wɨjɨwaakɨna.
Taayaꞌ bainɨkesɨ aꞌmwe nalaavɨnakesɨ sawaarɨnesɨ.
(Matɨyui 9:18-26; Maakɨ 5:21-43)
40 Jizaazai ayɨna kaanna bakevɨ aꞌmwe kwala bwaꞌnaanyaꞌ wɨjɨmaꞌnaabɨna yeva yɨlaaya yɨna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuyara sahwarɨna yemwaaina yadɨvɨꞌ yɨlaaya yɨna. 41 Yɨlaaya yɨna yadaapi aꞌmwe pwai sahwarɨne yayaꞌ Jaairazai biꞌmaꞌna. Sai Juyaraavɨre lotuangeꞌ maremwaaide pwalyɨ. Sai biꞌmaꞌna yaka Jizaazare sɨvigɨꞌnyɨrɨ bulaꞌna yaka dɨragɨnna yɨdaanganna “Nɨmɨre angevɨna dɨvama! 42 Nɨnnya taayaꞌ yune gave kɨrɨꞌnanyasɨra. Yɨ gamɨre kwarame atɨraai sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraaibɨsasɨ. Sareꞌna saꞌ baladeꞌna nebawa mɨka. Sareꞌna yarai dɨvama!”
Jizaazai kaanya wodaaꞌnyɨ aꞌmwe kwala bwaꞌnaanya naangeꞌ gamɨnyɨ yunebanna bathakwamwadakuna. 43 Bathakwamwadakuna yadapi aꞌmwe pɨrɨꞌ mwaalɨna. Dazahɨrɨꞌ yuyagaaꞌ baizaaka maꞌnada kuna mwaaidɨꞌnyɨ kwarame sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraaina mwaainɨkeꞌ. Nabaai gamɨre nalaaya sasare dazaꞌ aꞌmwe tewaanya yavadaꞌgala yaꞌnei aane pwai kwai mamwaalyɨna. 44 Aꞌmwe dazaꞌ gamɨnyɨ dusɨ bulyɨmagɨnna wɨlaabɨna yɨna yaka gamɨre baazɨꞌmaꞌnyavɨre maangebaarɨ asaꞌ dathɨwagaavɨna. Asaꞌ sara dathɨwagaavɨna kyaꞌ sagaasagaaꞌ gamɨre taweꞌ yaalɨka yɨlɨna yaka ayɨna mimaꞌnyɨ. 45 Ayɨna mimaꞌnyɨ kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Nɨmɨnyɨ asaꞌ aai nyɨdathɨwamwaabɨka!” Wɨdɨna kyaꞌ sareꞌna yuyara mɨjadɨwɨlɨna “Nɨmɨ aawa. Nɨmɨ aawa.” Sara yɨna kyeꞌ Pitai wɨdɨna “Aꞌmwe naangeigɨ, aꞌmwe kwala bwaꞌnaanya naangera gɨmɨnyɨ gyahɨhɨpaledaakava. Yɨ sara yeva yunebanna gɨhɨpaledaakava!” 46 Wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ Jizaazai wɨdɨna “Pɨmɨlɨꞌ ata nyɨdathɨwamwakeinyɨra. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ yɨbwakɨmanɨge. ‘Nɨmɨre dɨragɨnya pimagɨnyaꞌ mena wɨwakeinyɨ daaka!’ yawɨꞌmanɨge.” 47 Wɨdɨna kyaꞌ aꞌmwe dazaꞌ yawɨꞌna yaka “Gamɨnyɨna lɨka myulyaki yɨdeꞌnyɨ daaka!” yawɨraka. Sarevɨdaaꞌnyɨ saꞌ lɨka naanga yɨna yada gamɨnyɨ aya kɨba kwaakevakɨ kwadaai bulagina. Sara yaka aꞌmwe yuyaraayaba gannya nalaayaꞌna asaꞌ dathɨwagakeꞌ wɨjɨwaakɨna yaka nabaai wɨdɨna “Sara yena sagaaꞌ nɨmɨre nalaayaꞌ yarai yɨwɨwakeꞌnera.” 48 Dɨna kyaꞌ sahɨrɨvɨ wɨdɨna “Nyɨraavɨ, gɨmɨre dɨragɨnna nyɨlɨmwamwaanyabwi gɨmɨnyɨ ayɨna tewaanya gyavadaꞌgaimwakeꞌgɨnyɨ. Gɨmɨre munyɨꞌ kave kwaamuꞌ waꞌdozɨ kaanya dɨwona!”
49 Sai yagaalyaꞌ kuna dadaaꞌnyɨ aꞌmwe pwai maremwaaidere angevɨdaaꞌnyai bɨna yɨna yaka maremwaaiderɨ wɨdɨna “Gɨmɨre jɨraavaangeꞌ mena kabaimwakɨra. Nejɨwaakaderɨ yaasɨwaꞌna mamakunnera!” 50 Sara wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ Jizaazai dazaꞌ kadɨka wɨꞌnaka ganɨmaangerɨ jaꞌnawɨdɨna “Gɨmɨ lɨka minnera! Gɨmɨ yune dɨragɨnna dɨnyawɨralɨmwagaka! Sareꞌna gɨmɨre kaimɨraayaꞌ ayɨna tewaanya yɨmaꞌnadesɨ.” 51 Wɨdɨna yaka maremwaaidere angevɨna kaanna wɨna yaka aꞌmweraavɨ mwanganaki, gamɨjɨ angevɨna yeꞌmwannɨgulyaꞌna. Aawa. Sahwai yune Pitarɨjɨ Jonɨmɨjɨ Jemɨzarɨjɨ taayavɨ ganɨmaangeyorɨjɨ maarɨna yaka gamɨjɨ yeꞌmwannɨgwina. 52 Nabaai aꞌmwe yuyara kaimɨraaya dazavɨna kɨnna jakɨnna bazemwaihuna yadaapi kɨrɨꞌ wɨdɨna “Sarɨmɨ kɨnna madɨpɨnera! Saꞌ mena baimwakaꞌ mɨka. Aawa. Saꞌ se warɨka.” 53 Wɨdɨna yadaaꞌnyɨ gamɨnyɨ jɨka maregina. Kumɨ yawɨꞌdɨvɨꞌ “Saꞌ mena baimwakesɨra,” bɨrala wɨdɨna. 54 Bɨrala wɨdɨna kyeꞌ sarevɨ kɨrɨꞌ kaimɨraayavɨre asɨrɨ lɨmwagaꞌna yɨna yaka jaka wɨdɨna “Kaimɨraayaꞌgɨ dɨthɨkaaka!” 55 Sara wɨdɨna kyaꞌ taaya dazavɨre kuryai gamɨnyawɨnna ayɨna bɨna yaka bulamwaaina kyaꞌ sagaasagaaꞌ taayaꞌ dɨkavamwaaina. Miꞌna dɨkavamwaaina kyaꞌ sarevɨna sayorɨ wɨdɨna “Sahɨrɨvɨ wapaaya dumaarila!” 56 Taayavɨ ganɨmaangeyoi atɨka maruꞌnaꞌna yadaakɨlyɨ sahɨyorɨ dɨragɨnna wɨdɨna “Nɨmɨ yɨwe dazaꞌna kɨrɨmɨyoihi aꞌmwe pwaraavɨ nujɨwaakikadɨka!”