14
Aꞌmwe Perɨzɨya pware angevɨ Jizaazai mwaalakeꞌnesɨ.
Kwazaaka pɨgaaꞌ pɨrɨkɨ Perɨzɨyaraavɨ maremwaaidere angevɨ Jizaazai tɨka wapaaya nyaꞌnei wɨna. Wɨna yaka sara nadaaꞌnyɨ kumɨ nayaa baihanaꞌna. Nayaa baihanaꞌna yadaapi, yɨthaa, aꞌmwe pwai, gannya kɨlaakejɨꞌ mɨlamakinɨkei, sare sai gamɨnyaba aya kɨba bamwaaina. Aya kɨba bamwaaina kyaꞌ Jizaazai kɨwɨnyangɨ maremwaaidɨvɨsaraavɨjɨ Perɨzɨyaraavɨjɨ yɨdaanganna “Kwazaakegaaꞌ nemɨ nalaavɨnakeraavɨ tewaanya yavadaꞌgalaanneꞌ tewaanyaꞌ dɨngaka? Aawa dɨngaka?” Yɨdaanganna kyaꞌ sahwara kadɨka wɨꞌnabalakulɨna yadapi aꞌmwe sarɨ maarɨna yɨna yaka tewaanya yavadaꞌgaina yaka gannya angebannerɨ wɨdaasɨna. Wɨdaasɨna yaka sarevɨ wɨdɨna “Sarɨmɨjɨya pwai kaviꞌnɨnnyavɨ gamɨre kaimɨraaya pwai bulɨmakaawoya kwai kwalyɨꞌnaraawojɨ kwazaakegaaꞌ aꞌmwe sai yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ malɨvamakɨlyɨ yadei daaka!” Sarevɨdaaꞌnyɨ ayɨna mujaꞌnawɨjɨ yɨpɨnerera.
Aꞌmwera tɨka munne dazavɨnera badaapi namwaalyɨta nawɨꞌnyangɨna “Mwalaana!” dadɨvɨꞌ yadaapi sahwai tɨnna wanganna yaka sarevɨdaaꞌnyɨ keꞌbaꞌna yagaala pɨrɨꞌ wɨjɨwaakɨna. Sai wɨdɨna “Nabaai aꞌmwe pwai mudɨkangegaaꞌne munne naanga savɨna jaka gɨthɨjɨmaaꞌnajaigɨ namwaalyɨta nawɨꞌnyavɨ mamwaaidɨnnera! Aꞌmwe mudɨkanga sahɨrɨsɨyai aꞌmwe pwarɨ gɨmɨnyɨne yayavɨ gwavɨlavɨka pwarɨ jaka nujɨvwarɨjɨmaaꞌnadɨka! Nabaai sasara yajaꞌ yɨ aꞌmwe yuyaraaihɨrɨ jaka yɨhizɨvwarɨjɨmaaꞌnajai dara gɨthathelyɨ ‘Aꞌmwe daahawai namwaalyɨta daahaꞌ maarana!’ Sara kyojɨ gɨmɨ wagɨla naangeꞌ maarɨna yaꞌgɨzɨ gamɨnyɨ dusɨmagɨdaasɨ kewɨnɨna walyamwalaawɨna jɨtheigɨnyɨ. 10 Namwaalyɨta nawɨꞌnyavɨ yarai mwaalyaꞌnebwi jɨtheigɨ mɨꞌ. Aawa. Aꞌmwe pwai jaka gɨthazaigɨ munne savɨna woꞌgɨzɨyaigɨ yune aaya tɨyawɨnna dɨmwaaideigɨnyɨ. Gɨmɨ sara yɨjaꞌ aꞌmwe gɨmɨnyɨ jaka gɨthazai sai bɨna yojɨ gɨthathelyɨ ‘Nyaꞌmweigɨ, namwaalyɨta naanga nawɨꞌnya dava davɨ bilamwaala!’ Sai sasara kyojɨ aꞌmwe yuyaraavɨre tɨnnyarɨ yaakimaꞌnyaigɨ mwaalaꞌgɨzɨ tɨka wapaaya jeꞌmwannanadeigɨnyɨ. 11 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Gazaizai yune gamɨnne yayaꞌ munyaba makɨlajai Gotɨyai dalaangewɨ marulawakɨna yadelyɨ. Kɨrɨꞌ pwai yayaꞌ gamɨnyɨna mamakinyɨ yajai yɨ sarɨna Gotɨyai gamɨnne yayaꞌ munyaba makɨladelyɨ.”
12 Sagaaꞌ sai tɨka munne savɨna jaka jɨvwarɨjɨmaaꞌnaka aꞌmwerɨ wɨdɨna “Nabaai gɨmɨ tɨka munne naanga pɨrɨꞌ yɨdɨka yɨjaigɨ gɨmɨnyɨ gwajaꞌmweraavɨjɨ jɨthaaꞌjɨhwaaravaavɨjɨ gɨmɨre avaaitawejɨkɨyaraavɨjɨ gɨmɨre angebanya avaaimwaalya gɨlyɨvɨkɨravɨnakeraavɨjɨ Gotɨyai tɨvɨkɨta gɨzaayaꞌneigɨ jaka mudɨnneigɨnyɨ. Nabaai dɨvidaaꞌnyɨ gɨmɨnyɨ jaka kagɨthapɨjɨ kumɨre angengɨ gɨmɨre tɨka wapaaya yɨdɨka wɨdaayɨja sanna nanaawɨdɨka! Sara kyaꞌgɨzɨ Gotɨyare wɨrɨvɨkɨta dɨmaaꞌdeigɨ mɨꞌ! 13 Aawa. Gɨmɨ tɨka munne yɨdɨka naanga yaꞌgɨzɨ yɨ aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaayaraavɨjɨ aꞌmwe kɨlaaka kayaaka yɨmaꞌnɨnɨkeraavɨjɨ sɨvɨla kayaaꞌnanyaraavɨjɨ aꞌmwe tɨnna tɨbɨnyaraavɨjɨ duzɨmaaꞌnadeigɨnyɨ. 14 Aꞌmwe sasare sara tɨka munne gɨmɨre sanna ayɨna gɨrɨvɨkɨpɨꞌdera mɨꞌ. Sareꞌna yɨlaaya yadɨ tewaanaanga gyɨnadeigɨnyɨ. Sareꞌ dathareꞌnesɨ. Dɨvi aꞌmwe yɨdaꞌmaraangeraavɨ kaviꞌnɨnnyavɨdaaꞌnyɨ ayɨna yɨdɨkaavajahaaꞌ Gotɨyai tɨka munne daza gɨrɨvɨkɨradeigɨnyɨ.”
Tɨka munne naangevɨna keꞌbaꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ.
(Matɨyui 22:1-10)
15 Aꞌmwe saraavɨdaaꞌnya pwai gamɨjɨ tɨka wapaaya yeꞌmwannanyɨna yada yagaala dazavɨ kadɨka wɨꞌnakei sahwarɨ wɨdɨna “Aꞌmwe Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaidevɨ tɨka munne najai sai yɨlaaya yada tewaanaanga yɨnadelyɨ.” 16 Wɨdɨna kyaꞌ sahwai wɨdɨna “Aꞌmwe pwai ‘Tɨka munne naanga yɨdɨka yɨma!’ daka aꞌmwe kwalaalyaraavɨ tɨka munne savɨna yɨkabyaꞌneraavɨ jaka mena wɨdakere. 17 Nabaai tɨka munne sa nyaꞌnegaaꞌ mena kɨbawa kimaꞌnaꞌ gamɨre wɨdaayaderɨ wɨdaasɨna kyaꞌ aꞌmwe sɨnnawɨ jaka wɨjɨvwarakeraavɨ wɨdaawɨna. Sai dara wɨdɨna ‘Sarɨmɨ kaajɨla! Yuya tɨka wapaaya sa tɨvi mena yovɨgaipwakɨwona.’ 18 Kɨrɨꞌ aꞌmwe yuya dazara sɨmunya pɨrɨvɨ yagaalyaꞌ dɨna yeva wɨdɨna ‘Nemɨ mwawaanneinera.’ Aꞌmwe pwai wɨdɨna ‘Nɨmɨ wawɨnya pɨjɨꞌ mena mubena tɨnna wanganaawɨdera. Weꞌ, munne savɨ yuna wɨdeinyɨ mɨka!’ 19 Nabaai pwai wɨdɨna ‘Nɨmɨre wawɨnya yaꞌne bulɨmakaawoya mena mubeneinyɨra. Sara mubɨwe sa yaamɨjɨ yaawɨdeꞌnanyɨ. Weꞌ, munne savɨ yuna wɨdeinyɨ mɨka!’ 20 Nabaai pwai wɨdɨna ‘Yuna dahaasagaaꞌ mudɨkangeꞌ madeneinyɨra. Sɨdɨraayaꞌ mena maareneinyɨra. Sareinyɨ yuna wɨdeinyɨ mɨka!’ 21 Yuyara avaaina ‘Aala!’ wɨdɨna kyeꞌ wɨdaayade dazai ayɨna wɨna yaka sasare sabwineꞌna gamɨre aꞌmwe naangerɨ wɨdɨna. Wɨdɨna kyaꞌ angevɨ gyakwalaangei sɨnna tɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ gamɨre wɨdaayaderɨ wɨdɨna ‘Yarala! Tutaanya naangebanyana yarai wawaꞌgɨzɨ anga naangebanna yɨnɨguka tutaanya maalɨka yuyabanyanajɨ dɨwodeigɨnyɨ. Sara wawaꞌgɨzɨ aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaayaraavɨjɨ aꞌmwe kɨlaaka kayaaka yɨmaꞌnɨnɨkeraavɨjɨ aꞌmwe tɨnna tɨbɨnyaraavɨjɨ aꞌmwe sɨvɨla kayaaꞌnanyaraavɨjɨ sasare sara mariꞌbwaramaryaꞌgɨzɨ nɨmɨre angevɨna dɨmakadeigɨnyɨ.’ 22 Sara wɨdɨna kyaꞌ wɨdaayade dazai sara yaka dɨna ‘Naangeigɨ, gɨmɨre yagaalyavɨ mena gɨmɨdɨmwana. Kɨrɨꞌ namwaalyɨta pɨnɨ sɨhumale pɨnɨ yaasɨwaꞌ warɨna.’ 23 Wɨdɨna kyaꞌ naangei gamɨre wɨdaayaderɨ wɨdɨna ‘Tutaanya yuya naangebanya wawaꞌgɨzɨ wawɨnyabanya wawɨdɨvɨmaangebaraavɨ yamaryadɨ aꞌmweraavɨ aꞌmwemɨlɨkaavɨ bulamariꞌbwarɨmwaaihya! “Nɨmɨre angeꞌ yunebanna yana!” dena yawɨꞌmanɨgena. 24 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨmɨnyɨ gɨthɨvanɨge. Aꞌmwe yuya dazara sɨnnawɨ kɨgaaꞌ nɨmɨ jaka jɨvwarɨjɨmaaꞌnera nɨmɨre tɨka wapaaya yɨnɨga wiꞌna nagaangabɨꞌdera mɨka.’ ”
Aꞌmwei sɨmunya nayaa padaꞌgalayawɨrojɨ Jizaazarɨ mɨdɨnyaꞌnebwinesɨ.
(Matɨyui 10:37-38)
25 Jeruzaalemɨna kuna woda kwala bwaꞌnaanya naangera gamɨjɨ kaanya yamarina yadaapi sahwai gɨnyɨmaꞌnyɨna yaka wɨdɨna 26 “Gazaizai nɨmɨnyawɨnna bazai, kɨrɨꞌ sai ganɨmaangerɨjɨ ganaangevɨjɨ gannya aꞌmwevɨjɨ kaimɨraayangɨjɨ gathaaꞌgahwaaravaavɨjɨ gyaꞌmwengɨjɨ nabaai gannya gaala kɨrɨvɨjɨ sangɨna tewaanya naanga wɨvuꞌnajai nabaai nɨmɨnyɨna tewaanya maalɨꞌna wɨvuꞌnajai yɨ sahwai nɨmɨre nyɨmɨdɨdei myɨmaꞌnyɨ yannelyɨra. 27 Aꞌmwei balyaꞌnei gannya yɨta yovihɨrarannɨkeꞌ mamarikwayɨ yojɨyai nyɨmɨdɨnajai yɨ sahwai nɨmɨre nyɨmɨdɨdei myɨmaꞌnyɨ yannelyɨra. 28 Sareꞌ daꞌdareꞌnesɨ. Sarɨmɨjɨya pwai ‘Anga saamɨnaanga keꞌmwewɨnya pɨrɨꞌ madɨma!’ dozɨyai yɨ sai kave kwaamuꞌ mwaalojɨ anga dazavɨne nɨgwiaꞌna sɨmunya nayaa yawɨradelyɨ. Sai yawɨrade ‘Nɨgwia anga savɨneꞌ yɨnɨga wiꞌna majɨꞌmwannyaꞌneꞌ dɨngaka?’ 29 Nabaai yuneꞌna sasara mi yajaꞌ, yɨ dɨvidaaꞌnyɨ simɨnyeꞌ mena laabozɨya kɨrɨvɨ anga saꞌ yunebanna majɨꞌmwannadeꞌ mɨꞌ. Sarevɨ aꞌmwe yuyara tɨnna wanganna yɨna yapɨjɨ aꞌmwe dazarɨ yagaaibɨraizɨka buthangamuna nyɨpɨdɨka! 30 Dara wɨdɨna ‘Aꞌmwe dazai anga dazaꞌ madɨthaakuna yɨna yaka nɨgwiaꞌna majɨꞌmwannyaꞌnei mi yannelyɨra.’ 31 Nabaai kingɨya pwai kingɨya pwalyɨ mala bwaꞌnyaꞌnei, yɨ sarei nayaa kwaamuꞌ mwaalojɨ sɨmunya nayaa yawɨradelyɨ. Gamɨ sare aawɨlasara (10,000) tenɨ taawɨzanɨyarajɨyai dara yawɨꞌna ‘Kingɨya sahware aawɨlasara (20,000) tɨwedi taawɨzanɨyarajɨyalyɨ malyaꞌ yɨnɨga wiꞌna bwaꞌnɨdeinyɨ dɨngaka? Aawa dɨngaka?’ Sare savɨneꞌna yuneꞌna yawɨrojɨyai 32 sai yawɨꞌna ‘Malyaꞌ yɨnɨga wiꞌna mwavɨlaꞌmuneinyɨ daaka!’ yawɨrojɨ, yɨthaanyi, gamɨre yɨkamaangei mena saamɨnyaba kuna yɨdori, sai aꞌmwe pwara maryaasɨna yadelyɨ. Maryaasajara wawapɨjɨ malyavɨ woyagaala dahidɨwagaawia yaꞌnera. 33 Sasare sahɨbaaibɨꞌ sarɨmɨjɨya gazaizai gannya gɨlyɨvɨta yuya sangɨna buleꞌna mujaayɨ yajai, yɨ sahwai nɨmɨre nyɨmɨdɨdei myɨmaꞌnyɨ yannelyɨra.
(Matɨyui 5:13; Maakɨ 9:50)
34 Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨhɨthɨma! Saala sa yuna nawɨꞌnyaangengɨ. Kɨrɨꞌ nabaai saalyaꞌ gamɨre yɨrɨla miꞌna kadozɨ yɨ ayɨna gannya saalyaꞌ nawɨꞌnyaꞌ nemɨ gara kyawaajɨ yɨmaꞌnannevaka! 35 Sasare saala saꞌ wawɨnyangɨ nemɨ yɨnɨga wakaanne mɨꞌ. Nabaai bulɨmakaawoyangɨre lɨkejɨ yɨnɨga wiꞌna marirakurakaanne mɨꞌ. Nemɨ yaasɨwaꞌna bwakɨrasɨꞌdaanyangɨ. Aꞌmwei kadɨꞌnakei yagaala dazaꞌ sai kadɨka nayaa wɨꞌnana!”