17
Kayaaꞌnanyabulyɨ dɨragɨnna lɨmwangebulyɨ wɨdaayaderebulyɨ saburɨnesɨ.
(Matɨyui 18:6-7,21-22; Maakɨ 9:42)
Sagaaꞌ sahwai gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya sabura aꞌmweraavɨ kayaaꞌnanyabwina walapapalakyaꞌna yɨmaꞌnaabathengɨ. Kɨrɨꞌ aꞌmwe walapapalakyabwi sasara wɨjaavaja sarɨna weꞌ, mala nayaa yɨwannana! Nabaai kaimɨraaya maalɨkemɨlɨkaavɨdaaꞌnya pɨmɨlɨkɨ kayaaꞌnanyabwina walapapalakadelyɨ. Yɨ sahwai sara kayaaꞌna myɨ yojɨyagaaꞌ sɨla naanga lɨlɨꞌnɨka pwai gamɨre tɨlɨnnyavɨ maryegipwɨyapɨjɨ saalaalyavɨ kewɨnɨ maralɨvarabɨꞌdeꞌ yɨ gamɨnyɨna tewaanyasɨra. Pɨmɨlɨkɨ kayaaꞌnanyaburɨ marulawakajarɨ Gotɨyai kayaaꞌna yadeꞌna yɨ gamɨnyɨna kayaaꞌnanaangesɨ. Sarɨmɨ sahwaihɨrɨna mala nayaa jɨwannyɨla! Gɨmɨnyɨ jɨthaaꞌjɨhwaai kayaaꞌnanyabwi kagyozɨ sarɨ maanga duthatheigɨnyɨ. Nabaai sai mudɨkebwi kyawɨramaarojɨ gamɨre kayaaꞌnanyabwi dɨmakwaasa! Nabaai yɨrɨka gave pɨgaaꞌ pɨrɨkɨ sai kayaaꞌnanyabwi gɨmɨnyɨ ata purɨdaaꞌnyɨ pɨgasaaina kagyozɨ nabaai ata purɨdaaꞌnyɨ pɨgasaaina gɨmɨnyawɨnna ayɨna bozɨ wɨdɨna ‘Kale nyɨwaka! Mudɨkebwi yawɨramaarɨma!’ Sara kagɨthozɨ gamɨre kayaaꞌnanyabwi dɨmakwaasa!”
Naangei maryaasadera apozelɨyara Naangerɨ wɨdɨna “Pwaraavɨre kayaaꞌnanyabwi marasɨꞌnyaꞌneburɨna gɨmɨnyɨna nemɨre lɨmwangebwi naanga jahɨriwana! Nemɨ yɨnɨga wiꞌna yaanneina daaka!” Sara wɨdɨna kyeꞌ Naangei wɨdɨna “Sarɨmɨre lɨmwangebwi aranyavɨre sɨla maalɨkemɨlɨꞌbɨsabwi gɨryaꞌnebwi warajɨ kwajɨ yɨta mɨjamaanga daꞌ dara duzideihɨlyɨ ‘Gɨmɨre pwipula lɨkalaaꞌnaꞌgɨzɨ saalaalyavɨ ayɨna dɨthavaawa!’ Yɨ sara kudapɨjɨ sarɨmɨre yagaalyavɨ yɨhuꞌnojɨ kihɨmɨdɨnadɨka!
Nabaai aꞌmwe sarɨmɨnyɨdaaꞌnya pwai yaasɨwaꞌwawɨnya pwai kɨnɨnnakei mwaalajai gamɨre wawɨnyai kwaaka budawakɨwodei dɨngaka? Sipɨzipɨyarajɨ maremwaaidei dɨngaka? Sare sai dɨvidaaꞌnyɨ wawɨnyavɨdaaꞌnyɨ ayɨna bɨna kyojɨ maremwaalyai sahwarɨ dara wɨdathei daaka! ‘Yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ kaanya baꞌgɨzɨ bamwaalaꞌgɨzɨ tɨka munne dɨnana!’ Sara wɨdathei daaka! Aawa. Sai wɨdɨna yadelyɨ ‘Munnaanyasɨ marilaꞌgɨzɨ nɨmɨnne wapaaya jovɨrawakya! Sara yaꞌgɨzɨ nɨmɨnne wapaaya lɨvadɨꞌgwalaꞌgɨzɨ dɨmakulaama! Tɨka wapaajɨ waainɨyasɨ mena kanaꞌmujɨ dɨvidaaꞌnyɨ gɨmɨ tɨka wapaajɨ waainɨyasɨ dɨnadeigɨnyɨ.’ Yaasɨwaꞌwawɨnya dazai gamɨre yagaalyaꞌ nayaa yadeꞌna aꞌmwe naanga sai yɨlaaya yada ‘Kaimala! Su!’ wɨdadei dɨngaka! Aawa. 10 Sarevɨdaaꞌnyɨ nabaai sarɨmɨ kwaihi Gotɨyai yɨhɨthathengɨ sara yapɨjɨ nayaa dara dɨzi! ‘Nemɨ yaasɨwaꞌwawɨnya waryaanyainera. Wawɨnya sara yɨwo sa, yɨ sa yuna nemɨre wawɨnyaꞌna yɨwongɨra. Wawɨnya kwaala myɨwo.’ ”
Jizaazai aꞌmwe atɨraala samatanakeraavɨ tewaanya yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.
11 Jizaazai anga Jeruzaalemɨnei woda anga Samerɨyanajɨ anga Galɨlinajɨ tɨnna yaareba wɨna. 12 Wɨna yada anga pɨba yɨꞌmavaawɨna yɨna yadaaꞌnyɨ aꞌmwe samatanaka atɨraalyara tutaanyavɨ bavɨramaaꞌna yeve kwara menyaba sangirɨꞌ daavɨna yeva 13 jaka dɨragɨnna wɨdɨna “Jizaazai, aꞌmwe naangeigɨ, nemɨnyɨna kaleꞌna dɨnegaimwana!” 14 Jaka sara wɨdɨna kyeꞌ sai sahwaraavɨ tɨnna wanganna yɨna yaka wɨdɨna “Pɨrizɨyara Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨsara ‘Tewaanyaihɨlyɨra,’ wɨjaꞌneraayawɨnna sarɨmɨre kɨlaakejɨꞌ makwopɨjɨ duzɨwainaawila!” Sara kudaasaꞌ sahwara kaanna yɨkuna yɨna yeva yadaapi kumɨre kɨlaakejɨꞌ tewaanya yɨmaꞌnyɨna. 15 Sarevɨ nabaai sahwaraavɨ tɨnnyabadaaꞌnya aꞌmwe pwai gannya kɨlaakejɨꞌ tewaanya yɨmaꞌnɨwakejɨkɨ tɨnna yennaka sai ayɨna kaanna bɨna. Sara yake sai jaka naanga dada Gotɨyarɨne yayaꞌ byaannakeꞌ munyaba makina. 16 Makina yada Jizaazare sɨvigɨꞌnyɨryawɨ yarai walarutaꞌnyɨna yaka “Kaimala! Su!” wɨdɨna. Aꞌmwe dazai Juyai mɨka. Sahwai anga Samerɨya mwaalyai. 17 Wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai yagaala dɨna “Nɨmɨ yawɨꞌmweꞌ ‘Aꞌmwe atɨraalyara tewaanya dahayɨmaꞌnɨwaava.’ Kɨrɨꞌ aꞌmwe ata purɨdaaꞌnyɨ daraai daraalyara pwara gazɨ mwaaihava! 18 Ayɨna bozɨ Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makɨladei aꞌmwei pwai mɨka! Aꞌmwe anga pimagɨdaaꞌnya dazai yune gave pwainanyai dɨngaka!” 19 Nabaai sai wɨdɨna “Daavaꞌgɨzɨ kaanna dɨwona! Nɨmɨnyɨ dɨragɨnna yawɨralɨmwangebwi tewaanya ayɨna gyavadaꞌgaimwaka.”
“Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaladeꞌ batheꞌnanyɨ,” dɨnɨkeꞌnesɨ.
(Matɨyui 24:23-28,37-41)
20 Pɨgaaꞌ Perɨzɨyara sahwarɨ yɨdaanganna “Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaladeꞌ gathɨngaaꞌ biꞌmavadevaka?” Sara yɨdaanganna kyeꞌ sahwai jaꞌnawɨdɨna “Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaladeꞌ bathehaaꞌna aꞌmwera aꞌmwemɨlɨka tɨnnyarajɨ baihanaꞌdɨvɨsara mɨka. 21 Sahwara dara dadɨvɨsara mɨꞌ! ‘Yɨthaa! Dava dahawarɨka! Aagaiba dahawarɨka!’ Yɨthaanyi! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaladeꞌ sarɨmɨnyɨ kusawɨ mena yɨhɨmwaalɨka!” (Gamɨ sahwarɨna “Mena yɨhɨmwaalɨka!” wɨdɨna yaꞌ.)
22 Sagaaꞌ gamɨre wɨmɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Dɨvi pɨgaaꞌ yɨmaꞌnajahaaꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayare yɨrɨka pɨrɨꞌ tɨnna wanganyaꞌneihi sarɨmɨre sɨmunyaꞌ tewaanna kuna yɨhɨvuꞌnadeihɨlyɨ. Kɨrɨꞌ sarɨmɨ tɨnna danganyideihi mɨꞌ. 23 Nabaai yɨhɨthɨpɨꞌdesɨ. Yɨthaanyi, aagimagɨ mwaalɨka! Pwara yɨhɨthɨpɨꞌdesɨ. Yɨthaanyi, dava mwaalɨka! Kɨrɨꞌ sarɨmɨ mupɨnera! Sahwaraavɨ mamɨjamakupɨnera! 24 Sasarevɨ dareꞌnesɨ. Sɨgunyavɨ yuneba, pimagɨdaaꞌnyɨ sɨmagɨnna yɨnamɨraata yadevaaibɨꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai biꞌmavadehaaꞌ yuyara wangabɨꞌdelyɨra. 25 Kɨrɨꞌ sahwai taanga kwalaalya maarojɨyarɨ aꞌmwe dahaasa dathara buleꞌna wɨjaavɨpɨꞌdelyɨra. 26 Nowaare yɨrɨkeryaavɨ yetabaaibɨꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayaregaaꞌ yɨmaꞌnade yɨrɨkeryaavɨ yɨ sara yɨpɨꞌdere. 27 Tɨka munnejɨ nɨwainadaapi, waainɨyajɨ nadaapi, kwala maꞌdaapi, kwala maꞌnadaapi yune Nowaai sɨpɨyavɨ wɨlaka sagaaꞌna. Yɨthaanyi, sagaaꞌ burɨka naangeꞌ bwalaꞌna yaka aalɨbunya naangeꞌ padɨꞌnyɨna yakegaaꞌ yuya aꞌmweraavɨ yuna kayaaka yɨgalakɨna. 28 Nabaai Lotɨmɨre yɨrɨkeryaavɨ avaaina sasare yesare. Tɨka munne nyemwaaina, waainɨyajɨ nadaapi, gɨlyɨvɨsa mubɨna, ‘Gɨlyɨvɨsa pwara mubya neyɨpɨka!’ yawɨꞌdɨvɨꞌ mubɨna, wawɨnyajɨ yɨna, angejɨ madɨna. 29 Kɨrɨꞌ anga Sothomɨ Lotɨ yagalyaꞌmavaka kaanna wɨna yaakegaaꞌ nabaai yɨrɨka yune dazahɨgaasarɨkɨ sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ burɨkeꞌbɨꞌ dɨkesɨ sɨla dɨꞌnakesɨ anga saburɨna wasɨꞌnaabɨna kyaꞌ yuya aꞌmweraavɨjɨ aꞌmwengɨjɨ yuna kayaaka baihɨrakɨna. 30 Yɨ avaaina sasare sahɨbaaibɨꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabathe yɨrɨkerɨkɨ yɨmaꞌnadesɨ. 31 Yɨrɨka dazarɨkɨ aꞌmwe pwai gannya angevɨ munyaba yɨlamwaalojɨ, nabaai angevɨ kusawɨ gamɨre gɨlyɨvɨsa waꞌdoriya gɨlyɨvɨsanna angevɨ nulamaaradɨka! Nabaai sasare sahɨbaaibɨꞌ aꞌmwe pwai wawɨnyawɨ mwaalojɨyai ayɨna nawodɨka! 32 Lotɨmɨre aꞌmweꞌ gɨlyɨvɨsanna tɨgɨnyɨmaꞌnya yɨwiaakevɨna sarɨmɨ sɨmunya nayaa jawɨrila! Lɨkaanya jɨla! 33 Aꞌmwe gazaizai gannya kɨlaakejɨkɨne mwaalyabwina yɨlaaya yawɨꞌda lɨmwagarajai yɨ gamɨre gaalyabwi yɨwawodevulyɨ. Sareꞌ kɨrɨꞌ, nabaai aꞌmwe gazaizai gannya mwaalyabwi yagalyaꞌmavojɨyai yɨ gamɨre gaalyabwi tewaanna nayaa wɨvadaihasamaaradesɨ. 34 Nɨmɨ yɨhɨthɨvanɨge. Sawɨta dazarɨkɨ aꞌmwe pwaraai yɨꞌbɨnya pɨrɨvɨ se warɨna yadakɨlyɨ Gotɨyai pwarɨ maarɨna yojɨ pwarɨ saba yagalyaꞌmaꞌna. 35 Aꞌmwe pɨrɨwaai witɨzɨla lɨlɨka yɨmaꞌnyaꞌne yadaakɨlyɨyagaaꞌ Gotɨyai pɨrɨvɨ maarɨna yojɨ pɨrɨvɨ saba yagalyaꞌmaꞌna. 36 Aꞌmwe pwaraai wawɨnyawɨ mwaalɨna yadakɨlyɨ Gotɨyai pwarɨ maarɨna yojɨ pwarɨ saba yagalyaꞌmaꞌna.” 37 Yagaala dazaꞌ kadɨka wɨꞌneva sahwara wɨdɨna, “Naangeigɨ, nedɨwaanya dazasaꞌ gawɨ yɨmaꞌnadeꞌnevaka?” Sara wɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Bainɨkeraavɨre kɨlaakejɨꞌ warɨkeba yune dazahɨbeva yuta kaamyaakera kwala biꞌbwaꞌdɨvɨsabera.”