19
Sakɨyaazarɨna dɨnɨkeꞌnesɨ.
Jeriko sawɨnna wɨlaawaka adutaanyavɨ kaanna wɨna. Yɨthaa, sagaaꞌ saba aꞌmwe pwai, Sakɨyaazai woꞌnɨkei mwaalɨna. Sai aꞌmwe taakɨzɨya maaꞌdɨvɨsaraavɨ maremwaaide aꞌmwe naangelyɨ. Sare sai nɨgwia kwalaalya kɨnɨnnakelyɨ. Sahwai “Jizaazai bewai dɨngaka? Yawɨranganɨma!” daka yakelyɨra. Aꞌmwe kwala bwaꞌnaanyaꞌ mwaaidapi Sakɨyaazai sahwai aꞌmwe tuꞌnanyalyɨ. Sare sai gamɨnyɨ tɨnna mwanganyɨna. Sara mwanganyɨ yakegaaꞌ sɨnnawɨ gamɨdaaꞌnyɨ kaanyaveꞌna wɨlaawɨna yɨna yaka “Sahwarɨ tɨnna yɨwarɨma!” yawɨꞌna yaka yɨta mɨgɨlyarɨ keꞌmu yɨꞌnɨgina. Sahwai yawɨꞌna “Sarei tutaanyarɨꞌ darɨkɨ bathei daaka!” yɨladaaꞌna. Yɨladaaꞌna yaka yemwaaidɨꞌnyɨyɨmagɨnna Jizaazai biꞌmaꞌna yɨna yaka kekina maranganna yaka wɨdɨna “Sakɨyaazai, yɨta sarɨ yarai yagalyaꞌmaꞌna yaꞌgɨzɨ dalaama! Yuna dahaasagaaꞌ nɨmɨ gɨmɨre angevɨ mwaalɨdera.” Sara wɨdɨna kyaꞌ wɨꞌnyɨna yaka yarai walaabɨna yɨna yaka gamɨre sɨmunyaꞌ yɨlaaya yɨna yakegaaꞌ gamɨre angevɨnerɨ kaanna makuna. Nabaai aꞌmwe yuyara dazaꞌ tɨnna wanganeva kɨnɨmyagaala dɨna “Aꞌmwe kayaaꞌna yade pware angevɨ angyɨrɨꞌmaata yɨvanɨkelyɨra.” Kɨnɨmyagaala sara dɨna kyeꞌ Sakɨyaazai daavɨna yaka Naangerɨ wɨdɨna “Naangeigɨ, yɨthaa, nɨmɨre gɨlyɨvɨta yuya sa yune tɨnnyabanna jaapalɨdeꞌnanyɨra. Sara jaapalaꞌmujɨ pimagɨnyavaaꞌ aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaayaraavɨ yanga wɨjaavɨdeinyɨra. Nabaai nɨmɨ aꞌmwe gazarɨzarɨ kwaasɨ yagaala wɨdena gamɨre gɨlyɨvɨta pɨrɨꞌ kuka sara maarena yɨ gamɨnyɨ gɨlyɨvɨta dawaai dawaalya sanna ayɨna wɨrɨvɨkɨrɨdeinyɨra.” Sara wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai sahwarɨ wɨdɨna “Yuna dahaasagaaꞌ aꞌmwe anga dathavɨyarɨ Gotɨyai mena wɨvadaihasamaaꞌmwakelyɨra. Aꞌmwe dazai kwai Ne sɨnnawɨnya Evɨraamɨmɨrei nebwina yɨmaꞌnɨwakeꞌnanyɨ. 10 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai aꞌmwera yagalyaꞌmaꞌnɨkeraavɨ ayɨna bɨramaaryaꞌnei nabaai padaihasamaaryaꞌnei bɨwakelyɨra.”
Aꞌmwe atɨraalyara nɨgwia maaryaꞌnebwina keꞌbaꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ.
(Matɨyui 25:14-30)
11 Sagaaꞌ sahwara yagaala dazaꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna yeva yawɨꞌna “Yuna dahaasagaaꞌ Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaladeꞌ kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabatheꞌna yɨwaka! Gotɨyai nevadaihasamaarojɨ Jizaazai nemɨre kingɨya naangerɨ yarai wɨmwaaihadeꞌnanyɨ.” Sara yawɨꞌna yɨna yesaꞌnajɨ nabaai anga Jeruzaalemɨna aya kɨba mena yɨꞌmata yaꞌneba yɨdɨꞌnyɨyaꞌnajɨ keꞌbaꞌna yagaala pɨrɨsɨ wɨdɨna. 12 Sarevɨdaaꞌnyɨ dara wɨdɨna “Aꞌmwe naanga akwai anga saamɨnya menya pɨwɨnna kingɨyai yɨmaꞌnyaꞌnei yagalaawɨna yaꞌnei wɨna. 13 Sɨnnawɨ sare sai gamɨre yaasɨwaꞌwawɨnya atɨraalyaraavɨ jaka jɨꞌbwaꞌna yaka nɨgwia kinaaya jaapaina yaka sɨvɨlatɨraala pwarɨ sɨvɨlatɨraala pwarɨ sana sana avaaina yanga wɨjaavɨna. Sara yakegaaꞌ wɨdɨna ‘Sarɨmɨ nɨgwia daza makwawopɨjɨ nɨmɨnyɨneba bɨzɨnɨzɨya pɨnɨ javɨkaryaawila! Yune nɨmɨ ayɨna bɨwɨjahaaꞌnaneihɨlyɨra.’ Sara wɨdɨna yaka kaanna wɨna. 14 Kaanna wɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ aꞌmwe anga dazabanyara dazalyɨya avaaimwaalyara sahwarɨna sɨmɨlɨka wimwaaina. Sɨmɨlɨka sara wimwaaina yadɨvɨꞌ gamɨnyɨ dɨvidaaꞌnyɨ aꞌmwe marewɨjaraavɨ maryaasɨna kyeꞌ sahwarɨ dɨvidaaꞌnyɨ mɨjamakuna. Sara yevera sahwara dɨna ‘Nemɨ yawɨꞌmwo. Aꞌmwe dazai nemɨre kingɨyai namwaaladɨka!’ 15 Yagaala saꞌ mɨjamakuna kyeꞌ kɨrɨꞌ sarɨ kingɨya dahɨlakɨna yesai dɨvi ayɨna bɨna yɨna yakei. Sai wɨdɨna ‘Nɨmɨre nyɨdaayadɨvɨta sɨnnawɨ nɨgwia wɨjaavena maryaasage dazaraavɨ jaka duzɨla! Nɨmɨ yawɨranganɨdeꞌna aꞌmwe yuya pwaina pwainanyara nɨgwia kwaala gara gare maꞌmwaata dɨngaka?’ 16 Sara wɨdɨna kyaꞌ sahwara bɨna yeveraavɨdaaꞌnyɨ pwai aayagaaꞌ maarakei wɨdɨna ‘Naangeigɨ, gɨmɨre nɨgwia tɨwedi kinaaya (20) dazangɨdaaꞌnyɨ bɨzɨnɨzɨya yavɨkaryena nɨgwia kwaala tu aadɨretɨ kinaaya (200) maaꞌmwana.’ 17 Sara wɨdɨna kyaꞌ kingɨyai wɨdɨna ‘Nyɨdaayadɨnya tewaanyaigɨ, wawɨnya tewaanaangeꞌna yadɨnyaigɨnyɨra. Gɨlyɨvɨta maalɨkengɨneꞌna nayaa yavadaꞌgainadɨnyaigɨnyɨra. Sarevɨdaaꞌnyɨ dahaaꞌ anga atɨraalyangɨ dɨmaremwaaideigɨnyɨ gɨthahɨlakɨweigɨnyɨra.’ 18 Nabaai ayawɨdaaꞌnyɨ pwai bɨna yaka buthɨna ‘Naangeigɨ, gɨmɨre tɨwedi kinaayajɨ (20) nɨmɨ bɨzɨnɨzɨwawɨnya yadɨ dahaaꞌ nɨgwia kwaala waanɨ aadɨretɨ kinaaya (100) maaꞌmwana.’ 19 Sara wɨdɨna kyaꞌ kingɨyai wɨdɨna ‘Nabaai sabaaibɨꞌ anga atɨlyangɨ dɨmaremwaaideigɨnyɨ gɨthahɨlakɨweigɨnyɨra.’ 20 Nabaai wawɨnya wɨdaayade pwai bɨna yɨna yaka wɨdɨna ‘Naangeigɨ, gɨmɨre nɨgwia tɨwedi kinaaya (20) dava warɨka dangaakana! Kwaabɨyɨvɨꞌbubunya pɨrɨvɨ yewaaꞌmwagena wake davaakana! 21 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨmɨnyɨ gwangadɨ aꞌmwe kɨrɨꞌmɨryaigɨnyɨ. Gɨlyɨvɨta aꞌmwe pwara wakamaremwaaidɨvɨsa, sa gɨmɨ maarɨna yadɨnyaigɨnyɨ. Nabaai tɨka wapaaya aꞌmwe pwara burɨdɨvɨsa, sa gɨmɨ yabwarina yadɨnyaigɨnyɨ. Sareꞌna nɨmɨ gɨmɨnyɨna lɨka naanga yadɨnyainyɨ.’ 22 Sara wɨdɨna kyaꞌ kingɨyai wawɨnya wɨdaayade dazarɨ wɨdɨna ‘Nyɨdaayadɨnya yuna kayaaꞌnanyaigɨ, yune gɨnnya yagaala dazahɨrɨvɨneꞌna kotɨyaꞌ gɨmarideigɨnyɨra. Gɨmɨ yawɨꞌdɨnyaigɨnyɨ. Nɨmɨ aꞌmwe kɨrɨꞌmɨryainyɨ. Nabaai gɨlyɨvɨsa aꞌmwe pwara wakamaremwaaidɨvɨsa nɨmɨ maaꞌdɨnyainyɨ dɨngaꞌ! Nabaai tɨka munne aꞌmwe pwara burɨdɨvɨsa, sa nɨmɨ yabwaryadɨnyainyɨ dɨngaka! Sasareinyɨ dɨngaka! 23 Nɨnnya nɨgwia “Bengɨyavɨ wakɨma!” majaꞌneigɨ beꞌna yadɨnyaigɨnaka? Sara yɨjɨ kwajɨ nabaai ayɨna bena nɨgwia kwaalyajɨ yɨlakɨpɨja kabamaaꞌmudɨka!’ 24 Nabaai aꞌmwe aya kɨba gaidaꞌdaavadapiyaraavɨ dara wɨdɨna ‘Dazahware tɨwedi kinaaya (20) dazaꞌ wɨdamaarapɨjɨ aꞌmwe tu aadɨretɨ kinaayajɨya (200) dazarɨ dumaarila!’ 25 Sara wɨdɨna kyaꞌ sahwara wɨdɨna ‘Naangeigɨ, sai mena tu aadɨretɨ kinaaya kɨnɨnnakelyɨra.’ 26 Sara wɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna ‘Yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe gazaizai tewaanya kɨnɨnnakei lɨmwagazaꞌ nabaai nɨmɨ naanga pɨnɨjɨ yanga wɨjaavɨdeinyɨ. Kɨrɨꞌ aꞌmwe pwai tewaanya malɨmwagaryajai, sai yune maalɨkenna lɨmwagarajaꞌ sasare saꞌ marasɨꞌnɨdesɨ. 27 Sare kɨrɨꞌ nɨmɨre yɨkamaanga dazara, sahwara yawɨꞌna “Sai nemɨre kingɨyai namwaaladɨka!” Sara yawɨꞌdɨvɨsaꞌna sarɨmɨ nɨmɨre tɨnna daryabanna makabapɨjɨ baramakila!’ ”
Jeruzaalemɨ Jizaazai kingɨya pwai wɨlaawakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 21:1-11; Maakɨ 11:1-11; Jonɨ 12:12-19)
28 Jizaazai yagaala dazaꞌ mena jɨꞌmwannaka sɨnnawɨ anga Jeruzaalemɨna kaanya waanyɨna. 29 Waanyɨna yadehaaꞌ anga Bepaaza anga Betaani sabanyaaina aya kɨbanna yɨꞌmaꞌna, mugunyavɨ Wolivɨ woꞌnɨkebanna, sare sabadaaꞌnyɨ gamɨre mɨdɨdita pwaraarɨ dara wɨdaasɨna 30 “Kɨrɨmɨ saraaihi anga akyamwina dulaawideraaihɨlyɨra. Sara wɨlaawakɨlyɨ dogiya dɨwɨnya pwai wɨla yɨrakɨnɨkerɨ bɨramaaꞌna jideraaihɨlyɨ. Dogiya sai aaya mudɨꞌna aꞌmwe aane pwai kwai milamwalɨbwaayarɨ. Sare sai wɨlyaꞌ yarɨmakwaasakɨlyɨ dɨmakabidelyɨ. 31 Sare savɨ nabaai aꞌmwe pwai kwai dara yɨhithaanganajai ‘Dogiya sarɨ beꞌna yɨralaꞌmanɨgɨleva!’ yɨ kɨrɨmɨ ayɨna dara duzideraaihɨlyɨ ‘Naangerɨ kumudaasɨwaꞌ bamaaꞌmwoi.’ ” 32 Saraarɨ sara mena maryaasɨna kyaꞌ saraai kaanna wɨna yagɨla kɨrɨmɨnyɨ yuya sara wɨdaka sanna bɨramaaꞌna. 33 Bɨramaaꞌna yagɨla dogɨya dɨwɨnya sarɨ wɨlaꞌnya yɨꞌdɨvalakɨnɨkeꞌ yaarɨna yadaakɨlyɨ dogɨya sahwarɨ kwɨyakwarava saraarɨ yɨdaanganna “Dogiya dɨwɨnya sarɨ wɨlyaꞌ beꞌna galyaaꞌmanɨgɨleva?” 34 Sara yɨdaanganna kyeꞌ saraai wɨdɨna “Naangerɨ kumudaasɨwakɨra.” 35 Wɨdɨna kyagi “Wikɨra,” wɨdɨna kyeꞌ Jizaazaryawɨnna saraai dɨwɨnya sai makabɨna yagɨla kɨrɨmɨre baazɨꞌmaꞌnya saamɨnya dogiyarɨ aꞌba yɨlakɨna kyagi Jizaazai aꞌba bulevɨ yɨlamwaaina. 36 Dogiyarɨ yɨlamwaaina yadɨꞌnyɨ makuna yadaaꞌnyɨ aꞌmwera aꞌmwemɨlɨka yɨlaayaꞌna kumɨre baazɨꞌmaꞌnya saamɨnya tutaanya kaanya widavadaaꞌnyɨyavakɨ kwala pɨgɨlawakɨwɨlaawɨna. 37 Kwala pɨgɨlawakɨwɨlaawɨna yadaapi sahwai aya kɨba tuꞌadaihɨsaba Mugunya Wolivɨ mena wɨlaabɨna. Mena wɨlaabɨna yakegaaꞌ aaya walaraimwannasaba gamɨre mɨdɨdɨvɨsara kwala bwaꞌnaanya yuyara Gotɨyarɨ yɨlaaya naanga yɨna. Yuya dɨragɨnya yɨjɨwakadaaꞌnya tɨnna wanganeta sanna yawɨꞌdɨvɨꞌ jaka dɨragɨnna dɨna yadɨvɨꞌ Gotɨyarɨ yayaꞌ munyaba makina. 38 Jakeꞌ dara dɨna
“Naangerɨne yayavɨna bɨwaka Kingɨyarɨ
Tewaanya naanga yanga yana!
Sɨgunyavɨne naryaꞌ yarai yɨmaꞌnana!
Munyawɨnyarɨne yayaꞌ byaannakeꞌ makɨlaana!”
39 Jaka sara dɨna yadaapi Perɨzɨya pwara kwala bwaꞌnaanyavɨdaaꞌnyara gamɨnyɨ wɨdɨna “Wɨjɨwaakadɨnyaigɨ, gɨmɨre gɨmɨdɨdɨvɨsaraavɨ mayagaala duthatheꞌnanyɨra.” 40 Sara wɨdɨna kyeꞌ jaꞌnawɨdɨna “Yɨhɨthɨvanɨge. Kumɨre maange bɨpaibɨzaꞌ, yɨ sɨlyara kumɨ sara yagaala jaka dɨpɨꞌdera daaka!”
41 Jeruzaalemɨ aya kɨbanna sai yɨꞌmavaka anga naangeba tɨnna wanganna yɨna yaka savɨna kɨnna maredɨna. 42 Sai dɨna “Dahaaꞌ yɨrɨka darɨkɨ nabaai gɨmɨ kave mwaalya sabwina, naryavɨne mena kyawɨꞌdɨkebagɨ - weꞌ! Kɨrɨꞌ dahaaꞌ nɨmɨnyɨna myawɨryadɨnyaꞌna naryavɨ wakyaꞌnebwi myawɨramaarivanɨgɨ. (Nɨmɨnyɨna ‘Aala!’ dadɨvɨꞌ daza gɨmɨ tɨnna mwanganyɨvanɨgɨ.) 43 Pɨgaaꞌ yɨmaꞌnajahaaꞌ mala bwaꞌnyaꞌne gɨmɨre yɨkamaangera gɨmɨnyɨ yunewɨnna kurɨta keꞌbeva saamɨnya gyamaapɨꞌdeꞌgɨnyɨra. Kurɨta dazavɨ yunebanna bamwadaꞌnarapɨjɨ yunebanna akyamwi akyamwi maragɨhɨpaledaaꞌna gyɨpɨꞌdeꞌgɨnyɨ. Akyamwidaaꞌnyɨ akyamwidaaꞌnyɨ mala makulaabɨpɨꞌdevagɨnyɨ. 44 Sara yapɨjɨ gɨmɨnyɨ kayaaka kuna gihalakapɨjɨ gɨmɨjɨ gɨnnyarajɨ sanaaihɨrɨ kayaaka yɨhigalakɨpɨꞌdenaaihɨlyɨ. Sareꞌna gɨmɨnne sɨla pwarɨ wanganakɨpɨꞌdei mɨꞌ. Kurɨkavɨne sɨla pwarɨ aꞌba yɨlamwaalɨkei mwari yadelyɨ. Aawa. Yuya woꞌdalasɨꞌnɨpɨꞌdere. Aane pwai kwai waradei mɨꞌ. Aawa. Gotɨyai maryasaabakei gɨvadaihasamaaryaꞌnerɨ gɨmɨ sɨmunya myawɨri yagɨna bule wɨjaavanɨgɨnyaꞌgɨnyɨ.”
Gotɨyare Angevɨ Jizaazai yakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 21:12-17; Maakɨ 11:15-19; Jonɨ 2:13-22)
45 Sai sara kɨnna maredɨna yada sara dɨna yakegaaꞌ Gotɨyare Angevɨ wɨlaawɨna yaka sahɨba kusawɨ nɨgwia mwagiꞌnadɨvɨsaraavɨ wɨlatamabwakɨraasɨna yada 46 wɨdɨna “Gotɨyare Bukuyaꞌ dara yɨdaꞌnɨkesɨ. Nɨmɨre angeꞌ nɨmɨnyɨ wɨjaꞌneꞌ mannadesɨra. Sara dɨnɨka kɨrɨꞌ sarɨmɨ yɨwaasaꞌna aꞌmwe kukera lɨka yulyaryaꞌnebabɨsaba yɨmaꞌnɨwakebera.”
47 Yuya yɨrɨkerɨkaavɨ Gotɨyare Angevɨ wɨjɨwaakada mwaalɨna. Sare sarɨna Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Gotɨyare Kɨwɨjarajɨ aꞌmweraavɨre aꞌmwe naangerajɨ “Sahwarɨ tamakaana!” deva yesare. 48 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe yuyara gamɨre yagaalyaꞌ kadɨka wɨꞌnyaꞌna dɨragɨnna yɨvanɨgasaraavɨneꞌna.