23
(Matɨyui 27:1,2,11-14; Maakɨ 15:1-5; Jonɨ 18:28-38)
Aꞌmwe yuyara daavɨna yeva gamɨnyɨ maarɨna yeva Paailatɨmyabanna makuna. Sara yeva kotɨyaꞌ gaai marina yadɨvɨꞌ wɨdɨna “Nemɨ aꞌmwe dazarɨ tɨnna wangamanɨgolyɨ. Nemɨjɨya yɨta savaakɨyaraavɨrebwi yɨpalasɨꞌda gamɨrebwi yɨvanɨkelyɨra. Sizaarɨ taakɨzɨya wɨjaayaꞌnajɨ kɨmaakɨya nedakɨvanɨkelyɨra. Nedadelyɨ ‘Nɨmɨ sainyɨ Kɨraazɨtɨyainyɨra. Kingɨyainyɨra.’ ” Wɨdɨna kyeꞌ Paailatɨ sahwarɨ yɨdaanganna “Gɨmɨ Juyaraavɨre kingɨyaigɨ daaka?” Wɨdɨna kyaꞌ Paailatɨmɨ jaꞌnawɨdɨna “Gɨmɨ saigɨ sara dɨwaanyaꞌ sahɨrɨsɨra.” Wɨdɨna kyaꞌ Paailatɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ kwala bwaꞌnaanyavɨyarajɨ saraavɨ wɨdɨna “Aꞌmwe datharɨ gamɨre yɨwetawakya aane pɨmɨlɨꞌ mabɨramaariwana!” Sarevɨ kɨrɨꞌ sahwara naanga dɨragɨnna kuna wɨdɨna “Sahwai aꞌmweraavɨ aꞌmwemɨlɨkaavɨ yagaala wɨjɨwaakada Juthɨya sɨmagɨ yunebanna lɨka yɨwainɨgwimanaawɨgasalyɨra. Galɨli sabadaaꞌnyɨ yamaaꞌdei sasare sabwi mɨjɨmabada yune davannanyɨra.”
Paailatɨ kadɨka sara wɨꞌnaka sahwaraavɨ yɨdaanganna “Aꞌmwe dazai Galɨli mwaalyai daaka?” Yɨdaanganna yaka kumɨre jaꞌnawɨjaꞌ “Aꞌmwe kwaaka Erotɨyai maremwaaide sɨmagɨdaaꞌnyalyɨra,” kadɨka wɨꞌnaka yawɨbwaryaꞌnei Erotɨyaryawɨnnerɨ maryaasɨna. Dazagaaꞌ kɨgaaꞌ Erotɨyai kwalyɨ Jeruzaalemɨ mwaaidɨꞌnyɨ. Maryaasɨna kyaꞌ Erotɨyai Jizaazarɨ tɨnna wanganaka yɨlaaya naanga yɨna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwarɨna yagaalyaꞌna kadɨka wɨꞌnadei, saamɨnyagaaꞌ kuna “Sahwarɨ yɨwarɨma!” yawɨꞌdei. Nabaai “Sahwai atɨka maruꞌnata pɨrɨꞌ wɨjɨwaainyaꞌ kyojɨ wanganɨma!” yawɨꞌdei. Sare sagaaꞌ Erotɨyai kwalaalyanna bithangamuna. Sareꞌ Jizaazai gamɨre yagaalyangɨna yagaala aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mujaꞌna muraayɨ. 10 Mujaꞌna muraayɨ kyaꞌ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Kɨwɨjarajɨ sara gamɨnyaba bahaidaaꞌna yɨna yeva kotɨyaꞌ dɨragɨnna marina. 11 Sara yadaapi Erotɨyai gamɨre aawɨlasarajɨ yuna kayaaꞌna jɨwɨꞌnyɨna yada bɨraiyagaalyajɨ wɨdɨna. Miꞌna wɨdɨna yeva bɨralyaꞌna kingɨyare yɨvɨta nawɨꞌnyaanga pɨrɨꞌ maarɨna yeva marabwakaabɨna yeva Paailatɨmyawɨnna ayɨna maryaasɨna yaꞌ. 12 Sɨnnawɨ kɨgaaꞌ Erotɨyai Paailatɨjɨ yɨkamaanga yɨmaꞌnagɨlyaraalyɨ. Kɨrɨꞌ dahaaꞌ saraai nyaꞌmwana dɨnagɨla nawɨꞌnyɨna mwaalɨna.
(Matɨyui 27:15-26; Maakɨ 15:6-15; Jonɨ 18:39–19:16)
13 Paailatɨ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangeraavɨjɨ aꞌmwe naangeraavɨjɨ aꞌmweraavɨjɨ jaka wɨdɨna kyaꞌ sarera biꞌbwaꞌnyɨna. 14 Biꞌbwaꞌnyɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Aꞌmwe nɨmɨnyawɨnna nyɨmakabɨwaata dazarɨna sarɨmɨ dɨwaaꞌ ‘Aꞌmweraavɨrebwina nemaruwɨnakadelyɨra.’ Sareꞌna nabaai sarɨmɨre tɨnnyarɨ yɨdasaba yagaala dazahɨrɨꞌneꞌna yɨdangadaari. Yɨthaanyi! Sarɨmɨ kotɨya marivanɨgata dazaꞌneꞌ nɨmɨ gamɨre yɨwetawakya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mabɨramaariwelyɨra. 15 Aawa. Erotɨyai kwalyɨ avaala sana yɨwakelyɨra. Sara yaka nemɨnyawɨnna nemaryasɨwaabɨkelyɨra. Yɨthaanyi! Aꞌmwe dazai nemɨ yɨnɨga wiꞌna maratamarɨmwaadeꞌ yɨwetawakya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ yadei mɨka! 16 Sarevɨdaaꞌnyɨ wɨlyabaalyɨna lɨꞌbwaraꞌmujɨ wɨdaasɨdelyɨ.” 17 Kumɨrebwi sasarebwi yadɨvɨsara “Yuya Pariꞌmaꞌmunne tewaanya sarɨkaavɨ Paailatɨ aꞌmwe kalavuzarɨ kumɨnyɨna wɨmaaryadelyɨ.”
18 Sagaaꞌ kwala bwaꞌnaanyasɨ jaka naangaꞌna dara dɨna “Yɨsavɨri dɨmaratamarɨmwia! Sara yaꞌgɨzɨ Baravaazai nemɨnyawɨnna dɨnejaama!” 19 Baravaazai sai anga naangeba gaꞌmaanɨyaraavɨ mala bwaꞌdelyɨ. Sara bwaꞌda aꞌmwerɨ tamakadaaꞌnyɨ kalavuzavɨ wɨmwaaihɨnɨkelyɨ. 20 Jaka sara kadeꞌ Paailatɨ “Jizaazarɨ wɨdaasɨdeꞌnana,” yawɨraka ayɨna jaka wɨdɨna. 21 Sara yadaaꞌnyɨ jaka wɨdɨna yeꞌ “Maaraꞌgɨzɨ yɨsavɨri jeramo! Yɨsavɨri jeramo!” 22 Jaka sara wɨdɨna kyeꞌ dahasaai dahaaꞌ wɨdɨna “Beꞌnanaka! Aꞌmwe dazai be kayaaꞌnanyabwi yɨwakalaka! Nemɨ gamɨnyɨ yɨnɨga wiꞌna maratamarɨmwaade kayaaꞌnanya aane pɨrɨꞌ kɨrɨvɨ mabɨramaariwelyɨra. Sarevɨdaaꞌnyɨ wɨlyabaalyɨ lɨꞌbwaraꞌmujɨ maryaasɨma!” 23 Wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ jaka dɨragɨnna naangaꞌna dɨna yɨna yeva jaka naanga dɨragɨnna kuna dɨna, “Sahwarɨ maaraꞌgɨzɨ yɨsavɨri jeramo!” Kumɨre jaka naanga bathɨwaweta sa Paailatɨmɨre yagaalyaꞌ dathɨwanna. 24 Sara kyeꞌ Paailatɨ kumɨre yagaalyangɨ mɨdɨnna. 25 Aꞌmwera jaka wɨdɨna aꞌmwe kalavuzavɨ mwaaidɨꞌnyɨya sarɨ ayɨna maaryaꞌna gaꞌmaanɨyaraavɨ mala bwaꞌda aꞌmwerɨ tamakakerɨ sagaaꞌ Paailatɨ kumɨre asɨrɨna wɨmaarina. Kumɨreburɨ mɨdɨnna yaka Jizaazarɨ aawɨlasaraavɨre asɨrɨna wɨmarɨmwaaihɨna.
Jizaazarɨ yɨsavɨri nilɨya wɨramesaꞌnesɨ.
(Matɨyui 27:32-44; Maakɨ 15:21-33; Jonɨ 19:17-27)
26 Gamɨnyɨ makwodɨvɨꞌ aꞌmwe pwarɨ Saaimonɨ Saairini mwaalyarɨ galalɨmwanna. Sai anga naangeba wɨlaawiaꞌnei tutaanyavɨ kaanya yɨdɨꞌnyɨ. Galalɨmwanna yeva yɨta yovihɨrarannɨkeꞌ gamɨre egwevɨ yɨlamarakɨna kyeꞌ yɨkwavamakwoda Jizaazarɨ mɨdɨnna. 27 Mɨdɨnna yadaaꞌnyɨ kwala bwaꞌnaanya naanga, aꞌmwerajɨ aꞌmwejɨ gamɨnyɨ mɨdɨnna. Aꞌmwe sa kale wiadaaꞌnyɨ kɨnna dadɨvɨꞌ kaladaasajɨ damɨdɨnna. 28 Damɨdɨnna yadaapi Jizaazai gɨnyɨmaꞌnyɨna yaka wɨdɨna “Aꞌmwe Jeruzaalemɨdaasangihi, nɨmɨnyɨna kɨnna madɨpɨnera! Aawa. Kɨnnyaꞌ yune sarɨmɨnyɨneꞌnajɨ sarɨnnya kaimɨraayangɨnajɨ dɨzideꞌnera. 29 Yɨthaanyi! Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Dɨvi pɨgaaꞌ yɨmaꞌnajahaaꞌ dɨpɨꞌde ‘Aꞌmwe kaimɨraayanna yagɨnyajɨ bwaraminya kwazɨka kɨnɨnnakejɨ aamunya myaayadɨvɨsajɨ kumɨ sa yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga winadengɨra.’ 30 Dazagaaꞌ aꞌmwera mugunyangɨ dangabɨꞌdengɨ ‘Mugunya keꞌnɨngihi bwalanelamwaalyɨla!’ Mugunya maalɨkerɨkaavɨ wɨdɨpɨꞌde ‘Mugunya ketɨrɨkaavihi bwalanelamwalabaihɨrakyɨla!’ Lɨka naanga yadɨvɨꞌ sara dɨpɨꞌdere. 31 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Yɨta gaalyarɨ dɨkeꞌ navɨridevaaibɨꞌ tewaanyainyɨ kɨrɨꞌ nyɨramakɨpɨjaꞌ yɨ yɨta yawakerɨ dɨkeꞌ yarai nasɨꞌdevaaibɨꞌ kayaaꞌnanyaihɨrɨ gathaꞌdareꞌ yɨhimaꞌnadeihɨlaka!”
32 Aꞌmwe pwaraai kwaraarɨjɨ makuna. Aꞌmwe saraai kayaaꞌnanyabwi yadisaraarɨ. Saraai gamɨnyɨjɨ yeramyaꞌneraarɨ. 33 Kaanya makuna yadɨvɨꞌ pɨba Gɨlemɨnyagɨnyaba woꞌnɨkebanna yɨꞌmavaawɨna yevegaaꞌ dazahɨba gamɨnyɨ yɨsavɨri wɨrameꞌ. Nabaai aꞌmwe kayaaꞌnanya saraai kwaraarɨjɨ yerameꞌ. Pwarɨ gamɨnyɨ aangasɨmagɨ tamɨna, pwarɨ kwanaamimagɨ tamɨna. 34 Yɨsavɨri kurameꞌ Jizaazai wɨdɨna “Nɨmwaigɨ, kumɨre kayaaꞌna yɨwaata davurɨ tɨvɨkɨta dɨmarasɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨvanɨgata dahɨbwina myawɨryarera.” Wɨdɨna kyaꞌ aawɨlasara gamɨre kwaabɨyɨvɨta saza maramunyɨna yeva saatuyara gɨrɨdaꞌgɨrɨdata yeva pwai wavɨlavakei pɨvaaꞌ maarɨna. Sana sana yeva yuyara yunebanna maarɨna. 35 Sare savɨ aꞌmwera bathakuna yeva baihanaꞌna. Sahwara baihanaꞌna yadaapi aꞌmwe naangera gamɨnyɨ bɨraiyagaala wɨdanganna “Sai aꞌmwe pwaraavɨ padaihasamaaꞌna mena yakelyɨ. Gotɨyare Kɨraazɨtɨyai, Gotɨyai dahɨlakadei mwaalajaꞌ yɨ sarei gamɨ sai padaihasamaaꞌnana! Nabaladɨka!” 36 Bɨraiyagaala wɨdanganna yadaapi aawɨlata kwarajɨ bɨraiyagaala wɨdɨna yadɨvɨꞌ gamɨnyabanna wɨlaabɨna yɨna yeva “Waainɨya yɨrɨkeꞌ wɨjavaana!” deva yaamɨjɨ makina yeva 37 dara dɨna “Juyaraavɨre kingɨyaigɨ mwaaidɨzaigɨ gɨmɨ saigɨ dɨvadaihasamaaꞌna!” 38 Pɨkarya pɨrɨꞌ gamɨnyɨ munyaba yɨdaꞌnɨkeꞌ dɨna “Aꞌmwe dazai Juyaraavɨre Kingɨyalyɨra.”
39 Aꞌmwe kayaaꞌnanya tamarɨmweta saraarɨdaaꞌnya pwai gamɨnyɨ bɨrala wɨdɨna “Kɨraazɨtɨyaigɨ daaka! Gɨmɨ saigɨ dɨvadaihasamaaꞌnana! Nabaai naarɨmɨ kwainaarɨjɨ dɨnehɨvadaihasamaaka!” 40 Bɨrala sara wɨdɨna kyaꞌ kayaaꞌnanya pwai yagaala dazaꞌ kadɨka wɨꞌnaka maanga wɨdɨna “Sahwalyɨ daangeꞌ avaaina maꞌmwaanyaꞌna Gotɨyarɨna lɨka mijɨwaana! 41 Naarɨmɨnyɨ nehɨramwaasaꞌ, saꞌ tewaanya yɨdasabwi yɨwaasasɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Naarɨmɨ taanga maaꞌmwola davwi naarɨmɨ yadata yuna yɨdata sabwina maaꞌmwoi. Kɨrɨꞌ aꞌmwe dava dai yɨwetawakya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ myadelyɨ.” 42 Wɨdɨna yaka wɨdɨna “Jizaazaigɨ, dɨvi dɨragɨnna maremwaalaꞌgɨzɨ nɨmɨnyɨna nayaa dɨnyawɨꞌdeigɨnyɨ.” 43 Dɨna kyaꞌ sai wɨdɨna “Nebulyaꞌna gɨthɨwa ‘Yuna dahaasagaaꞌ nɨmɨjɨ anga Tewaanyaba dɨmwaaideꞌnanyɨ Parathaazɨ.’ ”
Jizaazai mena balɨna yakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 27:45-56; Maakɨ 15:33-41; Jonɨ 19:28-30)
44 Nyɨlyagaaꞌ sɨrɨgwajahaaꞌbɨsagaaꞌ yɨmaꞌnyɨna kyaꞌ nyɨlyai balɨna. Sarevɨ jɨhɨnyaꞌ anga yuneba jɨnnaraka yune sawɨꞌjɨhɨnyaꞌ tɨri kɨlokɨyagaaꞌna sawɨsɨrɨ. 45 Yɨrɨkeꞌ yɨmaanyɨna yaka dɨvidaaꞌnyɨ Gotɨyare Angevɨya kwaabɨyɨvɨta naangeꞌ jɨkɨꞌnadaaꞌdɨꞌnyɨya janne saꞌ yuneba kayaaka lihɨꞌna yɨna yaka pɨvakaai yɨmaꞌnyɨna. 46 Sagaasagaaꞌ Jizaazai jaka naanga dɨragɨnna wɨdɨna “Nɨmwai nɨmɨre kuryai gɨmɨre asɨrɨ gwakɨwana.” Sai sara wɨdɨna yaka gannya kuryarɨ yaasɨna. 47 Yaasɨna kyaꞌ aawɨlasaraavɨ maremwaaidei dazangɨ tɨnna wanganaka Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makɨlaka sai dɨna “Yuna nebulyasɨ. Aꞌmwe dazai yuna yɨdaꞌmaraangelyɨra.” 48 Dɨna kyaꞌ kwala bwaꞌnaanya baihanasaꞌna biꞌbwaꞌnesara yɨmaꞌnaka sangɨ tɨnna wanganeva kunnya kɨhɨsangɨ kaleꞌna mala tannadɨvɨꞌ kaanna ayɨna yɨkwaweꞌ. 49 Sarevɨ gamɨre yuya gyaꞌmwerajɨ aꞌmwe Galɨlidaaꞌnyɨ yawɨmaꞌneva gamɨnyɨ mɨdɨnaabesamɨlɨkajɨ sangirɨꞌ menyaba daaveva yuya yɨmaꞌnaka dazangɨ tɨnna wanganeꞌ.
Jizaazare kɨlaakejɨꞌ sikaviꞌnɨnnyavɨ wakesaꞌnesɨ.
(Matɨyui 27:57-61; Maakɨ 15:42-47; Jonɨ 19:38-42)
50 Yɨthaa! Aꞌmwe pwai Jozepɨyai woꞌnɨkei Juyaraavɨre Anga Aarɨmathɨya sabadaaꞌnyai mwaalɨna. Sarei Juyaraavɨ kaajolɨyai, aꞌmwe tewaanyai yune yɨdaꞌmaraangei 51 kaajolɨya pwaraavɨre sɨmunyabwinajɨ kumɨrebwinajɨ aala wɨvuꞌnadei, sai Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaidevɨna yemwaaidelyɨ. 52 Aꞌmwe dazai Paailatɨmyawɨnna kaanna wɨna yaka sahwarɨ Jizaazare kɨlaakejɨꞌ maaryaꞌna yɨdaanganna. 53 Sara yaka yagaalyaꞌ maarɨna yaka wɨna yaka yɨsavɨdaaꞌnyɨ gamɨre kɨlaakejɨꞌ makwalaabɨna yɨna yaka kwaabɨyɨvɨta yaakesɨ yewaaꞌbwaꞌna yɨna yaka simaangevɨna wɨlakaawɨna. Simaanga dazaꞌ sɨla naangevɨ lɨlɨsɨwinɨkeꞌ. Sɨnnawɨ kɨgaaꞌ aꞌmwe bainɨka aane pwai kwarɨ mulakɨbwaayavɨ, mudɨꞌna wakaꞌ. 54 Sagaaꞌ yɨrɨka tɨka munne yovɨrawakyaꞌnerɨkɨra. Kwazaakegaaꞌ maalɨkegaaꞌ yɨmaꞌnyaꞌnegaakɨ. 55 Jozepɨyai sara yadaaꞌnyɨ aꞌmwe Galɨlidaaꞌnyɨ yawɨmaꞌneva Jizaazarɨ mɨjɨmabesa sahwarɨ mɨjamakuna. Yevemɨlɨka simaanga dazavɨ tɨnna wanganna yeva gamɨre kɨlaakejɨꞌ sara wakɨnɨkejɨꞌ tɨnna wanganna. 56 Tɨnna mena wanganna yeve sagaaꞌ kunnya angengɨna ayɨna kaanna wɨna. Saremɨlɨka marazɨnanyajɨ welivananya wabatɨrɨnnaka nawɨꞌnyajɨ yovɨrawakɨna yeꞌ.
Sara yevemɨlɨka kwazaakegaaꞌ kɨwɨnyaꞌ sara dɨnɨkevɨna kave mwaalɨna yeꞌ.