3
Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadei wɨjɨwaakakeꞌnesɨ.
(Maakɨ 1:2-8; Lukɨ 3:1-18; Jonɨ 1:19-28)
Saba Jizaazai kuna mwaalakegaaꞌ yɨrɨka sangɨ Jonɨ aalyavɨ bavɨtaazɨya yaꞌnei Kwaaka Juthɨya wawɨmaayaba byɨꞌmaꞌna, wɨjɨwaakɨna “Mudɨkebwi jawɨramaaka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai Sɨgunyavɨ mwaalɨkei nemaremwaaladeꞌ aya kɨgaaꞌ yɨmaꞌnɨwakeꞌnanyɨ.” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarerɨna Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakyai Aazaayai dara dɨnɨꞌ
“Wawɨmaayaba pwai maanguraayaꞌ jaka yɨmanɨꞌ.
‘Naangei batherɨne tusaꞌ javadaꞌgalyɨlo!
Gamɨre tusangɨ yɨdaꞌna jamakwilo!’ ”
Jonɨmɨna sara dɨnɨkesɨ.
Kaamelɨarɨlya tinɨkeꞌ baazɨꞌmaꞌnaka munnaanyaꞌ yɨlakelyɨ. Gamɨre wapaaya baarɨnnajɨ aakaraavɨre kwarakejɨ sa nakelyɨ. Sagaaꞌ Anga Jeruzaalemɨ mwaalyarajɨ Kwaaka Juthɨya anga yuyaba mwaalyarajɨ Aalya Jothanɨ pihɨrɨ pihɨrɨ anga yuyaba mwaalyarajɨ Jonɨmyawɨnna badɨvɨꞌ kadɨka buꞌneꞌ. Kadɨka buꞌneva kunnya kayaaꞌnanya yadɨvɨsa kajalɨkurakeꞌ Aalya Jothanɨyavɨ bavɨtaazɨya yaꞌ.
Perɨzɨyara kwala naangeꞌ Sazuzɨyara kwala naangeꞌ yawɨꞌna “Aalyavɨ bavɨtaazɨya neyana!” yawɨꞌna yeva sara besaraavɨ Jonɨ tɨnna wanganaka maanga wɨdaꞌ “Sarɨmɨ naawɨnaanyaraavɨre kaimɨraayaihɨlyɨ. Gotɨyai sabwine saꞌ kayaaka yɨhyadeihɨlyɨ. ‘Sɨnna tɨkebwi yɨmaꞌnaabatheꞌna lɨkaanya dɨwila!’ aai yɨhɨthɨwaka! Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ ‘Mudɨkebwi yawɨramaraana!’ dapɨjɨyanna tewaanya jɨla! Sara yapɨjɨ sɨmunya mudɨkebulyɨyaihi yɨsɨla nawɨꞌnyabɨta nayaa sara jideihɨlyɨ. Sarɨmɨre sɨmunyangɨ dara myawɨpɨna! ‘Evɨraamɨmɨ gyakwalaangeina mwaaihoꞌna Gotɨyai taanga sa mujaayɨ neyadeꞌnanyɨ.’ Sareꞌ mɨka! Yɨhɨthɨma! Gotɨyarɨ aꞌmweraavɨna wɨgainajɨ kwajɨ ‘Sɨla da Evɨraamɨmɨdaaꞌnya kaimɨraayara yɨmaꞌnɨpɨka!’ dazɨ kwajɨ sa kyɨmaꞌnadɨka! Sareꞌ yɨnɨga wiꞌna yannelyɨra. 10 Yɨsa dawaasaꞌne saajɨngeꞌ yɨsangɨ kaavɨlyavɨ miꞌna warɨkabaaibɨꞌ Gotɨyai sarɨmɨnyɨ yɨhyawɨbwaryaꞌnei yemwaalɨka! Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨta yuya sɨla nawɨꞌnya myɨꞌnyade dawaasɨna yojɨ dɨkevɨ marasɨꞌna yadengɨ.
11 Pwara yawɨranganna ‘Sahwara mudɨkebwi jɨvanɨgava!’ yɨhyawɨpɨꞌdeꞌna aalyavɨ bavɨtaazɨya yɨhyɨdeꞌnanyɨ. Sareinyɨ dɨvidaaꞌnyɨ nyɨmɨdɨnɨkei nyavɨlavɨkelyɨ. Dɨragɨnaangelyɨ. Gamɨnyɨna nɨmɨ tewaanyainyɨna mɨꞌ. Wɨdaayadei gamɨre maremwaaidere kwaabɨzɨvɨlyawaai makwode kɨrɨꞌ sara yɨdeꞌna yɨnɨga wiꞌna nawɨꞌnyainyɨ mɨka! Sahwai nawɨꞌnya naangelyɨ. Naangei Kurya Tewaanyarɨ pwaihɨrɨna bavɨtaazɨya yɨhyadelyɨra. Nabaai pwaihɨrɨna dɨkevɨ bavɨtaazɨya yɨhyadelyɨra. 12 Sahwai saavolɨya parɨnakeꞌ gannya asɨrɨ lɨmwada witɨya yɨlamarasɨꞌna yɨlamarasɨꞌna kyojɨ witɨzɨla bwalaꞌna kyojɨ yagɨnya kɨlaaka kurɨvaarɨya yɨhuta bamakuna kyojɨ sai witɨzɨla witɨzɨlangevɨ marakɨna yojɨ dɨka myɨgaayaꞌnevɨ yagɨnya kɨlaaka kurɨvaarɨya marayɨraꞌna yadengɨ.”
Aalyavɨ Jonɨ Jizaazarɨ bavɨtaazɨya yakeꞌnesɨ.
(Maakɨ 1:9-11; Lukɨ 3:21-22)
13 Jonɨ aalyavɨ bavɨtaazɨya yaꞌnei Jizaazai Galɨlidaaꞌnyai Aalya Jothanɨyawɨnna bɨna yaꞌ. 14 Sarerɨ Jonɨ wɨdɨna “Aawa, tewaanyaigɨ aalyavɨ bavɨtaazɨya yɨnneigɨnyɨ. Nɨmɨnyawɨnna gara bɨwaa?” 15 Wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai maꞌmaaꞌna “Sabwi aawa. Gɨthɨwɨjaꞌ dɨnyo! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai yawɨꞌna ‘Sara yɨkajavwi yɨdaꞌmaraangesɨ.’ Sareꞌna sara yaka! Keꞌbaꞌnanyainyɨ.” Sara kudaꞌ Jizaazarɨ bavɨtaazɨya yaꞌ.
16 Bavɨtaazɨya yakegaaꞌ aalyavɨdaaꞌnyɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ Jizaazai byɨlaawɨna kyaꞌ, yɨthaanyi, Sɨgunyaꞌ mujaangɨna kyaꞌ Gotɨyare Kuryai kwaamɨryaibɨsarɨ tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yadaaꞌnyɨ Kuryai Jizaazarɨ bwalamwaaina yaꞌ. 17 Bwalamwaaina kyaꞌ, yɨthaanyi, Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ maanguraayaꞌ wɨdaꞌ “Sai nɨmɨre Nyɨbwaalɨvaangelyɨ. Sarɨna tewaanna nyɨvuꞌnadelyɨ. Nɨmɨre kurya tewaanya wɨkadɨnyalyɨ.”