5
Hil Semu Hil Bemedo In Mehöböp Rëḳ Nom
Arig lo, ham su gwekuung nabë he rëḳ ḳevu ġaġek jaḳ Yesu yi nġebek los buk vu ham. Gaḳ ham raḳ ni venuh nebë Mehöböp yi buk rëḳ nam natöḳ vu hil nabë mehö hodeḳ ti yam loḳ buk vuheng. Yiḳ rëḳ nabë sënë: Alam rëḳ denanër nabë, “Buk nivesa behil medo revuh!” log doḳ buk saga nġaa maggin rëḳ nam vu sir avuti, nabë sën avëh nalu loḳ lob nivanë töḳ vu yi pevis geyi duġin. Yiḳ rëḳ nabë saga, lob mehöti su yoh vu bë beya doḳ buk saga rë.
Rëḳ arig lo, buk sagi su rëḳ natöḳ vu ham nabë sën mehö hodeḳ ti yam loḳ buk geham duġin yi lo rë, in ham su nedo loḳ malaḳenu rë. Gaḳ ham alam ranġah los hes tumsën yi. Su alam buk los mala-vahis-yi hil rë. Om hil su aġëp nabë alam vahi pin, gaḳ hil medo malad natum gehil su ḳetul doḳ bekwad birek nabë alam sën denenum bël menġëës lo. Alam deneggëp og deneggëp buk, log alam denenum medenekeyevin, og denenum buk. Rëḳ mu hil alam-ranġah-yi om hil su nanum meḳeyevin, gaḳ hil medo los kwad bo nġaa niröp. Hil ayod na timu vu Yesu behil ahëd geving hil, og mëm saga natu ḳelenavi megërin hil newad in beġö. Log hil kwad bo nabë Yesu yam in bë geḳo hil nah vu Anutu, og mëm saga natu bun sën gërin hil yud in beġö. Anutu su ggooin hil raḳ in bë hil natöḳ jaḳ hil nġaa nipaya nyëvewen rë, gaḳ ggooin hil raḳ in bë hil Mehöböp Yesu Kerisi geḳo hil behil anah vu yi. 10 Hil Mehöböp Yesu Kerisi sënë diiḳ loḳ yah hil bed in bë nabë hil medo vesad ma hil nadiiḳ, og hil rëḳ medo malad-tumsën geving yi. 11 Om mëm ham ġadu ham los doḳ vu ham in ham nimin wëëk jaḳ, nabë sën ham nevonġ lo.
Paulus Semu Ġaġek Hus
12 Arig lo, he nanër vu ham nabë ham jaḳ Mehöböp yi alam sën detu ggev medenevonġ huk medenedo vu ham lo nij. 13 Ham gweḳo sir jaḳ, geham ahëmin geving sir in denevonġ huk sagi, geham medo jevuh ti.
14 Log arig lo, he nanër vu ham nabë ham gwevonġ nabë sënë: Ham bo horek vu alam sehëb, geham ġadu alam sën deneggöneng lo. Geham doḳ vu alam sën su denevonġ ving niwëëk rë lo, log ham nahubin alam pin beham nanër ġaġek ahë yes vu sir. 15 Ham su bo doḳ nah nġaa nipaya nyëvewen vu mehöti sën vonġ vu ham lo, gaḳ ham nimin wëëk megwevonġ nġaa nivesa mu vu ham gevu mehönon pin. 16 Ham medo los kwamin vesa noh vu buk pin, 17 geham najom jaḳ pehi geneheng, buk los ranġah. 18 Ham tu Yesu Kerisi yi alam, om ham ahëmin nivesa vu Anutu in nġaa pin sën netöḳ vu ham lo, in Anutu vonġin bë ham gweḳo yi jaḳ nabë saga. 19 Ham su napuv Anon Vabuung yi nengwah, 20 geham su nanër pelësën jaḳ ġaġek sën Anutu vo vu yi alam medenenër ranġah lo. 21 Gaḳ ham seggi nġaa pin beham najom nġaa nivesa ahon, 22 log nġaa nipaya pin og ham najulin. 23 Log Anutu sën nevonġ behil nado revuh lo gevonġ beham natu mehönon nimin röp anon. Log geġin ham ḳenumin los anomin genavimin nivesa, in ham medo nivesa geġaġek su gëp vu ham doḳ buk sën hil Mehöböp Yesu Kerisi duḳ nom lo. 24 Anutu sën ggooin ham raḳ lo su rëḳ gevuu ham na rë, gaḳ yö rëḳ medo medoḳ vu ham. 25 Arig lo, ham najom jaḳ in he. 26 Ham najom* arimin lo pin nemaj noh vu sën ham nevonġ lo. 27 Sa Mehöböp yi mehö sa, om sa nanër vu ham nabë ham natevin ḳapiya sënë barimin lo pin degenġo. 28 Hil Mehöböp Yesu Kerisi yi semusën gëp geving ham.