2
Alam Sën Denekeyëh Horek Lo Rëḳ Detetuhin Ham
Arig lo, hil Mehöböp Yesu Kerisi rëḳ nom gökin nah, lob hil rëḳ angupin hil na vu yi, om he bë nanër vu ham nabë ham su kwetul doḳ in ġaġek sënë. In mehö la rëḳ denanër vu ham nabë Mehöböp yi buk töḳ yam ggovek ya gedenanër nabë nġaahur ti nër vu sir mederaḳ ni. Ma denanër nabë he ḳevu ḳapiya nebë saga ya vu sir. Rëḳ ma geham su kwam kwamin in hir ġaġek sënë genewamin jaḳ pevis. In mehöti rëḳ tetuhin ham, gaḳ buk sënë og su yoh vu bë rëḳ nam meris rë. Gaḳ mëm nabë alam nġahiseḳë degeḳo sir jaḳ los degeruu demij vu Anutu namuġin, gemehöti sën rëḳ natu Mehö-keyëhsën-horek-ala lo natöḳ nam ranġah geving rë, loḳ mëm. Yiḳ Mehö Nipaya sën rëḳ mala nama doḳ Nyëġ Nipaya lo. Mehö sënë og rëḳ ngis beġö vu nġaa pin sën mehönon denenër bë anutu lo los nġaa pin sën deneḳo raḳ lo, gegeḳo yi jaḳ jaḳ nabë kesuu. Om rëḳ getunġ yi sëa doḳ na Anutu yi dub böp ayo vabuung genanër nabë yiḳ yi Anutu. Ma ham kwamin virek in ġaġek sën sa nado ving ham wirek gesenër vu ham lo?
Log ham raḳ nġaa sën neggërin aggata in mehö agi gwëbeng-ë ni ving. In yi buk yö nahën, om su yoh vu bë natöḳ nam ranġah rë. Yönon, Mehö-keyëhsën-horek-ala medo nevonġ huk gwëbeng menedo, rëḳ mu nahën neggëp vunsën beyö rëḳ gëp nabë saga bena berup doḳ yi buk. In Mehö ti nahën neggërin yi aggata gwëbeng, rëḳ mu getahin bër og mëm Mehö-keyëhsën-horek-ala rëḳ natöḳ nam ranġah. Lob Mehöböp Yesu Kerisi rëḳ ngis yi jaḳ avi rasap menadiiḳ. Log Mehöböp mëm rëḳ natöḳ nam ranġah los niḳapiik böpata, lob niḳapiik sënë rëḳ kevoh Mehö-keyëhsën-horek-ala bemala nama na veröḳ yi. Mehö-keyëhsën-horek-ala sënë natöḳ nam ranġah, og rëḳ nam los Satan yi niwëëk begevonġ nġaa böp böp los niwëëk, gehuk aggagga in tetuhin hil. 10 Rëḳ gevonġ nġaa nipaya aggagga pin in gekuungin alam sën vonġin malaj nama lo. Bë ahëj geving ġaġek anon medegevonġ geving, og yoh vu bë geḳo sir nom vu Anutu, rëḳ mu ma om rëḳ malaj nama. 11 Su deḳo Anutu yi ġaġek anon rë, om Anutu rëḳ dëëin sir lob ġaġek kuungsën los niwëëk nam in tetuhin sir medegevonġ geving ġaġek sën anon ma lo. 12 In alam pin sën su denevonġ ving ġaġek anon agi rë geyö denevonġ ahëj nivesa in nġaa nipaya mu lo degeḳo nipaya nyëvewen doḳ nah bemalaj nama.
Anutu Ggooin Ham Raḳ Bë Rëḳ Geḳo Ham Nom
13 Rëḳ mu arig lo, huk neggëp vu he bë he najom jaḳ los ahëmin nivesa vu Anutu in ham noh vu buk. In Anutu ahë neving ham beggooin ham raḳ vu nyëdahis vorot in bë Anon Vabuung gevonġ beham ayomin niröp jaḳ. Lob ham gwevonġ geving ġaġek anon, loḳ mëm geḳo ham nom vu Anutu. 14 Vonġin bë ham gweḳo hil Mehöböp Yesu Kerisi niḳapiik los arë böp nök vu ham geving, om vonġ behe haḳo Bengö Nivesa yök vu ham in bë tahi ham nom vu yi. 15 Nebë sënë, om arig lo, ham nġo bare nimin wëëk, beham sepa doḳ Anutu yi ġaġek pin sën he nër vu ham ggëp avimin los ḳevu loḳ ḳapiya lo. 16 Lob hil Mehöböp Yesu Kerisi luho hil Amad Anutu sën ahëj neving hil lo devonġ behil ayod sepëp raḳ berëḳ gëp nabë sënë degwata. Vonġ semusemu vu hil nyëmasën in bë hil ajaḳ ni nabë rëḳ geḳo hil nah vu yi yönon, om hil medo navo kwad in. 17 Om sa neḳetaġ in ham bë luho degevonġ beham ayomin sepëp jaḳ gedegevonġ nij wëëk vu ham in ham nanër nġaa los gwevonġ nġaa nivesa mu.