Ḳapiya Sën Jon Kevu Netu Löö Vu Kerisi-yi-alam
1
Kerisi-yi-alam hir ggev ti sa, besa neḳevu ḳapiya sënë yök vu honġ Gayus. Sa nehalë honġ bë sarig soġek honġ, in sahëġ neving honġ yönon rot.
Oo sa mehö soġek! Sa bë nġaa pin sën ġenevonġ lo anon jaḳ nivesa, gesa bë ġemedo nivesa geving. Seraḳ ni bë ḳenum nedo nivesa. Hil arid lo la deverup vu sa bedenër bë ġenesepa loḳ ġaġek anon, lob sa kwaġ vesa rot. Yönon rot, seraḳ ni bë vare ġeneya los ġaġek anon. Sa nehanġo bë sa hurmahen lo saga denesepa loḳ ġaġek anon, og sa kwaġ vesa rot. Lob sa su kwaġ vesa in nġaa ngwë kesuu sën sa kwaġ vesa in sir agi rë.
Gayus Nevonġ Huk Nivesa
Oo sa mehö-e! Sën ġeneloḳ vu hil arid lo lo, og saga ġenevonġ nivesa. Yönon, ġeneġin Kerisi-yi-alam sën deneyam vu nyëġ vahi lo ving, om sagaḳ ġenevonġ nivesa rot. Hil arid lo sënë denare Kerisi-yi-alam pin malaj medenër honġ ranġah bë ahëm neving sir. Om nġo ġemedo gwevonġ nabë saga vu sir sën denah medenom lo, meġedoḳ vu sir in nġaa-aggata-yi noh vu sën Anutu ahë neving lo, og sagaḳ nivesa. Alam nebë sënë deneya huk sënë in bë degeḳo Yesu arë jaḳ, lob su deneḳo monë lu nġaa vu alam dahis rë. Om hil adoḳ vu alam nebë sënë meġeġin sir nivesa, in hil los sir nehebë loḳ ti in huk ġaġek-anon-yi.
Diotrepes Nevonġ Paya
Sa ḳevu ġaġek ti yök vu Kerisi-yi-alam saga wirek, rëḳ Diotrepes nevonġin bë natu alaj, lob su bë nenga vu he ġaġek rë. 10 Om nabë senök vu ham, og mëm sëḳ nanër yi nġaa sën nevonġ lo ranġah vu ham. Netanë ġaġek kuungsën nipaya paya raḳ he. Lob su nevonġ sënë mu rë, gaḳ nevonġ nebë sënë gesu neḳo hil arid sën Kerisi-yi-alam lo deneya ben meneġin sir ving rë. Lob neggërin Kerisi-yi-alam vahi ving, bë su degeḳo sir vahi sën deneyök vatëveḳ aga doḳ na hir begganġ, genetii sir ya in dub.
Demetrius Nevonġ Nivesa
11 Oo sa mehö-e! Su ġesepa doḳ nġaa nipaya nabë saga. Gaḳ ġesepa doḳ nġaa nivesa. Mehöti sën gevonġ nġaa nivesa lo, og Anutu yi mehö yi. Gaḳ mehö sën nevonġ nġaa nipaya lo, og mehö saga su raḳ Anutu ni rë. 12 Demetrius og alam pin deneḳo arë raḳ, lob Anutu yi ġaġek anon vonġ barë böp raḳ ving. Gehe nehaḳo arë raḳ ving, log ġeraḳ ni bë he nanër ġaġek og he nanër yönon.
Ġaġek Hus
13 Sa bë ḳevu ġaġek nġahiseḳë vu honġ, rëḳ mu sa kwaġ nevo bë su yoh vu bë sa ḳevu jaḳ bël veriik doḳ ḳapiya rë. 14-15 Gaḳ sa hevonġin bë senök pevis balu mëm medo doḳ ti bebengwënġ. Ayom gëp revuh. Hil alam kwaj nevo honġ medenenër.
Log ġenanër sayeġ vu sa mehö lo nabë sa kwaġ nevo sir menanër.