Ḳapiya Sën Paulus Kevu Vu Kerisi-yi-alam Vu Kolosi
1
Sa Paulus sën Anutu ggooin sa raḳ in bë sa natu Kerisi Yesu yi sinarë lo. Alu hil arid Timoti ḳevu ḳapiya sënë yök vu Kerisi-yi-alam ham sën ham nedo Kolosi aga. Vu he arimin ham sën ham ayomin neya timu vu Kerisi yönon lo. Sa neḳetaġ vu hil Amad Anutu in ham bë semu ham begevonġ ham ayomin gëp revuh.
Anutu Vonġ Balam Kolosi Ayoj Ya Timu Vu Kerisi
Alu kwamin vesa vu hil Mehöböp Yesu Kerisi Ama Anutu in ham neyoh vu buk pin sën alu najom raḳ in ham lo. 4-6 Yönon, he najom raḳ in ham rot loḳ buk sën he hanġo ham bengömin bë ham ayomin neya timu vu Kerisi Yesu geham ahëmin neving Kerisi-yi-alam pin lo, rot besën verup gwëbeng. Ham nġo Bengö Nivesa yi ġaġek anon wirek, loḳ mëm ham raḳ ni bë ham rëḳ medo malamin-tumsën degwata gëp yaġek. Bengö Nivesa saga ya meyoh vu nyëġ pin, lob nevonġ balam denesepa loḳ Kerisi. Lob töḳ verup vu ham ving, lob ham vonġ ving besepa loḳ loḳ buk sën ham nġo muġinsën beraḳ ni bë Anutu yi ġaġek semusën yönon lo, rot beverup gwëbeng. Epapras sën tahu ham loḳ Bengö Nivesa sënë beham raḳ ni lo, og yiḳ mehö nivesa balu nehebë loḳ ti in huk. Kerisi yi hur nivesa yi meneloḳ yah he bömin benevonġ yi huk ggëp ham nyëġ. Loḳ mëm nër ham bengömin yom vu he bë Anon Vabuung loḳ vu ham beham ahëmin neving Kerisi-yi-alam.
Paulus Jom Raḳ Bë Anutu Ġadu Alam Kolosi
Epapras nër ġaġek yom vu he nebë saga, lob mëm alu najom raḳ in ham yoh vu buk pin gehe su nehevuu rë. Gaḳ alu neḳetaġ vu Anutu bë gevonġ beham natu alam los kwamin yönon, gAnon Vabuung tateḳin ham kwamin beham jaḳ nġaa pin ni nabë nivesa ma nipaya. In mëm ham jaḳ nġaa pin sën Anutu ahë neving bë hil ġevonġ lo ni. 10 Nabë sënë, loḳ mëm ham yoh vu bë sepa doḳ Mehöböp yi aggata niröp bemëm kwa vesa in ham. Lob ham rëḳ gwevonġ nġaa nivesa jaḳ buk pin banon jaḳ, gemëm ham jaḳ Anutu ni gökin rot.
11 Log alu najom raḳ in ham ving bë Anutu mehö niwëëk ala los ġayeheng bo niwëëk vu ham rot in ham najom ham ahon beham kwerë maggin pin bebare los kwamin vesa 12 begweḳo hil Amad arë jaḳ. In vonġ beham yoh vu bë doḳ na geving yi alam pin behil rëḳ medo doḳ yi Nyëġ-ranġah-yi. 13 Yönon, ḳo hil vër in malaḳenu niwëëk, getunġ hil loḳ ya ving Nalu sën ahë ving yi panġsën lo yi alam. 14 In Anutu Nalu baġo hil yom ggovek ya bedahun hil nġaa nipaya ya.
Kerisi Yi Aggata Los Yi Huk
15 Anutu Nalu yiḳ luho Anutu sën hil su ayoh vu bë ġalë yi rë lo neggëp ti. Yö nedo nyëdahis betu nġaa pin sën Anutu tunġ agi ala. 16 Tunġ nġaa pin vu yaġek gevu dob. Tunġ nġaa pin sën nedo hil malad agi, genġaa vahi sën hil su nehalë rë lo. Tunġ alam-los-bengöj, gegavman, geggev, galam sën denetu ala lo. Yönon, tunġ nġaa pin sënë benġaa pin yö tu yi nġaa. 17 Yö nedo nyëdahis genġaa la su nedo rë, log medo neġin nġaa pin sën tunġ lo medenedo nivesa raḳ yö niwëëk. 18 Kerisi-yi-alam pin detu degwa timu log tu hir yuseḳë. Yi mehö muġinsën sën kedi raḳ yah ggëp bedub lo. Kedi raḳ in bë yö ti natu nġaa pin ala. 19 Anutu vonġin bë luho Nalu gëp ti, om sën vonġ yi nġaanon vu yi beggërin ayo los dahis. 20 Anutu vonġin bë gevonġ mamer vu mehönon los nġaa pin sën vu yaġek los dob lo, in bë hil los medo jevuh ti. Om sën vonġ Nalu yam bediiḳ raḳ ḳelepeḳo* loḳ yah hil bed in bë ġaġek nadiiḳ na.
21 Wirek og ham tu alam bemën in Anutu. Ham kwamin nevo nġaa nipaya mu menesepa loḳ, lob saga vonġ beham los Anutu nelë ham paya. 22 Rëḳ Kerisi diiḳ loḳ yah ham bömin in bë ham los Anutu medo jevuh ti. Vonġ nebë sënë in bë geḳo ham nah vu yi beham natu alam nimin röp los alam nimin vesa geġaġek su gëp vu ham gëp Anutu mala. 23 Gaḳ ham ayomin na timu vu Kerisi beham bare niwëëk ata. In nġaa ngwë rëḳ geḳo ham kwamin seggi lob tum ham rëḳ gwevuu aggata sën ham vonġ ving niwëëk raḳ Bengö Nivesa sën ham nġo lo na. Denër Bengö Nivesa sënë ya meyoh vu mehönon pin vu dob, lob sa Paulus setu hur ving menanër ving.
Paulus Loḳ Vu Alam Kolosi
24 Gwëbeng sënë sa haḳo maggin, rëḳ maggin sënë neloḳ vu ham om sa kwaġ vesa. Log maggin sën sa neḳerë loḳ sa naviġ agi, og sa neḳerë loḳ yah Kerisi ben. Sa neḳerë in bë doḳ vu Kerisi-yi-alam pin los dahis, om yiḳ su senġo ti neḳerë rë, gaḳ alu Kerisi neḳerë loḳ ti.
25 Lob Anutu yö ggooin sa raḳ tu yi alam pin hir hur bevo huk loḳ sa nemaġ bë sa nanër yi ġaġek pin vu ham. 26 Ġaġek sënë yö neggëp vunsën in mehönon vu nyëġ pin wirek, beneggëp rot beverup gwëbeng. Rëḳ gwëbeng og töḳ yam ranġah vu Kerisi-yi-alam bederaḳ ni ggovek ya. 27 Anutu yö kwa vo bë tateḳin ġaġek vunsën sënë vu yi alam pin, besir sën yu-ngwë lo dejaḳ ni geving nabë ġaġek nivesa rot belos bengö. Ġaġek vunsën sënë nebë Kerisi nedo ving ham, lob ham nevo kwamin in yi bë geḳo ham nah medo nivesa rot geving yi. 28 Om sën he medo nanër Kerisi yi Bengö Nivesa ranġah gehe nalev horek vu mehönon bë degeġin sir nivesa. He netateḳin ġaġek los kwa nivesa pin vu alam pin in bë ġaḳo sir pin denah vu Kerisi medenatu yi alam niröp, gaḳ su demedo duġ duġ in nġaa ti. 29 Nebë saga, om sën sa nehevonġ huk böp rot menavimengin, rëḳ Kerisi yö neġadu sa menevonġ niwëëk vu sa.