14
Iron kakom ta Yesu bei moiro yai ta nupi faingua bei nokapu de tome
Ena iron kakom ta Yesu fu Feresi yai ori ikomdi tei furo kopuna ne moingoro te yokamai “Yesu tai gawo ta benangua ka kori di towapune,” diro toren kan te moimie.* Lk 11:37 Te yai ta gam yaungua yaromi u Yesu gumamdi teina tei ungoro ena Yesu yaromi kanere ka di guwo dungua nuwi si ereinga yokamai te Feresi ari “Mose ka di guwo dungua kanom i tora dume? No iron kakom moipungi yai ta nupi faingua bei nokapu de towapunbore de tekenapune?” diro mina wakore di erongoro * Lk 6:9; 13:10-16 yokamai ka mokom bai tekeingoro ena Yesu yai ta gam akore bei nokapu de tere awi dere ena mina wakore di erere “Ne yokama ari moingi suna tei nenta gan kui enangua bo non burumakau kui nowangua ena iron kakom nuwi diandi ikai koi nangoro ena yaromi fure gure kopu dekenamo? Oro?” epe di erongoro * Mt 12:11; Lk 13:15 te ari yokamai ka i mokom bairo duwaro beinga faikemie.
Yesu yaromi “Ne yokamai nenen kanom fi akoiyo!” di erome
Ena Yesu kanungua ari kopuna nowaro wingai yokamai “No koma nowapune,” diro “Fu boi biromdi iwawo fure ame dowapune. Uwo!” diro beingoro ena iran Yesu ka eke dere di erome. “Ena yai ta ‘Ne yai opai inangui kopuna kenainga nowana uwo!’ di erowangore ne fure boi biromdi iwa ame dere moikeyo! Ne epe morangere ena yai ta kam wanongua yaromi uwom boinga unangua * Mt 23:2-6 ena iran yai ta ne surai unom borangua yaromi uro ‘Ne boi biromdi iwa yai i to!’ di erowangoro ena ne gai ori wom goire fure onamdi ime moranie. 10 Ena yai ta ne unum borangore kopuna nowaro nanga ne fure boi onamdi ime ame dere moro! Ne epe moranga yai ta unum boingua yaromi uro ‘Ari yokoinam yo, ne ure boi biromdi ya moro!’ epe di erowangoro ena ari yai opai kopuna ama neinga yokamai okonom muromdi ne kanum wanamie. 11 Kawom, yai ta nenen kam akire di morangua Yai Gumam bei moiro yaromi kam bire towame. Te yai ta nenen kam di ime de morangua Yai Gumam bei moiro yaromi kam akire di towamie,” epe di eromie.* Mt 23:12; Lk 18:9-14
12 Ena Yesu awa tere “Kua kopuna nowaima wiyo!” dungua yaromi “Ne kua kopuna ta kenanga ena ne arinuma te yokoi ei nowanga yokamai te arinuma kongo munmane ako neinga yokamai unom boikeyo! Ne unom boranga okome yokama kua kopuna keire ne unum boraingoro nangere yokamai mokom bairo ne erowaingere kounom beimie 13 Beimba ne kua kopuna ta kenanga ne ari kongo munmane ako nekenainga yokamai te ari ganom niki dowainga yokamai te ari kaunom niki dowainga yokamai te ari okonom murom gi dowainga yokamai unom boro! 14 Ne unom boranga Yai Gumam bei nokapu de erowame. Ari yokamai kua kopuna keire ne unum borainga nangere mokom bairo ne erekenaimba okome ari yo teinga yokamai tokoi are mokonainga kakom i Yai Gumam kopuna keire mokom bairo erowamie. Ena ne yokamai kawom kounom moraimie,” epe di tomie.* Lk 6:32-35 * Yo 5:29
Yesu kua kopuna ori wom neinga kam di boiro dume
Mt 22:1-10
15 Ena yai ta ari kua kopuna neingi tei ama moingua yaromi Yesu ka dungua i firo “Nenta Yai Gumam kiapanom bei erowangua akaiyom tei moiro kua kopuna nero mun firamie,” epe di tongoro * Lk 13:29; Rew 19:9 16 ena Yesu ka epe di tomie. “Yai ta kopuna ori kenaro benangua ari munmane ‘Kopuna keika i nowaima wiyo!’ di erome. 17 Ena yaromi kopuna nowainga mora kenom beire nuwi kokonan gan awi dongoro fu ari koma ‘Wiyo!’ di erongua moingi tei fure ‘Ne yokama wiyo! Tai muruwo mora kenom bepune,’ di eromba 18 ari muruwo towane towane ‘Kinapune,’ dime. Yai ta ‘Tai woi neinga akaiyom na epena meina beiye. Iran na furo kanaro beiye. Ena na kunaika niki de fi narekeyo!’ dume. 19 Te yai ta ‘Na non burumakau okonom koro koro muruwo epena meina beiye. Ena iran na furo non kokonan beinga kanaro naro beiye. Na kunaika niki de fi narekeyo!’ epe dume. 20 Te yai ta ‘Na opai epena go di nareimie. Ena na unaika faikeme,’ dume.* 1 Ko 7:33 21 Ena nuwi kokonan gan inako dere kiapam yai ari dinga kam di tongoro ena yaromi nomanem niki de firo nuwi kokonan gan ‘Ne bu dire fu iki iki birom ori tei fure kon ori bo gawo fure ena ari kongo munmane ako nekeinga yokamai te ari ganom niki deinga yokamai te ari kaunom niki deinga yokamai te ari okonom murom gi dinga yokamai endire na ikinamdi ikai tei uwo,’ di tongoro 22 ena okome nuwi kokonan gan ‘Ari Wanopanomyo, na ne giranumdi mora gore diye. Te akai si dikeme,’ di tongoro 23 ena kiapam yai nuwi kokonan gan ‘Ne mena fure te ari tai woi nowaingi suna tei ama fure ari yai opai endire ikai uwo! “Ari na ikinam ikai ure moraingoro si duwame,” di fiye. 24 Te ari muruwo koma na unom boika yokamairai na kopunanam i nekenaimie,’ epe di tomie,” Yesu epe di tomie.
Ari yokamai nenen fi goi ire Yesu dourom boraime
Mt 10:37-38; 5:13; Mk 9:50
25 Ena ari yai opai munmane wom Yesu wanongui ama waneinga Yesu awa tero 26 “Ne yokama ‘Na ganama morapune,’ di firainga na moraiki tei unainga yokamai nenom manom te efenom biyai te ganoma te emenoma kepenoma te yokori morainga mounom wako erekenainga ne yokamai na ganama moikenaimie.* Lk 18:28-30 27 Te na eri yoro bakomdi goraikamere epe ne yokamai ‘No eri yoro bakomdi epe gorapunga faname,’ di fire dowinam ama boikenainga ena ne yokamai na ganama moikenaimie.* Lk 9:23
28 Ena ne yokama moingi suna tei yai ta ‘Iki arari wom kenaiye,’ dungua kam duwaika i fiyo! Ena koma yaromi ame dero moiro ‘Iki kenaika kongo tora mina ma dowaiye?’ diro firangua ena iki kenangua kongom ako moimbo ako moikembo firame. 29 Te yaromi koma epe fikenangua ena okome iki kowiri suwamba iki i kei goukenangoro ena ari muruwo kanero yaromi kam ka siro 30 ‘Yai iki mapunom boiro kengua i ama kei goukenamie,’ epe duwaimie. 31 Bo te yai ori ta furo te yai ori ta kura boi towaro nangua i kam duwaika i fiyo! Ena yaromi ame dero inokore eiro ‘Na kiminem ari ten tousan kui neika te yai ta kiminem ari twenti tousan kui nongua ena kura borainga fanambo faikename?’ di firo 32 ena ‘Faikename,’ di firangua ena yaromi kiam yo fakai moraingoro ari suwo ewi dowangoro fure ‘Kura borapunga di gouname,’ di moraimie. 33 Ena epemere yai ta ne yokama moingi suna tei yaromi guwai gaiyom muruwo mouwom wako tekenangua yaromi na ganam moikenamie. 34 Te fui tai nokapu dumba dorimin tekenangore no dorimin tokoi towaro bepunga i faikeme. 35 Fui dorimin tekenangua tai woi nowapungi suna tei dekenapunie. Te fui dorimin tekenangua tai woi nowapungi akire di towangua faikenangua non dem ama dekenapunie. Nonon fui i yo mena ma dowapune. Nenta kinam ka firaro korangua na ka dikai firo!” epe di erome.

*14:1: Lk 11:37

*14:3: Lk 6:9; 13:10-16

*14:5: Mt 12:11; Lk 13:15

*14:8: Mt 23:2-6

*14:11: Mt 23:12; Lk 18:9-14

*14:14: Lk 6:32-35

*14:14: Yo 5:29

*14:15: Lk 13:29; Rew 19:9

*14:20: 1 Ko 7:33

*14:26: Lk 18:28-30

*14:27: Lk 9:23