Kolosi
1
Aya Pol, Negur nẽ oroya bunem Kristus Jesus nẽ aposel wõ aun ado, neda turada Timoti adom,
oun Kolosi taun, Negur nẽ fateul tamo kayau, Kristus bun momoiya turamã tar bun pas enei matotkeneik.
Wau ifenẽya ado wau inosiya, Tamada Negur bunem ã bun ibodõf.
De Fiyẽya Ado Kosẽya
Sain amã ã nigin kosẽ mauf bun, amã faimud neda Odug Jesus Kristus nẽ Tama, Negur de mafiyẽdig, ere nigin, amã Kristus Jesus bun ãgenei momoiya ado, ã Negur nẽ tamo kayau ganan nigin wauĩ laa fiya anĩ karĩ maun. Ã mogo momoi nẽ od, biya od ã bun isin anĩ karĩg fen, ereb ã nigin saa ilun inon nigin wauĩ ise fen, momoiya ado wauĩ laa fiya anĩ wõ yen. Sain ã biya od anĩ karĩg fen, Negur nẽ wau ifenẽya momoi bagai kelein sain anĩ bunem ilauf ganan, biya od anĩ ã atun age fen gen, teneub ganan bun, biya od enei faat yu ken, odugef. Ã, nemã oboimã ferfer turamã Epafras bun keleĩ anĩ walegen, ĩ amã nawamã yaleya, Kristus nẽ kabĩ tamo dõ fiya biya, agef fen, inimeg ãgenei Awa Uur bun wauĩ laa fiya nigin irokanaman.
Age fiya nigin, sain amã ã nigin karĩ maun bunem isif ganan, amã ã nigin Negur kosẽ mafiye ken, uur nẽ kisi biya ado kisi fokõya ganan bunem Negur nẽ oroya nigin keleĩ aura yeĩf nigin to fiyẽya to matorõdig. 10 Age mafe fen, amã, ã Odug nẽ oroya bun ubodõg fen, ereb ereb ganan bun Odug wau al fouf nẽ anĩ ago gouf nigin kosẽ maudig: faat biya kabĩ biya ganan bun yũf nigin, Negur nigin keleĩ, ã bun odugouf nigin, 11 yogon fula fiya medeĩya nẽ megeir bunem megeir ganan ifeneĩ di, ã ereb ereb ganan bun, feseya sã megeir bagai ufaragauf nigin, agef fen, wauĩ kulĩya ado, 12 Tamada ĩ, ã lalan nẽ tano bun Negur nẽ tamo kayau neid akor weim walogouf nigin age fen anĩ, de wiyẽgouf nigin kosẽ maudig. 13 Ere nigin, ĩ ada gugum nẽ megeir bun yalelnada fen, in Naal Negurem ĩ nigin wau laa fedig anĩ nẽ tano bun gei fada irou isidan. 14 Ĩ Naal bun ada kel yaledan, neda mosor nigin weder tu kelen.
Kristus Ĩ Ereb Ereb Ganan Wal Fiya
15 Kristus ĩ, Negur ada to tailef anĩ nẽ malakanon, ĩ Negur nẽ kesu matu, ereb ereb inodin ganan anĩ nẽ mudur inenen. 16 Are, Kristus ĩ bunem ereb ereb ganan inodin, ereb ereb saa ilun ifaredif ado tenebur ein ifaredif, ereb ereb tailef ado to tailef, king, megeir, uyu iroudiya be, yeneid adodo; ereb ereb ganan Kristus bunem Kristus nigin ye fen, inodin. 17 Kristus ĩ ereb ereb ganan wõya sã mog, ibodon, agef fen, ĩ bun ereb ereb ganan ifaref. 18 Ĩ bouwa are sios, ĩ yogo anĩ nẽ mudur. Ĩ gariya, tamo gare den bun tamal uyulil kel fã yen, are ereb ereb ganan bun ĩ mudur ibodõf nigin age fen. 19 Negur ĩ yogon kisi feleya bagai anĩ ganan, Kristus bun ibodõf nigin oro fen, 20 ĩ Kristus nẽ naud aa tetek bun fi felen anĩ bunem maror ino fen, Kristus bunem ereb ereb ganan tenebur ifaredif be, saa ilun ifaredif, ĩ geid komo difouf nigin oron.
21 Uruwa bun, ã Negur nigin gerõ ufareg fen, ãgenei tobonunã sane bunem, ãgenei kisi bun Negur nigin kiwai ubodõgen. 22 Anĩ ere gama, Negur ĩ, Kristus nẽ bouwam laa bunem, yogon lo fiya bun ã fateul, amuyẽ sã, od sã ineneĩf nigin ĩ geid komo yein. 23 Ã ãgenei momoiya tobol ge fen, feseya sã totol ufareg fen, biya od karĩ gen sain bun wauĩ iseya walegen anĩ bun to ulegef usigef gouf are, agog wõ gouf. Biya od enei are, ereb ereb ganan saa farumen ifaref anidi bun kurõ fesin, agef fen, aya Pol biya od anĩ nẽ kabĩ tamo wõ aun.
Pol Sios Nigin Kabĩ Totol Yalen
24 Gama aya ã nigin darau alef anĩ nigin wau al fef, age afe fen, Kristus ĩ yogon bouwa sios nigin darau yalen bun fau to kisi felef anĩ kisi falauf nigin, aya bouwaum darau anĩ ale di, kisi falauf. 25 Aya Negur nẽ od anĩ kisi feleya bagai afeneĩf nigin, Negur kabĩ ifanan anĩ nẽ kabĩ tamo wõ aun. 26 Negur nẽ od are ĩ waa, kulunem ibor isin ganan bun iminẽyan ibodon anĩ, gama Negur nẽ momoiya tamo kayau bun yaor fen. 27 Negur nẽ tamo kayau bun, Negurem waa enei nẽ fula fiya medeĩya barikã anĩ naig be fiya anĩ, haiden atun yaor fouf nigin wau iron, waa are Kristus ã namein ibodok, anĩ nẽ fula fiya medeĩya nigin wau iseya anĩ.
28 Amã ĩ nigin kurõ mafalaisi, tamo kayau ganan wedereid maroud fen, kisi biya ganan bun, tamo kayau ganan mafelnẽdidig, are amã tamo kayau ganan Kristus bun, kisi feleya bagai manenẽdiyouf nigin age mafef. 29 Enei kisi falauf nigin, aya kabĩ totol alef, yogon megeir aya nameun ibod ken, kabĩ totol yalef anim aya gunĩ auf.