Efesus
1
Aya Pol, Negur nẽ oroya bunem, Kristus Jesus nẽ aposel wõ aun,
Efesus Negur nẽ tamo kayau, Kristus Jesus el de dõ difedig anidi bun, pas enei atotof.
Negur neda Tamada ado Odug Jesus Kristus neid wau ifenẽya ado wau inosiya, ã bun ibodõf.
Kristus Bunem Uur Nẽ El Fiya Ifanadan
Ada, neda Odug Jesus Kristus nẽ Tama Negur, ĩ yana talesauf, ĩ uur nẽ el fiya Kristus bun saa ilun dibodok anĩ ganan bunem el fadan. Negur ĩ saa teneub ado kare fiya sã mog, ada yogon mala bun, fateul ado amuyẽ sã tabodõf nigin, Jesus bun igirnadan. Wau laa fiya bun, Negur ĩ yogon wau kulĩya ado oroya kilei, Jesus Kristus bunem, ada yaleda fen, Negur nẽ gere tar wowã tauf nigin, mogo igirnadan. Anĩ nigin, Negur nẽ wau ifenẽya, are Jesus Negurem ĩ nigin wau laa fedig anĩ bun, ege luwa ifanadan anĩ nẽ fula fiya medeĩya nigin, Negur yana talesauf. Jesus bun, ada, yogon naud bunem kel yaleya, mosor nigin weder tu keleya anĩ, Negur nẽ wau ifenẽya barikã bunem, talen. Negur ĩ yogon wau ifenẽya bunem, kisi biya ado kisi fokõya ganan, ada bun foula fen. Agef fen, ĩ yogon oroya nẽ waa anĩ ifelnadan, are yogon wau kulĩya nẽ kisi Kristus bun kisi fen kilei, 10 yogon sain anĩ kisi fel wõ youf bun kabĩ yalouf, sain anĩ bun, Negur ĩ saa teneub ado bun ereb ereb ganan dibodok anĩ, mudur tekelei, Kristus farumen gurif iroulauf.
11 Negur ĩ yogon oroya dõf fen, ereb ereb ganan age fedig, ĩ yogon kisi dõf fen, ada mogo igirnadan, age fe di, adag Kristus bun yogon akor talen, 12 are ada uyulil Kristus bun wauda iseya talen anĩ, Negur nẽ fula fiya medeĩya yana talesauf nigin age fen. 13 Ã momoi anĩ nẽ od, ãgenei kel yaleya nẽ biya od anĩ karĩ ge fen, ãg Kristus bun ubodõgen. Ã Kristus nigin momoi ge di, Negur ã bun uris, are Awa Uur Fateul Negur afeneĩf yen anĩ inon. 14 Negur ĩ, idi Negur nẽ anidi kel yaleya fau wõya sã mog, ada neda akor momoi bagai talouf nigin megeir fe fen, Awa Uur Fateul iben, are ada yogon fula fiya medeĩya yana talesauf nigin age fen.
De Fiyẽya Ado Kosẽya
15 Age fiya nigin, aya Odug Jesus nigin ãgenei momoiya ado, Negur nẽ tamo kayau ganan nigin ãgenei wauĩ laa fiya anĩ karĩ au fen, 16 aya ã nigin Negur de fiyẽya to folõ afelen. Aya neu kosẽya bun ã nigin karĩ aul fen, 17 neda Odug Jesus Kristus nẽ Negur, Tamada fula fiya medeĩya barikã, ĩ, ã ĩ nigin keleĩ bagai youf nigin, kisi biya ado kurõ fesiya nẽ Awa Uur ifeneĩf nigin, kosẽ audig. 18 Aya ãgenei wauĩ nẽ meleĩ fokõ fouf nigineg kosẽ audig, are ã, wau iseya ĩ anĩ bun iweignein, yogon fula fiya medeĩya barikã nẽ akor Negur nẽ tamo kayau bun ibodok anĩ ado, 19 yogon megeir barikã momoi tauf ada bun kabĩ yalef anĩ, keleĩ youf nigin, age afedig. Megeir are, yogon totol barikã anim kabĩ yalef gen, 20 megeir de tekelei anim Kristus bun kabĩ yale fen, ĩ laa bun tamal kel turĩ fiye ken, saa ilun Negur ima biyalẽ inenen. 21 Negur ĩ, Kristus, uyu irouya ganan, yeneid adodo ganan, megeir ganan, odudug ganan ado, yeneid sain enei bun ado sain fau isiyouf buneg ifenẽdiyouf ani ganan wal fiya bun inenen. 22 Agef fen, Negur ĩ, ereb ereb ganan Kristus ye farumen gõ fel fen, ĩ sios nigin ereb ereb ganan neid mudur ibodõf nigin igirnen. 23 Sios are, yogon bouwa, ĩ naab ganan bunem ereb ereb ganan kisi feledig anĩ nẽ kisi feleya.