11
Ni Kristoac faka nga angammeme modacanduae nga ngeneng siric imocngoc neac faka nga angammeme hemma modacnubisia. Nga ngeni neac wiac sasawa negensidae amma yoac edengunuma ngemmeai, imoc meandae, imocac dengerengunuduae.
Ngic mocgu mocgu sasawa yeneac orucngina imoc Kristo nga ngac mocgu mocgu yeneac orucngina imoc ngic amma Kristoac oruha imoc Anutu, ngeni imoc negentegecgecdeac negenduae. Nga ngic mong ye oruha kperahema numuude me profeteyoac deude, ye yengena oruha gamekpekpe meficgemiude. Nga ngac mongngo oruha mi kperahema numuude me profeteyoac deude, ye ine yengena oruha gamekpekpeu faiude. Imoc ngac mongngo oruha wedzecdarec isoc. Amma ngac mong ye oruha mi kperahaudeu ye oruha merecgeu wegena ambeso. Nga ngac ye oruha ifi merecgeude me wedzerude faka imocngo gameagoc andeu ye oruha kperahema kecbeso.
Ngic ye Anutuac onga nga kibikperagia, imocac amma ye oruhau wiac mong faima mi kperahebeso. Ngacngo ine ngicac kibikperagia. Anutungo ngic ngacfunac mi meficgeec, ye ine ngac ngicfunac meficgeec. Nga ngic ye ngacac amma mi mefic meficgea, ngacngo ine ngicac amma mefic meficgea. 10 Imocac ngac ye kuha femide imocac ma isoc wiac mong oruhau heima kperahebeso. Ye angero yeneac amma ifi ambeso.
11 Ngac ye tembuha kekec imoc mi fede nga ngic ye tembuha kekec ifingoc mi fede. Ngic nga ngac ngeni meficemema kecbisia, Kebungo areng ifi faiec. 12 Ngac ye ngicfunac mefic meficgea, ifi isocngoc ngic ye ngacfunac fingec fingera amma wiac sasawa imoc Anutuarunac hakecde.
13 Ngeni ngenaoc faka imoc isinggebisia. Ngac mongngo oruha mi kperahema Anutu numumiande, imoc mi ngereeude. 14 Anu ngic mong ye orucsabaya kuneng mekecde me orucdzoya dzegeande, faka imocngo gameagoc angande. Ngic nenang angammemeninango imoc kpounemmekecde. 15 Nga ngac mong ye orucdzoya kuneng femideu ye imoc negenu wiac engena, imoc naric nga gombunga, nocac ye orucdzoyango orucsira kperaheudeac imoc mekecde. 16 Mongngo yoac yomocac deendema anudeac negendeu ye yofi negembeso, nenearu faka ifia mong mi fede nga Anutuac kpebung yeneac botucfu faka mong ifia ifingoc mi fede.
17 Yoac torokpema edengunuba, imoc dedengerecyoac mi debade. Ngeni tutumangnginau ubagombung yoac mi dema ngenaocngoc memanganeemeandae. 18 Nga hanahema yomocac deduae, ngeni kpebunnu kpedzucnema tacma yoacngina tohoemeu kecandae, imoc negenai. Yoac imocac negemba fora isoc ande. 19 Ngenearu tohoemeemefaka fingecbeso. Anutungo ngicngac damoc fakangina fora hemma botucnginau nanggeyunuande, imoc didiu fingectegerude. 20 Ngeni kpedzucnema enacurec yaka neandae, imocngo Kebuac maung fora mi angande. 21 Amma ngeni yaka mehama yakanene nasou ngicngac tembuc tembuc ngenaoc yakanginasoc nedacgec goango ine herenginaac homeandae nga goa ngeneng doku homac yombong nema ubangina sufuande. 22 Ngeni amanginau tacmangoc yakangina waraima nebisia, faka imocngo naric ambac. Ngeni Anutuac kpebung ngadeyunuandae, ifi isoc angandae. Amma tosofocngina goa iwaingina kpac kecdae, yeni gamekpekpe ayemmeandae. Ifi angandaeac dafi dema dengerengunubade, imoc obohode.
23 Kebungo yoac yomoc edenuu negenai. Nga yoac imoc warac bic edengunuai, imoc yofi, Yudango Yesu doc meec, tofocnac imohainoc yofi fingerec, Yesungo ic sogong mong mema 24 Anutuac ubangerec dema ic sogong mendzicma yofi deec, “Yomoc fusina, imoc ngeneac amma faifaia. Ngeni imoc nema neac negensima nekecbisia.” 25 Nga yaka negec wisickeu ye kpakenec mema yofi deec, “Kpakenec yomoc sacnaac dzadzahac gboria. Ngeni imoc negecdesoc neac negensima nekecbisia.” 26 Ngeni ic sogong nga kpakenec yomoc negecdesoc, naso imohai Kebuac homec dekperagigecde. Dekperagi kecmagec ye haude.
27 Ngic mong eweheiheia kpac Kebuac ic sogong nga kpakenecfunac neudeu Kebuac sacfusiac turunga imoc yearu fingerude. 28 Ifi anu ngicngac tembuc tembuc ngeni ngenaoc isingememaguc ic sogong nema kpakenecfunac nebisia. 29 Ngic mong ye Kebuac sacfusia mi hentegecma engsac neude, ye nenedokuyau kopocsicac turunga meficgemiude. 30 Fakangina ifiac amma botucnginau ngicngac homac yeni kucmama nga hafeinginagoc andae. Amma goa yeni bic wangunuma homegec. 31 Nga nenang tembuc tembuc hanianina faka forau hengising annideu kopocsicac turunga nenannu mi habac. 32 Anutungo ngade bangec nga kurumeng memanganema meickeude, nenang imocgoc manganebinggac ye kopocsicac turungango metinnunuude.
33 Tosofocna, imocac amma yofi ande, ngeni yaka negecdeac kpeturanggema haandae, naso imohai ngicngac ogofocngina waraima megecdeac tomai ambisia. 34 Nga ngeni tutumangnginau kopocsicac turunga meficgebauac ngic mongngo hereaac homeudeu ye ameau tacma yaka nemaguc habeso. Nga yoacna tosea fede, imoc ngenearu hamaguc torokpema edengunubade.