2
Tosofocna, neni ngenearu hama kefing, imocngo foragoc anec, imoc ngenaoc negendae. Neni Firipi bangecfu warac kecmina yeneng kpendzennu fainunuma nununenere anemmegec. Nga ngenearu hani Tesaronike ngicngac goa yeneng ifingoc homacngoc yombong deendema anemmegec. Ifi anemmegec neni Anutuaru heirima kengeha kpac kecma Anutuac siduc gombung dekperagingemmeing, ngeni imoc negendae. (Aposoro 16:16-40) Yoac sicsauc mong mi dekperagingemmeing, kpac. Amma ikocfu wiac mong wangecngununideac mi aning. Amma ngac yenigoc sicsauc kecnideac faka mong mi meing. Nga Anutungo nenenu naric anecac siduc gombung naric dekperaginide. Ngic yeneng negenggec ngereeudeac yoac mong mi edengunukecdimbe, kpac. Anutu here heheng mingina, yeng songogoc negennemmeudeac yoacnina dekecdimbe.
Amma neni dekerecyoac mong mi edengunuing nga kichodung faka mong ifingoc mi aning, kpac. Imoc Anutungo hepucnina anemmede, imoc negendae. Nga ngic yenearunac kpackuneng menideac mong mi anemmede. Amma ngenearunac nga ngic goa yenearunac ifingoc mong mi anemmeande. Neni botucnginau Kristoac aposoro kecdimbe, imoc wiac kuneng. Nga sifu memaemema yumea kefing. Nenggac mongngo yengena sabaha namu mima garenggeande, siriha imocacsoc garengngunuing. Amma ngenigoc kecma ngeneac heresongotoa negemma hoangngunuma songogoc Anutuac siduc gombung kpoungemmema mong mi merandziing. Nga imocsac kpac, neni ifingoc ngeneac amma kekecnina naric wanideac negening.
Anutuac siduc gombung edekpou angemmeing, naso imohai ngenigoc kecma dzofinacac ebic mong mi meficgengemmenideac hadzing tofocnac uatoa kpendzenggoc mema kefing, imoc bic negendae. 10 Negen negensinggoc tosofocna, neni kpetiac nga dindingac amma kopocsiha kpac faka ifia mema ngenigoc kefing, ngeni imoc hemma negemmagec Anutungo ifingoc hepuc anemmeec. 11-12 Ngeni Anutuac eucererenggac kuc nga kibikperagiagoc imohai kecgecdeac yeng heitaingunuec. Ngeni yeac negen negeng nga songo modacgecdeac amma manggacngo yengena nambaracfora meseriyunuma nanggeyunuandae, neni ifi isoc angemmeing.
13 Anu ngenearu hama Anutuac yoac dekperagini negemma degec, “Imoc Anutuac yoac, imoc ngicyoac kpac.” Ifi dema yoara hoanggegec. Imocac amma neneng nasosoc Anutu dangge edekecdimbe. Anutuac yoac deing, yoara imoc fora yombong, imoc negensinggegec nga imocngo ubaherenginau uaya mekecde. 14 Tosofocna, Anutuac kpebung Yudaia bangecfu Yesu Kristogoc kpeketahema kecdae, yenearu kpendzeng fingerec, siriha imocngoc ngenearu ifingoc fingeru yeni isoc anggec. Areng goa ngeneac bangecfunac ebic imoc meficgengemmegec. Ifi isoc yeneng ifingoc arengfocngina yudangicngac yenearunac ebic meficgegec. 15-16 Yenennoc Yesu nga profete yunuhomegec nga yeneng ifingoc nunukporac anemmegec. Bangec monnunac ngicngac yeneng komoc kpegecdeac neni Anutuac yoac edeyunuandimbe. Anu yeni imoc mi anggecdeac yudangic yeni uanina kpetarima ngicngac sasawa ngadeyunuandae. Anutungo imoc hemma negenu mi ngereeande, yeni nasosoc kopocsicngina torokpeu torokpe kecdae. Yudangic yeneng ifi anggec yeng imocac turunga wisic wisickeau yemmeec.
17 Tosofocna, naso wegenanec nenahafoc kecma sebingosac wangunuing, imoc ubahereninango kpac. Ifiac amma kicmesungina monggoc hennideac homac anemmekecde. 18 Nocac neni ngenearu monggoc habesonga negensima kefing, fora. Neannaoc ngenearu habadeac naso homac bic tobanggeai. — Nga Satangngo ine sinnina hedzickeu obohoing. 19 Kebu Yesungo hama ngenemma neneac uaac amma naric deude. Ngeni firanggac kpeteac iranina andae. Neni ifi negensima sogaidimbe. 20 Ngeni neneac dedengerec nga sogac sogainina andae.