13
Ni monggoc ngenearu habeso negenduae, imoc haba nasona harebec anude. Yoac yofi oho ohoya fede,
“Ngic yohockang me harebec yoacngina mocgu anudeu ngeni kopocsicmeme yoara naric isinggema foraya degecde.” (Dedeseri 19:15)
Anu ni naso dzongiau hama kopocsicmeme nga kpebungtoa ngeni gorongina kpema yoac edengunuai. Nga yaguc ngenigoc tacbai ifi isoc yoac imoc hereau kecma monggoc ohongemmeduae. Ifiac amma ni monggoc ngenearu dzigene habade, imohai ngicngac goa ngeni kopocsicfunac ubamereng mi anggec, ngeni demeting seria angemmebade. Kristo ye ngenearu uaya kucmamaya kpac, yeng ua kuhagoc meande. Nga enacnau yoara deanduae me kpac imocac kpesi kpesi ngenearunac haec. Ni dzigene hama demeting angemmeba yeac kucfu yoara deanduae, imoc negentegecgecde. Ngic yeneng ye gagabuu mariponnu kpegec homeec. Homeu Anutungo ye nanggeu yacma yaguc yeac kucfu kecde. Neni yegoc torokpema kucmama kecma yearu kpeketaheni Anutungo nanggenunuu yeac kucfu ngenearu ua menide.
Nga ngeni negen negensinggoc kecdae me kpac, imocac ngenaoc tembuc tembuc tobangemema isingemebisia. Nga Yesu Kristongo ubaheregau mi kecdeu ge faitobannu makpenade, imoc negentegecbesena. Nga neni faitobannu mi makpeing, ngeni imoc meficgegecdeac negensiduae. Ngeni faka nga angammeme gombunga angkecma kopocsic mong mi meficgegecde, imoc Anutu numumikecdimbe. Neni ngicngac yeneng dengerenunugecdeac ngeneac mi numuandimbe, imocac goa yeneng neneac negemmanganeandae. Neni yoac nga faka fora naric mi kpenide, neni yoac nga faka fora nanggenide. Neni kucmama kecmina ngeneng kucnginagoc kecgec ubangerec negendimbe. Nga ngeni Kristoac kpeteu yadiseri anggecdeac ifingoc numukecdimbe. 10 Anutungo uayoac nenu ni ngicngac negen negensinggoc yadiseri anggecdeac ua mekecduae. Nga memanganengunubadeac mong mi deec, kpac. Imocac ni hereau kecma ngeneac kibi yomoc ohoduae. Kecma ngenearu habade, imohai demeting yoac seria naric wabade.
11 Negen negensinggoc tosofocna, ni yoac desima yofi deduae, ngeni ubangerecgoc kecma mengereemema meseriemema ruae meficgema uba mocgu kecbisia. Ifi anggec Anutu, songo nga ruae minginango, ngenigoc kefude. 12 Ngeni wenacngerec angemema titikokoc kpetiac angemebisia. Ngicngac kpetiac sasawa yeneng wenacngerecngina suegec ngenearu hade. 13-14 Kebunina Yesu Kristoac danggunuc nga Anutuac heresongogoc hoangemekekec amma Tiri Asugoc ureckekec, imocngo ngicngac sasawa ngenearu fekecbeso.