2
Korosai ngicngac ngeni nga Raodikea ngicngac amma sasawango kicmesuna mi negendae, ngeneac nga yeneac amma kpendzeng kpema uatoa mekecduae, ngeni imoc negenggecdeac negenduae. Ni kpebung ngeneac ubaherengina demeseri ambadeac uatoa mekecduae. Ifi amba ngeni ubango hoangemema hafoangoc negen negeng seria megecde. Imocngo finactoa isoc fengemmeu Anutuac yoac sufu sufuya negentegecyombonggegecde. Amma yeac yoac sufu sufuya imoc Kristonoc. Yearunoc negen negentegec nga negen negenggac finactoa sasawa sufu sufuya fede. Nga ngic mongngo ikocyoac dema tobangngunuma uba mesufu angemmebauac kibi yomoc ohongemmeduae. Ni sebingo ngenigoc mi kecduae, fora. Nga ongaasuu ine ngenigoc kecma yofi negenduae, ngeni Kristoaru kpeketahema ye seria negensinggema kekecngina gombunga arenggekecdae. Ifi ngenemma sogaiduae.
Ngeni Yesu Kristo Kebungina mema ubaherenginau faima hoanggegec, imocac sirihau ngeni ye modacma kecbisia. Amma ngeni yearu godongina seria mema yadiseri ambisia. Nga yoac edekpou angemmeing, imocngo negen negensingngina meseriu nambisia. Nga ngenearu dedengerec ebiriangoc febeso.
Ngic mongngo ngicdede dema ikocfu wangecngunubauac ngeni henghomema kecbisia. Negen negeng ifia, imoc Kristoarunac kpac. Imoc esangabofocngina yenearunac bangectoa bangec, imocac hadehadegoc meficgegec. Imoc yofiac, Kristo yengena sebiu Anutu yengena kekeha hafoangoc fekecde. 10 Kristo ye sawau nga bangecfu enarameme nga kucnginagoc kecdae, yeneac oruha. Nga ngeni yegoc kpeketahema kecmagec yeng mewakengunuude. 11 Anu ngeni yegoc kpeketahema kecgec ngenearu herec herecgeac faka fingerec.* Yuda yeni sebi tosangina herecgegec. Paurongo faka imoc negensima yoac heima deec. Ua imoc ngic mariu mongngo mi meec, kpac. Kristongo herec herecge ua imoc mema ubangina esea herecgema hesima ukuec. 12 Ukuu Anutungo dokunadzicfu Kristogoc tonggongunuec. Nga Antungo Kristo homecfunac megboriec. Anutungo ua kuhagoc meande, ngeneng imoc negensinggegec yeng sing imohai ngeni ifingoc Kristogoc megboringunuec.
13 Anu ngeni warac homemea kecma uba eseangina mi herec herecgea Anutuac yoac kpekecma singa ferahegec. Nga yeng Kristogoc megboringunuma yoackpekpengina sasawa wangemmedacma monggoc mi negensiec. 14 Kopocsicac kibi mong oho ohoya feec, imocngo manganangina heficgenemmeec nga Kristongo kibi imocnoc biringngo mariponnu kpeu nanec. Ye ifi anu yoac kibiu oho ohoya feec, imoc meickema dzuacdarec. 15 Amma ye yengenaoc mariponnu nanec, imohaingoc sawau me bangecfu enarameme nga kucnginagoc kecdae, yeneac dzikacac wiacngina hesiyemmedaru eng didiu nanggec.
16 Imocac amma ngic mongngo nenedokungina siriha amma tacnegeng nasotoa me sabatanaso me afo gboria made, naso imohai dafi tacandae, yeni naric mi isingngunuma demanganengunubisia. 17 Wiac imoc sasawa, imoc wiac ngade fingerude, imocac ongaonga nga Kristongo wiac fora ande. 18 Nga goa yeni kpefing hania hania hengkecma ikocfu memaemema angero dengereyunuandae, yeneng firanggac iraga mebauac yeneac yoac mi modacbesena. Ngic ifia yeni ubangina eseaac negen negeng sicsauc modacma eng yenanggac negenggec wiac engena angkecde amma yoackpekpegoc kecdae. 19 Areng ifia yeni kpebunggac oruha Kristo wama kecandae. Yearunac sic ginonnina mama sebinina kpeturanggema nanggeande. Ifi anu Anutuarunac yadi yadi mekecdimbe.
20 Anu ngeni Kristogoc homema bangectoa bangec imocac hadehade bic wagec ifi isoc andeu, ngeni bangecac ngicngac siricfu yeneac bageu mong mi kecbisia, kpac. 21 Ge imoc mi mebesena nga imoc mi nebesena amma imoc mi kpeserebesena, ifi degec mi ngereeude. 22 Imoc ngicac dede nga ngicac negen negengsac nga wiac imoc ngeneng menec amma mekecgec kpac anudeac faifaia. 23 Anu ngic ifia yeni yenaoc deandae, “Yoacnina imoc negen negentegecgoc.” Yeni ifi dema yenaoc miti arengngina meficgeemema yegec nunumu nga memaemema faka ikoha modacma wiac hania haniaac segekecma ngicngac warecyunugecdeac sebingina memanganeandae. Nga faka ifiango fora mong mi meficgeude, kpac. Imoc uba eseaac negen negeng hania meseriude.

*2:11: Yuda yeni sebi tosangina herecgegec. Paurongo faka imoc negensima yoac heima deec.