6
Tosofocna, ngenearunac ngic mongngo sing feraheu ngic Asugoc kecdae, ngeneng imoc meficgema ngic ifia uba yumeau edemengere ambisia. Nga ngenang ifingoc faitobannu makpebauac ine garengemema kecbisia. Ngeni botucnginau ebicngina fuama emekpesi kecbisia. Ifi amma Kristoac dedeseriyoac hafoangoc modacgecde. Ngic mong ye engena mi amma yengenaac negenu engena ande, ye ine yengenaoc ikoc angemeude. Nga ngeni tembuc tembuc angammemengina hengising ambisia. Anu mongngo henu fakaya naric anu, imocac ubangerec yengenaaru febeso. Femiudeu goa yeneac faka hemma imocgoc mi isinggebeso. Ngic tembuc tembuc yeni ebicngina tembuc tembuc tofohogecde.
Kpoukpoufocngina Anutuac yoac kpoungemmeandae, ngeni yeneac negensima wiacngina gombunga hendzicma yeneac noboha yemmebisia. Anu ngeni ikoc angemebauac henghomema kecbisia. Ge Anutu ikoc ammima naric mi tobanggenade. Ngic mong ye semeng mong homerude, ye semeng fora siriha ifiangoc kpedziude. Ngic mong ye uba esea arennu wiac homecande, yeng uba eseaac arennunac foraya kpedziu manganema kpac anude. Nga Asuac arennu wiac homecande, yeng imocac fora, kekeha wisic wisickea kpac kpedziude. Imocac amma faka gombungaac kucmama mi ambisina. Nenang modzotitia kpac kecma faka gombunga amma kecmina nasoyada hau semeng fora gombunga menide. 10 Nenang nasonina fedengoc, imohai ngicngac sasawa faka gombunga ayemmekecbisina nga arengfocnina Kebunina negensinggema kecdae, yeni momoc gombunga ayemmebisina.
11 Henggec, neannaoc marinango kibi kuneng yombong ohongemmeduae. 12 Ngic sasawa yeni sebi tosangina herecgegecdeac igocngunuma dekecdae, yeni uba eseaac siricfu engena anggecdeac amma ifi degecde. Amma yeni Kristoac mariponggac amma yunukporac ayemmebauac, imocac ifi angemmekecdae. 13 Ngic sebi tosangina bic herecgegec, yeni yenaoc dedeseriyoac mi tofohokecdaengoc. Yeni ine ngeneac negemma yenaoc kpac kuneng megecdeac amma ngeneng sebi tosangina herecgegecdeac homac ayemmeude. 14 Nga neng wiac monggac negemma kpacna mi miacbade, kpac yombong. Kebunina Yesu Kristoac mariponggac amma bangecac wiacngo mariponnu homeec nga neng ifingoc bangecac wiacac homemiaiac negemma dedengerec angkecduae.
15 Ngic sebi tosa herec herecgea me mi herec herecgea imocngo wiac engena mi ande. Nga Anutungo deu wiac gboria fingerec, imocngo ine wiac engena ande. 16 Nga ngicngac singyoac imoc kekecnginau modackecdae, yenearu ruae nga wosoefacngo witinginau febeso amma Anutuac Israe yenearu ifingoc.
17 Amma yofi desiduae, ngic mongngo ni ubaebic monggoc mi nembeso nocac Yesuac kubehaac ebic sebinau mekecduae
18 Tosofocna, Kebunina Yesu Kristoac wosoefacngo ngeneac ongaasunginagoc febeso, imoc fora.