109
Ni kopocsicna kpac
Yegecgareng yearu. Dawidingo mitiyegec yofi heiec.
O dedengerec Anutuna, ge yoacga mi waickena. Ngic goa ge waguma mangana megecdeac ayemmeande nga faitobang ngic ikocnginagoc, yeneng memanganenubeso enacngina anggema nedzarangngina ikohagoc neac yoac mangana dema ngadenuma oronnuma memangac manganeyoac denemma hania kpacfu hama nugecde. Ni songogoc hoangyunuba yeneng mesunnau nuandae, fora. Nga ni sifu yeneac numubade. Ni faka gombunga ayemmeba yeneng turunga mangana merennenggec. Ni songogoc hoangyunuba yeneng ubango ukunugecde.
Yeni yofi dedae, “Ngic mong Anutu ngadehema mangana meudeac ammiande, ye uayoac mina yeng ngic manganaac yoac kpebeso. Ngic mongngo yoacfu marifoiau namma yeac mesuyau kpebeso. Desi desingicngo ye isinggema yoac desima ngic imocac manganaya hembeso nga yeac nunumuya imoc Anutungo negenu kopocsihagoc angkecde, ifi desibeso. Kekecnasoya imoc wegenanec anu ngic mongngo yeac ngicenaraac tatac mebeso.
Nambaracfora yeneng beging anggec enemango hodzec ambeso. 10 Nambaracfora yeneng amaheidac kecma yakaac derecgema kecbisia. Yeni amabangec sesuhau kecgec imohai meficyunuma imohacnac ifingoc kporacyunubesonga. 11 Ngic mong ye faka sirihau mi amma hiedzo meande, yeng finaha segereu kuricngic yeneng uayaac fora mekecbisia.
12 Mongngo ye ubangerec mi ammibeso nga begingfora yeneac ubamangang mi negengyemmebisia. 13 Yeac esamedacfora meicyunugec kpac ambisia. Ye esamedacfora yeneac arennu yeac kpac meickebesonga. 14 Mangesafora yeneng ngicngac ogofocngina memanganeyunugec, KEBUNGO kopocsicngina imoc negenu febeso. Nga nonggeaac kopocsic imoc naric mi wabesonga. 15 Yeneac kopocsic imoc nasosoc KEBUAC kicfu feu hengkecbeso. Ngic imoc bangecfunac meickegec kpac anu yeac nigecyunudacbeso.”
16 “Ye wiac gombunga anudeac nigeckpeu makpekpea nga iwaiac obohoma kecgec, yeni yunukporac ayemmema ubaebicgoc kisangyunuma homecfu faiyunuec. 17 Ye sowecyoac deudeac songo negengkefec, imocac yeneng soweckebisia. Ye kenecyoac mi ammiecac kenec yeac hereau febeso. 18 Ye sowec ngakpi isoc heima kefecac sowecngo sebifusiau doku isoc kemema sirau kerec isoc kemebeso. 19 Sowecngo ngakpitoaya anu kperacemebeso nga kebangau fadeng isoc anu wenacsoc dzegebeso.”
20 Ngabafocna yeneng yoacfu nukecgec KEBUNGO turunga imoc kpouyemmebeso. Yeni ngadeyoac denenggec yeng ifi ayemmebeso.
21 O KEBU Anutuna, ge kpac kunenggac amma yoacna dema nanggenuna. Geng yoac dedzege amma imoc modackecnec, imoc fedeac ebicfunac mesinuna. 22 Ni ngic makpekpea amma iwaiac obohoma kecduae. Nga yeni herena manau woubocna kpegec tohoec. 23 Maraiac ongango hereema tofocnac kpac angkecde, ni ifi isoc kpac ambeso anduae. Firangngo ipua mefiranggeu kengandae, ifi isoc kenduae. 24 Ni yakasege kecma fafocna kuha kpac anu sicnasac anduae. 25 Ngic mesunau nudae, yeneng desofoc anemma orucngina kpatitickenendae.
26 O KEBU, Anutuna, ge meficnuna. Geng yoac dedzege amma imoc modackecnecac ebicfunac mesinuna. 27 O KEBU, ge marigango wiac imoc menec, yeni imoc negentegecbisia. O Kebu, geng ua imoc menec. 28 Yeni sowecyoac dekecdae, naric, nga ge sifu kenecyoac debesena. Ngicngac neac wegenac hama memanganenubeso angandae, yeni ge negemmana game kpekpeu faiyunubesonga. Geac kingang ngicngo ubangerec negemma kecbeso. 29 Ngicngac mesunau nuandae, yeni eweheiheia kpac kecbisia. Imocngo wamba isoc sangoyunubeso. Yeni gameyunuu kecdae, imocngo ngakpitoa isoc witinginau embeso.
30 Enacbibicnango KEBU oyang boyang ammima ngicngac habutoanginagoc kecdae, yeneac botucfu namma ye oyang boyang memibade. 31 Ngic mong ye wiac sasawaac obohoma kefu yeng marifoiau nanude. Yeneng yeac degecde, “Ye manganaac areng amma homebeso.” Ifi degec Anutungo ye yeneac mariunac mesiude.