150
Kebu dengerebesonga
KEBU eriendzong memini, hallelu Yac. Anutu womongau eriendzong memibesonga. Yeac kurumenga kurumenga seria fekendae, ngeni imohai yaiyo kpemibisia. Kebungo kucfaka damu damuyagoc mekecde amma ye engenatoa kpembibihagoc, imocac yoyomo heimibesonga.
Ngeni trampet fifima udumeng meficgema ye dengerema yoming nga gita kpema udumeng meficgema heiwayong memibisia. Ngeni tambaring kpema yegec fedema ye dengerema gitakurere kpema kungac fifima dengerebisia. Ngeni kpeng kpema ye dengerema kpeng udumenga kunengngoc fifima dengerebisia.
Wiac sasawango asu heiandae, ngeni KEBU eriendzong memibisia.
KEBU eriendzong memini, hallelu Yac.