2
Keriso oma korosi gapan boeni oisewa
Ae kaiwan, tatan gwanin, ne namu inaya tauanawa, ne God karau mega opataewa aton aton mini o piup dima muga atonua ya wan tan taingin. Menan e yaumakayap waingena anut ugup ugup da imuna ya waren go Iesu Keriso me bop mega korosi gapan tani megenat anu waingin.
Ap menan inayap tauanawa, ne nutuna ae bigaren amba tata den ge dararame den tauan. Amba den piup waenapan nop dansewa o dima muga gapan wadiamot ge opata nega ya waingin. Uon, go namuyap God Guewa aroewa wa arogamepen menan taingin. Ap gapan, e anut tumat ega ame God aro amun mega gapan di wande ep go waenapan nop dima muga gapan ya wandep.
God dima megawa
Ap umap sia, nu nop dima nuga Iesu menan kaimakaet anune taine nagirewa wadidiamuivin, go nop dima ame piup ma gapan ya tauen o piup ayamase nagirewa inamup ya tauen, iwa mu epara muga ae bigariwan. Go nop dima nugawa ame God karaua megawa, waenapan ya anupen menan ukum umen wandeniwa. Go wataget iragen piup ya venaseni wamewa gapan, nu yaunu evi amba ao warapen menan God nop dima ame nunat anun. Piup ma ayopewa nop dima ame oare. Mu anupo kiman Ayopewa korosi gapan ya togurapo. Go nunan God nop mega ok anega seane,
God dim da kakaewa, God menan anu gurine nagirewa,
munat anuni ame orup da yamewa gapan ya yaven,
darinewa gapan ase da ya anun amba orup da kakaewa ame,
i guine gapan ya anun.
10 Go God nop dima kakaewa mega karaua wandeniwa ame God Guewa gamup wa ewanen. Guewa wa ewaneni iwa me dim dim iravi God karauawawa mega den yaviwan. 11 Nu guewa nuga, potanup wandeniwa menan guewa nuga megenat nu imunu asigip tan, ap umap sia, God Guewa megenat God imua asigip tan. 12 Nu piup guegue muga ya waraton go God mek Guewa nuneni menan, me wat aipakam mega anu kakayasivin.
13 Ap me menan nu nop nuga iravi God Guewa wadianeni gapan nu waenapan wadiamuivin ame piup waenapan nop dima muga mini uon. Ame gapan nu God Guewa warane nagirewa God gueguewa wadiamuivin. 14 Ap menan God Guewa potap wandini otua Guewa wat aipakam mega anu kakayasiwan go God Guewa potap ya wandini otua ap iravi ame bumbawam anuiwan. 15 God Guewa potamup wandini nagirewa guegue kakaewa koewa om wariwanum. Go gare waenapan upinewa God Guewa potamup wandini nagirewa ya wanene tamoin. 16 God nop mega wataget ok anega seane,
Orup ansena God imua mega anuiniwa asigip tan?
Ae, waenapan da uon.
Go nu Keriso imua, God Guewa gapan, anu kakayasivin.