3
Wam verisiwa gapan, waenapan God tandayatain
Otunawa, nop mame sia anu. Wam verisiwa tauepi gapan itan bagu sisi arita tata. Iwa waenapan muk mugenat munan anuin amba moni menan imumu wareta. Upi yaumu ao ware apan apan ta waiwanumain amba anu koeam den gare gare taiwanumain. Digut agut wa tain ine mame noa ya anuin waenapan wat agoat mumepi gaun ya wain. God menan ya anuin. Waenapan munan bagu sisi ya anuin baigan ya tain. Yanao wain amba umam noa tain, anan men ugu gangan anu wa tain. Guegue kakaewa anu koeamain. Nomu gapan evenan wain go imumu potamu gapan evenan wain uon. Pigagak ta amuin apan apan ta ugua wabawaramain. Muk anune aton muga anuin go God men ya anuin. God men noa gapan tat wain go potamup God menan ya anuine go mu tanda. Menan ge waenapan ap miniwa ae vemo.
Apan muga upi pa pa amone pa gwanap waen imu pose aro uoniwa ebo wabaige baige tamuiwanum. Waen ameme koewa ugup ugup taine menan imu pose aro uon tan ame gapan wam da da koewa anuine gapan taiwanumun. Mu nop da da ugup ugup anuiwanum go nop tavewa ya anu aviwanum. Wataget di apan dere Dianis ge Diamberes apan Mosis toborane mini apan gat wana nop tavewa toboriwanum. Imumu bambamaiwan noa gapan Iesu anu tumaset waiwanum go imu pose gapan uon. Anut muga nononga ya aeta. Mosis anavi mega apan dere Dianis ge Diamberes ebo muga aroga waenapan yawan anune mini apan ame ebo aopan muga den waenapan iravi yave anuin.
Iesu oisewa men yonan aro tan wan
10 Timoti, ne dim dim taingina yawanek ap gapan taingian. Waenapan wadidiamuingina guegue den taingin. Ame dim da tat anuingina, Iesu anu tumasen yambuni waingen amba upi munan anu guringin. God dianegeni ae ya vingin guegue mame iravi yawanege amba ap gapan taingian. 11 Ta koeragam nimanek wanumun ugu vegaek bagu sisi anu taningin. Pa Antiok pa Aikoniam pa Listura gapan inanap tane baware ta koeragam nimanegene oisewa den anuan. Itan ameme yao anuingin go wam wam pot pot God wat inakam nimanek wandin. 12 Iravi Iesu menan inak kakaewa taiwanumat anupi ame anavi ta koeragam mumain. 13 Go ebo taine nagirewa amba tat wane go ya taine nagirewa den namu ebo muga otu kamontu endi aigap aigap baware taiwanum. Waenapan inamup ebo waiwanumun amba gare waenapan upinewa mu inamup ebo aopan waiwanum.
14 Go ge ap mini da ya ta, iwa nop tavewa anu kakayasean amba anu tumaseana gapan wa ta agingan iwa da da wadidiagene den anuingiana menan. 15 Ge orup otu waingeana gapan God nop mega namua ok seane anu ongingian amba endi mame sia anuingi, menan God nop mega namua gapan e dima baware waraan, ap gapan endi Iesu Keriso ire yaoyao aroga yawaan menan inap anu tumat taan. 16 God imua mega kakaewa gapan me nao mega nagirewa wadiamon mu God nop mega ae seane. God nop mega ame danamet megawa mam, waenapan wadidiamopen o wa tamanam mumapen o wa ewamopen o negin kakaewa wa ewamuinampen menan. 17 God nao mega kakae ugup ugup taine nagire anu ta kayasepen menan God nop mega ap gapan anu kakayatain.