GALESIA
Pol ok mega Galesia nagirewa inamup sen
1
Ma ne Pol, Iesu watu enamot mega apanewa da. Ne Iesu watu enamot apanewa mega tapen menan waenapan o apan da om ya enunege watu enanegene, go Iesu Keriso amba Mamanua God, me wan Iesu bop gapan ao yon wandeni apanewa ame om enunege watu enanegen ongen. Amba ok ma gapan tatan gwanin mapa den tanamon waingina ame gaun nuga God dugup mega ian Galesia nagirewa inamup waivin.
Amba God Mamanua ge Ayop nuga Iesu Keriso wat aipakam muga garaetawa ge nonup muga inayap wande ep. Endi Iesu Keriso me koewa nuga menan boeniwa, ame wam ma endiwa piup ma koewa mega potap initoniwa gapan wat vetanen. Ame Mamanua God enok bambin mega iniwandini gapan di tan. Ap menan, God inap oya oya mega ame yaibobot usenagaet di wande aiwandata, Ame umap.
Nop Oit Kakaewa ame daiton megenat di
Ap gapan God wat aipakam mega garaetawa Keriso gamup wa upae venaya wan, waenapan mega entan imaen. Go endi e menawaet da wat entanean nop oit ugupewa da anu tumat taisian nona kap waia, ame God Nop Oit Mega Kakaewa gapanawa da uon. Ne tavewa di wadiaivin, God Nop Oit Mega Kakaewa ugupewa da uon, go waenapan upi wababayan imaiwanum. Mu Keriso no oise kakaewa wat yamu entanene ugupewa da gapan wadiaet wane taiwanum. Gosi nu God Nop Oit Mega Kakaewa namu wadiaeton anuyana ap gapan, endi nu go anea kimaniwa nop oit da ugupewa sia wadiaetawa, ame God yaibobot wanene mega inanup taueta. Amba den nop oit mame watagaet anuyana menan, aigap sia di wadiaivin. Ap gapan e Iesu nop oit mega gaset anu umap wayana, gosi orup da taue nop oit ugupewa da sia wadiaepiwa, me yaibobot wanene mega gapan taueta.
10 Endi ne wan taingina waenapan atonuna ya wapen men taivin. Gosi ne waenapan atonuna anupen men wa taingapenawa, ame ne Keriso nao mega taina apanewa uon. Go ne God atonuna anupen menan wan taivin.
Pol aro amun God inap waren
11 Tatan gwanin nop ma wapena ae di anun. Ne Iesu Keriso Nop Oit Mega Kakaewa wadidiaingina mame, waenapan muk iamup anun wane nopewa uon. 12 Ne nop oit mame wadidiaingina waenapan da inamup ya waran o da ase ma ya wadianegene. Go mame Iesu Keriso mek tamana wat arogam nenen.
13 Iwa, ne watagaet inak nega namua gapan ian Diu anu tumat ge guegue muga taingina e oitana anuyan, ame ne yonan pot poraet God dugup mega nagire amboboramon, guramon wa koeamepen men taingin, munan bagu sisi da ya anun. 14 Nu Diu anu tumat God menan taitoni ame gapan, ne bawarewa tan namu yoyo taingina aigap da taingin, gwep nega daitona da om ya inamon. Ap taingina iwa omayan bae gutut muga wadianene ap ewap anepen men kaimakaet taingina orup da ne umanap ya taiwandin. 15 Go ne ya yanana gapan, God inak nega namunap oniwandini anu wa watun wanden, nao mega taingapen men om enunege garaet mega gapan wat aipakam nimanege nenan wan. 16 Amba God otua nop oit mega ian Diu uoni nagirewa wadidia muingapen men otua Iesu inanap wat arogamen. Den God nenan wani gapan ne angen, amba ago nene wat tamanam nimanegepen menan waenapan inamup da ya angen. 17 Amba den Iesu watu enamot mega namu diamone nagirewa pa Ierusalem gapan wanumone ame wat tamanam nimanegepen, men da ya dot angen go ne ap mepe boge at Arebia angen amba ewap entanen Damaskas sia tauan. 18 Amba bodu yampo uon tani ewap ne Ierusalem angen, Pita dere nop wa enat tapen menan pura dere ap mepe tanan waingen. 19 Amba ap mepe Ayop nuga Iesu gwaniwa Diemis megenat tautanan, go Iesu watu enamot mega upinewa ya tautanamon. 20 Endi ok ma enan singina mam, eboewa da uon ma tavewa di, God me asigip tan. 21 Ap ewap pa Ierusalem ae vean at Siria ge Silisia arige gapan di angen. 22 Wam ame gapan, Keriso dugup mega nagirewa at Diudia gapanawa asigip da ya tanegene. 23 Go mu oitana megenat anun anega wane, “Apan ma namu Keriso anu tumasitoni men amboboran guranet wa taiwandin. Endi yonen Keriso oisewa watagaet togoyamet wa taiwandini sia wadidiamuiwan.” 24 Endi Iesu anu tumasine nagire mame, ne wan taingina gapan mu God wa atonasiwanum.