15
Oma wain maibewa
Iesu wa ewamot mega anega diamon, “Ne oma wain kaimewa mini di, amba ne Mamana nao i apanewa. Naniwa ansena da makewa ya iamopiwa Mamana ketnagen ae siniwa. Naniwa ansena make iwandapinawa ayane warep makewa arugataet den sia iamopen menan. Endi menan inayap nop wainginawa ame gapan e gaset kakae tayan.
E ne den wanien, amba ne e den waningain. Ap mini naniwa da mek megenat wandepiwa makewa ya ieta, go oma naniwa ame, oma wain kaimewa ni enoa gapan enasepi makewa ieta. Ap mini sia di e ne inanap ya wanienewa, e makewa ya iai.
Ne wain kaimewa mini di. E damik naniwa. Ne den uon e dim da da ya tai. Ap menan apan ansena ne den ya wandepiwa amba ne me den ya wanigepenawa, me makewa da ya ieta. Apan ansena ne den ya wandiniwa, me yawat mega naniwa wae inen geariniwa mini, naniwa ap me ae ma tambune oma yame gapan uasine yagimuiniwa. Ne e den wanigepenawa, amba nop nega inayap wandepiwa, dim da men anu mup wanewa ameme Mamanua God eneta. Ne Mamana oyaoewa wabawaramepen menan e makewa arugataet ian, ame gapan e ne wa ewamot negawa ek ingane to ewat taiwanian.
Mamana nenan anu gurini mini, ne enan anu guran. Endi anu gurat nega potap wanien. 10 Ne Mamana nop mega ayamase tan menan ne me anu gurat mega potap wainginawa. Ap mini e nop nega ayamase taiwaniampinawa, anu gurat nega potap wanien, 11 Ne mame wadiaena iwa aton nega e potayap no dotouep, amba aton egawa mame bararaep umayap tata. 12 Ne nop nega ayamase tat mega mam, Ne enan anu gurana mini, e baigan tan gare gare anu guriwanian.
13 Orup da me evene wai munan inak mega bop gapan wakaumepiwa, baigan anu gurat ap mini, ame aigap iragenawa. 14 Iup nega wapena taiwaniampinawa, e ne evenan wainawa. 15 Endi ma e ne nao nagire ya diaivin, iwa nao apane ayop mega nao anenen taini yaunewa me oare. Garewa, ne evenan waina diaivin, dim dim iragi Mamana inap asik tanawa gapan ne wadiena e gaset asik tayan. 16 E ya om enu nimanegean, go ne e om enuen. E om enuena iwa e aisen makewa iwaniampen, amba makewa ega ame nononga wande aiwandata. Amba dim da ne yauna gapan mup wanewa Mamana eneta. 17 Mame ne nop negawa di gare gare anu guriwaniampen.
Wa ewamot piup ma tandayat mumen
18 Piup tandayat imaepiwa, iaya barao anun, iwa mega ame namu ne tandayat nimanegen. 19 E piup megawa di wanienewa, piup enan anu gureta iwa e piup megawa. Go ne om enuen menan e piup megawa uon, iwa ap menan piup tandayat imaiwan. 20 Nop inayap waingina sia anun, Nao apanewa aritawa mega da ya garawaseta. Menan mu nop negawa ayamase tapiwa, ap menan egawa ayamase den tain, go mu ta kokoeragam nimanegepi, mu den ta kokoeragam imayain. 21 Mu negin manegawa gapan inayap tain iwa e ne yauna gapan taianawa amba mu God watu enanegeni mu oare. 22 Go endi ne tauana amba wadiamona go mu nop nega tandayasene, menan mu koewa muga wandia amba ebo aopane wawa da uon. 23 Me da tandayat nimaneginiwa Mamana den tandayasiwan. 24 Amba sia, ne yo dim da da tana mu nimakamup apan da ap mini ya tainiwa, go mu ne yo nega ya anu tumasiwanum, menan mu koewa muga wandia. Iwa endi yo aruga ma yawane go Mamana dere tandayat nimanwanum. 25 Go mame venaseni God oit nop mega namua gapan ok anenen seane tavewa venasepen,
Mu tandayat nimanegene, go tavewa da uon.
26 Ne Mamana inapewa Guewa Woup Seniwa watu enapena ame inayap taueta. Ame Guewa tavewa iragenawa da Mamana inap tauen ainiwa, me ne inak nega tavewa ta ewamota. 27 Amba e den ne inak nega tavewa ta ewamuiwanian iwa e erewa gapan tananegean ma onaninton.” Iesu ap anega wan.