6
Kayakayawan nagirewa munan anupen
Iesu sia wadidiamon, “E God menan kakaewa tanewa waenapan yawaepen menan ya tane, iwa waenapan yawaepen menan tanewa, Mamaya kimaniwa garewa da ya eneta. Guegue ame mam. Kayakayawan taine nagirewa puraput munapen tanewa, pum upunan opata gapan upine ya wadiamone, ame da wa da ta taine nagirewa ap mini ya tane. Mu yaumu ao warapen menan iup anuine paewa ge negin gagap ap anega taiwanum. Ne tave di wadiaivin, mu garewa mugawa uruga piupa gase warane. Go wam ame kayakayawan nagirewa wan dim dim da munanewa, evenae wai oit ame den ya anupen menan tan. Ap menan taiana oisewa karaua wandep amba Mamaya kimaniwa imuya yaviniwa garewa ega aroga eneta.”
God inap mup wapen noa
Iesu sia wadidiamon, “Amba wam ame God inap mup tapen tanewa, da wa da ta taine nagirewa mini ya tane! Mu atonu den iup anuine paewa gwanap, pa pa nambaya den, waenapan yawamopen menan apan apane den aopan aopan mup taiwanum. Ne tave di waivin, mu garewa muga uruga di warane. Go wam ame mup tapen tanewa, pa ega ega gwanap unuk aisen tonan boran, amba Mamaya ya yavianawa inap mup wan. Me mup ega karaua imuya potaya gapan waiana ame yavini gapan garewa eneta. Amba wam ame e God inap mup tapen tanewa, ya anu tumasine nagirewa mini mup memo mawagamen ya waiwanian. Mu aopan anega anune, ‘Nu nononga wata God nuga anuta.’ E ap umap ya tane, iwa Mamaya imuya asigip tan ap menan mup ega me imua namu anun amba evi waiwanin. Ap menan mup manega wan,
Mamanua kimani, yauga ao warat genan ayamat taivinain.
10 Toemu gega amunewa inanup tauiwandan.
Kimani anuan taiana mini piup gapan ta nuningan.
11 Taba nuga wam wam nuningawa endi den nun.
12 Koewa inanup taine anuton ae vivin menan,
koewa nuga anu ae ve.
13 Dim dim da pusinup ya warup naune age.
Koewa Taini Apanewa ya mananepen menan ise wataningan.
14 Wam ame waenapan da koewa inagap tapi, ge koewa mega anu ae veawa, ge Mamaga kimaniwa koewa gega anu ae veta. 15 Go waenapan da koewa muga anu ae ya veawa, ge Mamaga kimaniwa koewa gega anu ae ya veta.”
Sinunu ina ina
16 Iesu sia wadiamon, “Wam ame God menan, sinunu in dorawa, da wa da ta taine nagirewa mini ya ta ameme yawaget gegawa nawanega gaip ya top, ginak namuk ya tam davep, da wa da ta taine nagirewa mini ya ta. Nop nega mondi uon anun di waivin. Da wa da ta taine nagirewa garewa mugawa uruga piup gapan gase waran. 17 Go wam ame sinunu in dorawa, ginak namuk bigi wat amba onaro iagap den wat. 18 Ame menan waenapan iragi ge sinunu in doringianawa ya yavep, go Mamaga da ya yavinewa megenat yawagep, dim da karaua taingianawa garewa gega me di geneta.”
Garewa nuga nuga kimaniwa
19 Iesu sia wadiamon, “Piupa ek ingane enan kwan puraput diri gagap ya se dorane, ap mepe wan dim dim puakaeta amba denip eneta, koe tata, amba ap mepe den up nagirewa benak unum amo up tain. 20 Go God menan anuiwaniampina garewa ega aupa kimani diri gagap se dorane. Ao mepe wan dim dim ya puakaeta amba denip ya eneta, koe ya tata, amba ap mepe up nagirewa benak unum amo up ya tain. 21 Kwan puraput ega wandini arewa, imuya ap mepe wandeta.”
Wapinu ganase waini noa
22 Iesu sia wadiamon, “Yamaya ame etuya dun megawa. E yamaya kakae wandepiwa, e etuya uruga ganat bararaeta. 23 Go e yamaya koerage tapiwa, e etuya uruga sisip tau aeta. Boge e ganat inayapewa ame sisip tau aeta. Ap menan ganat ega sisip wandepiwa, sisip ame sisip aigap iragenawa, uni gware den.”
God ge piup kaikoro mega nopewa
24 Iesu sia wadiamon, “Amba nao apane da aritawa mega dere wanumopiwa, ame gauaramup nao ya taiwandata iwa aritawa mega dawa imua waren amba dawa imua ya wat kakayasen. Da noa wareta, amba da tandayaseta. God ge moni dere dere om daiton tambu tapen umap uon, daiton warai dawa wakaumai.”
25 Menan Iesu wadiamot mega anega wadiamon, “Ap menan ne wadiaepena anun, inak ega menan gop ya yagiai wandan. Inak ega warapen menan taba ge kaum ambagan tam na na amba etuya okomewa ambagan tam ena ena ap menan gopewa ya anune. Iwa inak wariana ame ibariwa, go taba ame gauarap. Amba sia etuya ame ibariwa go etuya okomewa ame gauarap. 26 Nenip guegue muga yao anun. Taba naewa ya veriwanum, den daupam tane dugupa ya eniwanum go God kimaniwa taba muga muniwan. Amba God anu gurat mega inanup ame aigap amba den me anu gurat mega nenip inamup ame gauarap, ap menan gop ya yagiep taiwanian.
27 E da da inak ega ya wakaumepen menan gop anuiwaniampina ame kakae uon. Gop ap anunewa, pia nonongantuk sia ya waniai. 28 Amba dim menan gan gorogot gope anuiwanin? Rarema yanine ame ase anun. Mu nao ya taiwanum amba wapimu menan ya anuiwanum. 29 Go wapena anun. Ayop Solomon kakae guragut mega arugataet go me en wanup kakaewa rarema ame enini umap da ya eniwandin. Rarema mega ame aigap iragen. 30 Ap den sia, God unawat ame kwayupe tainiwa go wam konintu da i apane dayup taue to baraep kurat wapi amba ireta. Menan God unawat kwayup taini apanewa enan den taiwan. Ap menan sisi kwayup aigap di ta eneta. Kaiwan, e God inap otu da anu tumasiana nagirewa.
31 Menan e gop anu anega ya wane, ‘Nu taba dim da nait?’ o ‘kaum amba nait?’ o ‘gan gorogot dim da panait?’ 32 God tandayasine nagirewa wan dim dim mame iragi nanamu amuiwanum, amba wan dim dim ame munan anuiana, e Mamaya kimaniwa me asik tan. 33 Go namu, God toemu mega ge inak tamanawa megawa, yoa tan, amba wan dim dim mame iragi amba den sia eneta. 34 Ap menan imanawa gope endi ya anune. Tauepi amba itan mega anun. Endiwa mega endi anun amba imana megawa mek mini imana amba anun.” Iesu ap anega wan.