2
God wanene tanepi guegue mam
Oru ma, e waenapan upi enu yawamoyan waiana ame aopan di waiwanin, iwa e ap wanene tamo enu yawamoyan waiana go guegue muga den e di taiwanin menan ek ingane wa koeragam wanin. Menan e da da ap tanewa ame ebo, e inayap wabobora bora da uon. Nu iravi asiginup, orup da koewa tapiwa ame garewa God wanene ta itan waneta, ame umap di iwa God wanene tat mega tamana iragen. Go e waenapan upi koewa muga munan enu yawamoyan waiana go ek den taiana menan e tap aisepen arok da uon, God wanene tae garewa di eneta. God bagu sisi baware inayap anuiwan, koewa ega garewa menan menawaet ya eniwan amba e kakaewa ega tanapen menan amat taiwan. Go gare e God kakaewa mega ame wa koeamiwanin go? Imuya entanepen menan enan bagu sisi anuiwan. E ame anuiwanin go uon?
Go e imuya potaya iragi kaimake wan amba gware den wanumam, koewa ega ae ya viana menan wanene ega itanewa diriga aita se doriwanin amba wanene wamewa gapan God ugu gangan mega arogameta, waenapan mu inamup amba e inayap den. Wam ame gapan God wanene tamanagaet tamota. Wam ame gapan, nu daiton daiton garewa nuga nuneta. Nu kakaewa o koewa taitoni omewa gapan gapan garewa di nuneta. Waenapan kakaewa pot poraet taine gapan kiman oya oya megawa, viripewa den inak yaibobot warat anune menan God garewa inak yaibobot muneta. Go waenapan upi agaga taine amba koerage tapen menan negin tamanawa ae veane menan God garewa ugu gangan mega baware muneta. Waenapan da da, Diu nagire amba Diu uoni nagire den, koewa tainanta menan bagu sisi anu tanait, inkae ankae wait. 10 Go waenapan da da, Diu nagire amba Diu uoni nagire den, kakaewa tainanta, God nonup megawa ge virip megawa amba oya oya mega den nuneta. 11 God wanene ap anega tata iwa me yamap nu iravi gine daiton di, me kakaeven ya tata.
12 Diu uoni nagirewa, apan Mosis iup namua seni mu inamup ya tauen. Mu koewa taine menan God wanene tamota, wanene ame Mosis iup mega namua gapan da uon iwa iup namua ame mu inamup ya tauen. Go Diu nagirewa koewa taine gapan God Mosis iup mega gamup wanene tamota, iwa iup mu inamup tauen. 13 Amba sia Mosis iup mega namua Diu inamup di tauen go waenapan da da iup anune go ya taine God waenapan ame kakaewa ya diamuiwan, go da da anuine tainewa mugenat kakae diamuiwan.
14 Diu uoni nagirewa Mosis iup seni mu inamup ya tauen go iup ame tavewa mu muk imup di anune taiwanum menan muk iup muga di taiwanunum gosi Mosis iup seni inamup ya tauen. 15 Guegue muga kakae taine gapan mu muk ingane ae anuine God iup mega potamup wandini gapan taiwanum. Imumu ap den anuiwanum iwa wam da koerage tapi imumu ingane koerage tat wata. Wam da kakae tapi imumu ingane kakaewa tat wata. 16 Ame menan Iesu Keriso Oit Mega Kakaewa wadidiaingina ame wani gapan God ap anega tata. Iesu Keriso nunan tani gapan God anut nuga karauawa kakaewa o koeragewa ame wanene taneta.
Diu nagirewa God nop mega namua muneni go inak ya waran
17 E Diu nagirewa apan apan tayan anega waiwanin, “Nu Diu nagire di nu ian ugupewa uon. God nu evenanua iup mega tumap waninivin. 18 God nu dim da tat anuini nu asiginup amba iup mega nuneni gapan kakaewa koewa yan seapen neginewa nu asigip taton. 19 Nu imu borat mutane nagirewa negin kakaewa ewamuitoniwa. Nu muma wanumuine nagirewa ganat munitoniwa. 20 Bumbam tane waine nagire wa tamanam mumivin, nop ya anuine nagire orup otu mini sia wadidiamuivin. Iup nuga gapan anut ge nop tavewa iragi wanum amun.” E apan apan ap anega tayan waiwanin.
21 E negin kakaewa waenapan wadidiamuianawa go ek ingane ae wadidia waniampo, ame kakae. Up ya tat diamuiwanin go e up den taiwanin. 22 E anega waiwanin, “Wainan gogo ya tane,” ap anega waiwanin go e den sia taiwanin. Waenapan guewa nanimup kaitane inap wa taragasine ame e nia sisi waiwan go guewa ame pa mega tune gwanap aisean up taiwanin. 23 E God iup mega kwayup taiwanin wa atonasiwanin go iup ame paina yamasean menan God yaua ae bariwanin. 24 Nop mega ok anega seane,
E Diu nagirewa koerage taiana menan,
Diu uoni nagirewa God yaua wa koeragamiwanum.
25 E God menan etuya tum tayana ame kakae go tavewa mega God iup mega ayamase tane gapan venaseta. Go God iup mega topaisenewa, ame gapan tavewa uon tata, menan etuya tum den ya tapo, iwa ame gapan den tavewa uon. 26 Guegue mam, Diu uoni apan da, me etua tum ya tan go God iup mega yambuni ayamase tapiwa ame God yamap me etua tum tani apanewa mini wandeta. 27 Ap gapan Diu uoni nagirewa Diu nagirewa wa koeragam mumain, iwa e Diu nagirewa etuya tum tayan amba Mosis God iup mega seni ame inayap wandia go e iup ame topaisiwanin. Diu uoni nagirewa mu etumu tum ya tane go God iup mega ayamase taiwanum, ap menan mu Diu nagirewa wa koeragam mumain.
28 Menan apan da etua megenat tum tani go imu pose ya entaneni menan me Diu apane iragena da uon di, me etua mondi tum tan, tavewa uon. 29 Diu iragen apanewa ame orup da da imu pose den entanen. Menan imu pose gapan etua tum tani paua mega mini venasen iwa imu pose entanen. Ame Guewa Woup Seni nao megawa go waenapan gamumup uon. Iwa naninup tum tata gapan ya venaseta. Iup seni gapan den ya venaseta. Menan apan da imu pose entaneni menan me Diu iragen apanewa di amba waenapan uon go me God inap di wa atonasiwandata.