8
God Guewa potanup wandini menan inak warivin
Nu Iesu Keriso den waninanta God ya wa koeam nimaneta. Iwa Iesu Keriso den waninanta God Guewa waini gapan inak ewakewa warivinait ap gapan God nu bop ge koewa aroewa gapan vetanen. Imunu ge etunu aro da uon, amba Mosis iup seni wa tamanam nimanet anun go nop ame umap ya tan menan God yone nunan tan. Koewa nuga enu yave wapen menan Otua iragenawa watu enen. Me apan kakaewa go nu umanup apan entanen amba koewa nuga garewa wareni uon di tan. God ame tani iwa mega Mosis iup namua seni ame om gapan gapan tamana di tainampen menan tan. Nu etunua koewa aroewa gapan tainampen umap uon go Guewa Woup Seni aroewa gapan iup dim da wani ame tainampen.
Waenapan da da etumu megenat menan anu tapi ap gapan etumu naumo amoin, amba waenapan da da God Guewa megenat menan anu tapi, God Guewa naumo aeta. Menan etumu naumo amopiwa ame tavewa bop taueta go Guewa naumo aepiwa ame tavewa inak ge nonup taueta. Ap menan waenapan da da etumu megenat menan anu tapiwa God anavi megawa. Iwa God iup mega ya anune taiwanum. Amba sia etumu aroewa gapan iup mega anu tapen menan umap uon. Waenapan etumu megenat menan anu tapiwa God atonamu ya anuta.
E etuya megenat menan pot pot ya taiwanin. Gare e God Guewa potayap wandini menan, pot pot taiwanin. Waenapan da da Keriso Guewa potamup ya wandepi mu Keriso mega uon. 10 Koewa taiana menan etuya boeta go Keriso e potayap wandini menan God Guewa e inak egawa di amba God kakaewa nagirewa diaiwan menan imuya inak wariwan. 11 Iesu boen amba God wani gapan sia inakae yon wanden. God Guewa ap umap sia e potayap wandini menan etuya boeta go God aroewa gapan e sia inak itai.
12 Ap menan, evenan wainawa, God nunan tani garewa di tat anuivin go etunu megenat menan ya tainait. 13 Iwa etuya megenat menan tanewa e borit wai. Go God Guewa aro mega gapan etuya koewa mega ae toguranewa, ap gapan e inak warai. 14 God Guewa da da nauyae aiwandapina e God otu waiwa di. 15 Ame gapan God Guewa mega eneni menan e ago nagire mini uon go God otu wai entan imaen, menan tap ya anui. E God otu waiwa tayana menan endi God Guewa aroewa gapan God inap anega wai, “O maman, mamanawa!” 16 God Guewa nu guanu den intum tani gapan nu God otu waiwa tamana di dianiwanum. 17 Nu otu waiwa menan God waenapan mega garaet munat wani den nuneta. Amba sia dim da Keriso wanat wani nu den warait. Keriso ugu vegaek bagu sisi anu tanini ap umap nu anu tanata Iesu oya oya mega nu den warait.
God at mega kakaewa gapan nu den waninait
18 Ne manega anuivin nu endi ugu vegaek bagu sisi anu tanitoni kamontu, go God kakae guragut mega ugup ugup evi ewanepi ame baware iragen. 19 God wan dim dim iragi wan venat mutane evi nu God otu waiwa wat arogam nimanepi wamewa menan amunugaet amat taiwanum. 20 God wan dim dim iragi wan venat mutane ame puak mutapen diamon. Mu ya puak mutat anun go God mek anuni gapan puak musiwanum. Go wam eviwa ya puak musepi wamewa menan amat taiwanum. 21 Wam ame gapan sia ya di puak mutain go God wat vetamoni gapan nu God otu waiwa oya oya nuga den intum ta wanumoin. 22 Nu anuivin wataget God wan dim dim iravi wan venat mutane onin e endi den waen orup vegewa anuine mini mu vek ame den anune, anu sisimene inkae ankae waiwanum.
23 Wan dim dim ame mugenat bagu sisi ya wariwanum go nu God Guewa namu waritoni nagirewa den imunu gapan anu sisimeton inkae ankae waivin. Me otu waiwa dianeni tavewa yawapen men amase taivin. Wam ame gapan imunu etunu kakae ewakewa entan nimaneta. 24 God wat inakam nimanepen tani tavewa ya yawaton go anu dao nuga gapan gego da ya anuton. Waenapan dim dim men anuine yavepiwa ame anu dao gapan uon iwa mu gase yawan. 25 Go anu dao gapan dim dim da ya yavitoni amase tainanta ame yaentuk mantuk amat taivinait.
26 Ap mini nu imunu aro uon menan God Guewa wat agoat nimaniwan. God inap mup anenen wawa yaunewa nu oare menan God Guewa potanup wandini nunan God inap mup waiwan. Nop nuga anu kakayat kakayat mini ya waiwan go me bumagap iragen karaua bagu sisi nuga menan waiwandini nu ya anuivin. 27 God imunu yaven anuini apanewa menan Guewa potanup wandini anuni den anuiwan. Iwa God dim da menan anuini gapan Guewa waenapan mega nunan mup waiwan.
28 Nu God men anu gurintoni mek anuni gapan gangan nimaneni nagirewa, dim dim kakaewa koewa iravi inanup tauepi ap gapan wat aipakam nimaniwan. 29 Wataget di God waenapan mega namu anu nimaneni gapan nu Otua Iesu umap entan nimanepen menan ganganat nimanen. God nu anu tumasintoni nagirewa Iesu umap tanen go me Otua Iesu namu yonet anun. 30 Namu iragen nu ganganat nimaneni, evi amba nunan wan. Nunan wani amba nu kakaewa nagirewa dianen. Kakaewa nagirewa dianeni amba oya oya mega den nunen.
Iesu tani menan God nunan anuiwan
31 Namu watoni mini tavewa mega anenen wait? God tantananu di yonepi da mananeta? Ae, da uon di. 32 God Otua men goandage ya anun inanup garaet di watu en nunen. Ap nuneni menan dim dim kakae guragut iravi den garaet nuniwandata. 33 Amba sia God waenapan mega om enumoni menan da diguguramota? Ae, da uon di iwa God nu kakaewa nagirewa dianen. 34 Da enu yawane wata? Uon, iwa Iesu Keriso nunan boen sia inakae yon wande God mainewa nutup gapan wandia. Ap mepe God inap nunan yaumakap yonen mup waiwan. 35 Orup ansena da Keriso baigan mega gapan nau nugut nimaneta? Ae, uon di. Itan wamewa o bagu sisi wamewa o Iesu men waenapan anu koeragam nimanepi wamewa o enup wamewa o kayakayawan ta waninetoni wamewa o anan wamewa o bop wamewa ameme inanup tauepi Keriso baigan nunan ya anuiwandata go? Ae uon, baigan nunan anuiwandata. 36 Menan nu God inap manega wait, ame ok namu seane oitanu anega wan,
Genan nu wam wam pot pot bop mananepen taiwan,
waenapan man enune gurine mini enu guranet anuiwanum.
Ok ap anega sean. 37 Itan ugup ugup ameme inanup tauepi Keriso gamup iragi garao mumivin. 38-39 Ne mame di anuivin. Nu Ayop nuga Iesu Keriso nunan tani menan God nunan baigan anuiwandin dim dim da ya nau nugut nimanet. Bop o inak o anea o airampu o aro kimaniwa da o dim dim wam endiwa eviwa den o dim dim kimaniwa o piupawa ameme iravi God Iesu Keriso ayop nugawa gamup baigan nuneni da ya nau nugut nimaneta.