10
Evenan wainawa, ne waenapan nega Diu nagirewa munan baguna anuivin, mu inak ewakewa warapen menan God inap mup waivin. Mu God menan amunugaet anune taine, ame tave di, ne den yawamona amba ap oisewa aroga waivin go mu God tavewa mega ya anu awane gapan taiwanum. God waenapan kakaewa nagirewa diamopi neginewa mu oare, gare mu muk negin dawa tun amone. Ap menan God anu tumase kakaewa diamo diamo neginewa mu tandayasene. Negin ame mam, Keriso taueni wamewa gapan Mosis iup namua seni uon tan, menan endi da da God inap anu tumasepi me kakae diamota.
God waenapan iravi wat inakam mumet anun
Mosis nu iup ayamase tainton gapan God kakaewa nagirewa dianepen menan ok anega sen,
Waenapan da da God iup mega ayamase tapiwa,
ap gapan inak warain.
Go God waenapan da da God anu tumasepi gapan me kakae diat anupi menan anega wan,
Orup da manega ya wap, “Keriso ta warit nimanepen menan,
orup da kiman dot ae Keriso wat vit onep.” Ap anega ya wap.
Den manega ya wap, “Orup da piup gwanap vise,
borit waine nagire arewa gapan,
Keriso ae ma wat dorep.” Ap anega den ya wa.
Go ok seane tavewa iragena ame mam,
God nop mega wandap uon, inayap konintu di,
ame noyap imuyap di wandia.
God nop mega ameme, God inap anu tumasepen menan opata gapan wadidiaetoni. Menan e noya gapan, anega wanewa, “Iesu me Ayop nugawa,” amba e imuya gapan anu tumat den anega wanewa, “God wani gapan Iesu Keriso sia inakae yon wanden,” ap gapan God wat inakam imaeta. 10 Menan bumaganu makewa gapan God anu tumasinanta, gare me nu kakaewa nagirewa dianeta. Amba nonu gapan anega wata, “Iesu me nu Ayop nugawa di,” ap gapan nu wat inakam nimaneta. 11 God nop mega ok anega seane,
Waenapan da da me anu tumasepiwa,
me inap tap gop da ya anuin.
12 Nop mame seane, Diu ge Diu uoni nagirewa munan seane, iwa waenapan iravi God yamap daiton di. Amba me nu Ayop nugawa God daiton di. Da da God menan mup wapiwa, gare me wat aipakam baware iragen muneta. 13 God nop mega ok anega seane,
Waenapan da da God inap ago menan mup wapi, God inak ewakewa mumeta.
14 Waenapan God ya anu tumasene menan anenen amba ago menan God inap mup wain? Amba God oit mega kakaewa den ya anune menan, mu anenen amba anu tumat tain? Amba orup da opata gapan wadiamopen menan ya wandepiwa mu anenen amba God oit mega kakaewa anuin? 15 O opata waine nagirewa ya watu enamopi menan mu anenen amba opata wain? Amba sia God nop mega ok anega seane,
Nu atonu den opata waine nagirewa waupamoit,
iwa oit muga kakae iragen wadianepen tauane.
Ok ap anega sean. 16 Opata waine nagirewa tauane go orup upi nop muga ya waran. Watageta apane Aisaya ap umap sia wan,
O God, waenapan otu dere megenat nop nuga anu tumat tane,
go upi ya di anu warane.
Ap anega wan. 17 Ap menan Keriso oisewa orup da opata gapan waini menan orup dawa darinap anun. Keriso oisewa darinap anuni menan me anu tumat mega yane kai waren.
18 Endi ne singui nega mam. At Isurero nagirewa oit ame darinamu gapan anune go uon? Mu di anuiwanum iwa God nop mega ok anega seane,
Nop muga at at iragi senare tau aen.
Nop muga piup iravi bararaen.
19 Singui nega da sia mam. At Isurero nagirewa nop ame darinamup tauen, go mu ya anu awan go? Mu di anu awan. Mosis God noa ok anega sen,
E nop nega ya warayan menan,
ian ugupe nagirewa nop ame wadiamoin,
amba e anu koeam mumai,
iwa ne mu danam mumana menan.
Ian ugupe ame anu waramasine nagirewa,
go nop nega anune menan e uguya gangan naeta.
Mosis ap anega sen. 20 Den apan Aisaya God oisewa kaimakaet anega wan,
Nenan yop ya tane nagirewa ne tananegene.
Nenan ya anu wane go inamup venat nigasen.
21 Go Isurero nagirewa munan anega wan,
Ne wam wam pot pot waupamot anuivin,
go nop nega ya anune amba tandayasene taiwanum.