9
Keliso ꞌana tosimanao ꞌidi bubuna
* Gu 26:16Geyaꞌabo tomota sitootoo be siloinegu, nai silomulomugiyegu, ta esi wanuwaꞌiꞌisi ꞌaene ꞌaboꞌagu ꞌInapwana Yesu ꞌina toguinuwa ꞌebweu, ga ꞌInapwana nina niꞌatu yaꞌitena, ga tetelina wate ꞌemiya yasimanena, ga waemisena, * 2 Ko 3:2-3ꞌenega wamwalatonigu ꞌaboꞌagu Yesu ꞌana tosimana ꞌaiꞌaila. Ta ꞌaina tomota silomugiyegu ꞌaboꞌagu nigeya Yesu ꞌana tosimana. Ta nigeya! ꞌOmi wada nuwaꞌiꞌisi ꞌaboꞌagu ꞌigu loguguyega ꞌida ꞌInapwana ꞌenaya ꞌimi emisa wasaꞌuna.
ꞌEnega gete nadigega yada onaꞌesa ꞌagu tolomugiyao ꞌediya, ꞌaene ꞌaboꞌagu Keliso ꞌana tosimana ꞌaiꞌailao nadigega. Manuna taudi ꞌadi masula be ꞌadi bwasi waꞌebwaꞌebwaꞌedi, ꞌenega ꞌilobwenena be ꞌaboꞌagu wate nadigega wada ꞌebwaꞌegu. Ta wate taudi tosimanao nidi be ꞌida ꞌInapwana Yesu tasinao be Pita wate, ꞌidi sakowasi ꞌediya mwanediyao siꞌauꞌewedi ta waꞌitaꞌiꞌisidi, ꞌenega ꞌaboꞌagu wate ꞌabo yada ai be mamwanegu ꞌada sakosakowasi, ꞌilobwenena be maꞌiyagu wada ꞌitaꞌiꞌisima.
Ta ꞌaboꞌagu be Banaba nigeya saꞌi ꞌemaya nadigega wada guinuwaꞌesa, manuna ꞌaboꞌama tauma ꞌaꞌitaꞌiꞌisima ꞌima guinuwa ꞌana maisa ꞌediyega.
ꞌEbweu enaida yada enaidemi be wada nuwanuwa manuna. Enaida nina gete: Tolosaiyao mane ꞌenega ꞌadi ꞌitaꞌiꞌita silobalobadi? Gabemani ꞌediyega, nai taudimo tuga ꞌediyega? Wate ꞌebweu ꞌigu enaida: ꞌAbo tai oine ꞌiasoi, ta sesoi ꞌana tutaya, mwaꞌadega ꞌiabe uwana ꞌiꞌaꞌani nai nigeya? ꞌEbweu wate ꞌigu enaida: Mwaꞌadega ꞌabo tai ma ina baweyao ꞌiꞌitaꞌiꞌisidimo tuga ta nigeya ꞌebweu ꞌida ununa ꞌina sagali manuna, toꞌase ꞌina ꞌitaꞌiꞌita ꞌana boboꞌana?
ꞌEbeꞌita getedi ꞌida ꞌasega, * 2 Loi 25:4; 1 Ti 5:18ta Mosese ꞌina loina maꞌiyana sieleleleya, ꞌigwae, “ꞌAbo bulumakau witi solanaya ꞌipaipaisewa, ꞌilobwenena be witi nidi ꞌediyega ꞌida ꞌeꞌai.” Yaubada nigeya ꞌinuwanuwa sinabwana bulumakau manudi, 10 ta esi ꞌionaona ꞌina topaisewao ꞌaboꞌada manuda. ꞌEnega loina gete ꞌisaꞌuna be ꞌada emisa be ꞌaene ꞌima paisewa ꞌediyega ꞌama masula ꞌada loba, nadigega taudi todauna be wate tosesoi siemiemisa be masula nidi ꞌidi bagulega sida ꞌeꞌai.
11  * Lo 15:27ꞌAboꞌama wate nadigega yaluyaluwami ꞌadi masula niꞌatu ꞌadaunina ꞌemiya, ꞌenega ꞌilobwenemi be bwalama ꞌadi masula waꞌebwaꞌema. 12 Manuna mali tosimanao waeꞌenidi, ꞌenega ꞌilobwenemi be wada eꞌenima wate, ta tuwa tuga ꞌaꞌalamaꞌiꞌitana sinabwana, manuna ꞌabona nai ꞌaoopaꞌala ꞌemiya be Keliso tetelina wasinali.
13  * 2 Loi 18:1-3Ta wate Anuwa Tabu ꞌana topaisewao wada nuwaꞌiꞌisidi. Taudi tomota ꞌidi ꞌebwayadaitao ꞌediyega ꞌadi masula silobaloba, ta wate totaliyao ꞌadi masula manuna yobai nidi ꞌebe taliya ꞌenaya siunuunudi ꞌediyega siꞌewaꞌewadi. 14  * Md 10:10; Ga 6:6Yaubada ꞌina loina gete nadigega be ꞌaene Yesu Keliso tetelina ꞌana tosimanao ꞌadi masula sida lobadi ꞌidi paisewao ꞌediyega.
15 Ta esi nigeya yaeonami be waeꞌenigu, ta wate geyaꞌabo ꞌimi leta gete yaꞌetoꞌetoladi be ꞌaene waeꞌenigu. Geyaꞌabo yaonaona masula manuna. ꞌAbo botanega yamwamwawasa, gete boboꞌana, manuna geya nuwagu be ꞌami masula yaꞌewadi. 16 ꞌIgu paisewa gete tetela boboꞌana ꞌana simana manuna, ta nigeya ꞌaene paisewa gete ꞌenega ꞌagu tupu yada loba, manuna gete ꞌigu paisewa tuga, ga ꞌilobwenegu be yada guinuwa. Ta ꞌeguma yaguitoyasa ꞌiabe mwau sinabwana ꞌeguya ꞌiapwesa.
17 Yaubada ꞌagu loina gete ꞌisaꞌuna ꞌigu paisewa manuna ta nigeya ꞌaboꞌagu taugu ꞌigu nuwenuwega, ꞌenega geyaꞌabo maisa yaꞌewaꞌewa paisewa nina manuna. 18 Nate namo yagwausowala tuga manuna tetela boboꞌana ꞌemiya yaꞌebwayadaita, ta esi geyaꞌabo yanuwanuwa eꞌisa manuna. 19 Ta wate geyaꞌabo tomota ꞌagu loina sisaꞌusaꞌu, ta esi tomota yauyaudi manudi yaguiguinuwa be yada ꞌetoseyedi. 20 ꞌEnega yabubuna me Yudia ꞌidi bubuna nadigega be ꞌenega ꞌaene me Yudia yada lemedi, ta taudi Mosese ꞌina loina simuliyena, ꞌabo maꞌegwao ꞌamiyami yabubuna taudi nadigega be ꞌaene yalemedi, ta esi ꞌateguyega geyaꞌabo loina nina ꞌenaya yatagwatagwala. 21 Ta wate taudi Mosese ꞌina loina nigeya simwalamwalatoni, ꞌeguma maꞌegwao ꞌamiyami, yabubuna taudi nadigega be ꞌaene yalemedi, ta esi geyaꞌabo ꞌagu loina Keliso ꞌenega yaleꞌoaleꞌoa. 22 Ta wate ꞌabo taudi ꞌidi emisa nenetana maꞌegwao ꞌamiyami, yabubuna taudi nadigega be ꞌaene yalemedi. ꞌEnega tomota maiboꞌadi maꞌegwao manudi yatoo waiwai be yapanaitedi be ꞌenega ꞌaidi ꞌediyega ꞌetoseyana sida loba Keliso ꞌenega. 23 ꞌIgu paisewa gete tetela boboꞌana manuna, be ꞌaene ꞌomi maꞌegwao ꞌetoseyana tada loba tetela nina ꞌenega.
24  * Pi 3:14Ta wada nuwaꞌiꞌisi ꞌabo epili ꞌenaya maiboꞌadi siepiepili, ta esi ꞌebweuna namo ꞌediyega ꞌinugana, ꞌenega ꞌilobweneda be tatoo waiwai be tada nugana.
25  * Ye 1:12Ta yaisigedi taudi baleꞌuya sitoo waiwai, ta sieꞌalamaꞌiꞌitana ꞌidi toona ꞌenega, be ꞌaene pali sawasawalina sida loba, ta esi ꞌaboꞌada tatoo waiwai be pali miyamiya atayana galewega tada loba.
26 Gete manuna yapili waiwai, nai yaetapewa waiwai, ta geyaꞌabo yaetaetapewa besobeso. 27 ꞌEnega bwalagu yaloina paꞌalena be ꞌenega geyaꞌabo yada bubuna besobeso, ꞌabona nai ꞌigu loguguya mali tomota ꞌediya mulinaya ꞌaboꞌagu yabebeꞌu.

*9:1: Gu 26:16

*9:2: 2 Ko 3:2-3

*9:9: 2 Loi 25:4; 1 Ti 5:18

*9:11: Lo 15:27

*9:13: 2 Loi 18:1-3

*9:14: Md 10:10; Ga 6:6

*9:24: Pi 3:14

*9:25: Ye 1:12