^
1 TIMOTI
Lokagutoki
Loguguya kabokabo manuna
Yaubada ꞌina oboboma manuna
Sidasida Yaubada ꞌenaya
Toanuganao ꞌidi guinuwa
Toeꞌita kabokabo manudi
Yaubada ꞌina toguinuwao ꞌidi bubuna
ꞌIda guinuwao gosedao ꞌediya
Toeꞌita kabokabo manudi
ꞌEda boboꞌana manuna