15
Sipi loseloseyena onasemalimalina
(Madiu 18:12-14)
* Lu 5:29-30ꞌEbweu tuta takisi ꞌana toꞌewao ta wate ꞌaidi totoꞌumalidi simai Yesu sabi enonoena. ꞌEnega Palisiyao be loina ꞌana toeꞌitao silomugi, sigwae, “Tai gete totoꞌumalidi ꞌiegosigosiyanedi ta wate maꞌenao siꞌeꞌai.” ꞌEnega ꞌidi ona nina Yesu ꞌieꞌisena onasemalimaliyega, ꞌigwae, “Mwaꞌadega ꞌabo ꞌebweu ꞌemiyega ꞌina sipi ꞌadi yau analedi, ta ꞌebweuna ꞌikwakwani, sawesawenaya be nainiti naini nidi mitawaya ꞌiebesinedi be sipi nina loseloseyena ꞌida ꞌebese ꞌana laba ꞌiloba. Ta ꞌabo ꞌilobai ꞌiabe ma ina gwausowala ꞌaalanaya ꞌisaꞌui be ꞌiila ꞌasaya, * Lu 19:10be ꞌenega gosenao ꞌibwau egogonedi be ꞌieonadi, ꞌigwae, ‘Sipi nina loseloseyena niꞌatu yalobena, ꞌenega manuna tada egwausowala.’ ꞌEnega nadigega wate ꞌabo ꞌebweu totoꞌumalina ꞌinuwaꞌebuni, me galewa manuna sida gwausowala sinabwana, ta esi toboboꞌadi site nainiti naini nidi manudi ꞌidi gwausowala tupwana namo.
Kina loseloseyena onasemalimalina
Nadigega ꞌabo wate waine nina ꞌina kina ꞌadi yau sanau ta ꞌebweuna ꞌiloseye, ꞌenega toꞌase ꞌida guinuwe be kina nina ꞌiloba? Nai mayale ꞌiloeꞌabi be anuwa maiboꞌana ꞌisiyayoni be ꞌiꞌebese ꞌaiꞌaila ꞌana laba ꞌiloba. Ta ꞌabo ꞌilobai gosenao ꞌibwau egogonedima be ꞌediya ꞌigwae, ‘ꞌIgu kina nina yaloseyenaya niꞌatu yalobena, ꞌenega manuna tada egwausowala.’ 10 Nadigega wate ꞌabo ꞌebweu totoꞌumalina ꞌinuwaꞌebuni, ꞌiabe Yaubada ꞌina aniloseyao manuna sigwausowala sinabwana.”
ꞌEbweu ꞌinapwana natuna ꞌiloseyena
11 Ta Yesu wate ꞌiona semalimaliyedi, ꞌigwae, “ꞌEbweu ꞌinapwana natunao meꞌolotodi ꞌeluwa maꞌenao simiyami, 12 ga megwamana tamana ꞌieonena, ꞌigwae, ‘Tamagu, nuwanuwagu be gete tuga ꞌagu egueguyai ꞌuda ꞌebwaꞌegu.’ ꞌEnega ꞌinapwana nina gwegwe maiboꞌana ꞌieguyaiyena natunao nidi ꞌediya. 13  * Ona 29:3ꞌEnega ꞌasiyata ꞌaina sigumwala ga megwamana nina ꞌina gwegwe ꞌiegimwaneyedi, ga ꞌana eꞌisa mani ꞌiꞌewena, ꞌenega sena nina ꞌipilisinena, ga sena ꞌedasolaya ꞌitauya ga nada gwausowala besobesoega ꞌina mani ꞌiloegumwalina.
14 “Ta niꞌatu ꞌina mani maiboꞌana ꞌigumwala ga kakaena ꞌimiyami, ga tuta gote ꞌenaya botana sinabwana sena nina ꞌena ꞌiapwesa. 15 ꞌEnega tai nina ꞌina paisewa ꞌiꞌebesa ga ꞌebweu ꞌasa ꞌana ꞌinapwana ꞌilobena, ga ꞌietunena be ꞌina baweyao ꞌiꞌitaꞌiꞌisidi. 16  * Ona 23:21Ta tai nina nuwanuwana be bawe ꞌadi masulega ꞌida ꞌa, manuna nigeya ꞌana masulamo. 17 Tuta gote ꞌenaya nuwana ꞌisabwalena, ga taunamo ꞌena ꞌigwae, ‘Onaꞌaiꞌaila, tamagu ꞌina topaisewao ma ꞌadi masula sinabwana, ta ꞌaboꞌagu bada saꞌi botana ꞌiunuunugu. 18 ꞌEnega yatoolo be yatatauya tamagu ꞌena be ꞌena yada gwae, “Tamagu, niꞌatu yatoꞌumalina Yaubada ꞌenaya ta wate ꞌoyo ꞌemuya. 19 ꞌEnega nigeya ꞌilobwelobwenegu be ꞌuda ꞌawanatunegu, ta esi ꞌuda eesegu ꞌimu ꞌaliꞌei ꞌatuwa.” ’
20 “Gete nadigega ꞌinuwanuwaꞌesa, ga ꞌenega ꞌitoolo ga tamana manuna ꞌitauya, ga ꞌedasolega tamana ꞌiꞌitenama ꞌimeema ga ma ina ꞌatenuwaꞌoleꞌole ꞌipili ꞌenaya ga ꞌiatubwalina ga maꞌiyana siededoi.
21 “ꞌEnega natunana tamana ꞌieonena, ꞌigwae, ‘Tamagu, niꞌatu yatoꞌumalina Yaubada ꞌenaya ta wate ꞌoyo ꞌemuya, ꞌenega nigeya ꞌilobwelobwenegu be ꞌuꞌawa natunegu.’ 22 Ta esi tamanana ꞌina ꞌaliꞌeiyao ꞌibwauyedi ga ꞌediya ꞌigwae, ‘Walomanini be ꞌoama boboꞌaiꞌailina wameꞌe be natugu waeꞌote, ta wate nimapasapasa wameꞌe be nimanaya wasaꞌu, ta wate ꞌaelawa ꞌaenaya wasaꞌu, 23 be muliyega watatauya be bulumakau mwaneyauna ta momonanina waununama be masula sinabwana taguinuwe, be ꞌenega ma ida gwausowala tauna maꞌedai tada ꞌemasula. 24  * Kol 2:13Manuna natugu gete lowa ꞌimwawasaya, ta batuwa mayawasina taloba limena.’ ꞌEnega sieꞌale be silosagali ma idi gwausowala.
25 “Ta saꞌi natuna mesinabwana ꞌetamo bagulaya ꞌipaipaisewa, ta tuta nina ꞌasa selabenaya ꞌilogelogedo, wali be lausa ꞌinonodi. 26 ꞌEnega ꞌebweu ꞌidi ꞌaliꞌei ꞌibwauyena ga ꞌienaidena, ꞌigwae, ‘Toꞌase ꞌalena ꞌenega siegwaegwausowala?’ 27 Ta ꞌaliꞌei nina ꞌigwae, ‘Tasiyo niꞌatu ꞌiilama ga tamayo bulumakau mwaneyauna ta momonanina ꞌiununa ga maꞌemai ꞌaegwaegwausowala, manuna natunana ma ina boboꞌana ꞌiloba limena.’ 28  * Ion 3:10, 4:1Ona gete ꞌinonona ga ꞌigamwasowala sinabwana, ꞌenega geya nuwana be anuwaya ꞌilulugu.
“ꞌEnega tamana ꞌiapwesa ga natunana mesinabwana ꞌieonena ꞌaene maꞌiyana sida lugu anuwaya. 29 Ta esi tai nina ꞌiguitoyasa, manuna ꞌigamwasowala sinabwana, ꞌenega tamana ꞌena ꞌigwae, ‘Tamagu, ꞌeisa yakwala ꞌediya niꞌatu manuyo yapaipaisewa ga ꞌimu eyowanao maiboꞌadi yaguinuwedi, ta nigeya ꞌebweu tuta ꞌuda obobomegu. Nigeya ꞌebweu wate yobai ꞌuꞌebwaꞌebwaꞌegu be magosegwao ꞌada gimasula be ꞌada egwausowala. Nigeya ꞌaiꞌaila! 30 Ta natumuna gete ꞌimu gwegwe maiboꞌana ꞌimudalidi tosogala ꞌediya, ta toꞌase manuna ꞌuobobomena, ga bulumakau mwaneyauna ta momonanina ꞌuununa manuna?’
31 “Ta ꞌenega ꞌinapwana nina natuna ꞌena ꞌigwae, ‘Natugu, ꞌuda mwalatoni ꞌaene ꞌoyo tuta maiboꞌana selabeguya ꞌumiyami, ga toꞌase nadigega ꞌigu ꞌebeloinao, maiboꞌana nimamuya simiyami, 32  * Isi 33:11ta esi tasiyo gete ꞌimwawasaya, ta gete tuga mayawasina taloba limena, ꞌenega ꞌilobweneda be batuwa maꞌedai tada egwausowala.’ (v 33) Tetela gete ꞌenega Yesu Palisiyao be loina ꞌana toeꞌitao ꞌiona semalimaliyedi.

*15:1: Lu 5:29-30

*15:6: Lu 19:10

*15:13: Ona 29:3

*15:16: Ona 23:21

*15:24: Kol 2:13

*15:28: Ion 3:10, 4:1

*15:32: Isi 33:11