8
Losipwa esebenina manuna
ꞌEnega lami nina losipwa esebenina ꞌiliꞌamina, ga nigeya ꞌebweu wate galewega ona nai galala simeema tuta kukupana namo ꞌenaya. Ta muliyega anilose nidi sebeni Yaubada matanaya sitootoolo yaꞌitedi, ga Yaubada ꞌidi yoguli ꞌebweuna ꞌebweuna ꞌiꞌebwaꞌedi.
* Et 5:8Ta wate ꞌebweu anilose ma ina gaeba goula ꞌimai, ga ꞌebe taliya selabenaya ꞌitoolo. Ta ꞌebe taliya nina nate Yaubada ꞌina ꞌebemi esaesa selabenaya. ꞌEnega Yaubada gaeba goula nina ꞌiloemaena galaꞌu ꞌenega, ga anilose nina ꞌiꞌebwaꞌena, ꞌenega anilose nina ꞌebe taliya ꞌena ꞌisaꞌuna be ꞌigabu. ꞌIgabuna ga ꞌasuna ta maina boboꞌana be wate Yaubada ꞌina tomotaiyao ꞌidi sidasidao situꞌe leleleya galewaya.
ꞌEnega gaeba nina magalaꞌuna ꞌisaꞌuna Yaubada matanaya, ta sidasida galaꞌu ꞌasuna maꞌiyana situꞌetuꞌe, ga ꞌana laba ꞌiꞌala egumwalina. ꞌEnega anilose nina gaeba nina kakaena ꞌiꞌewena, ga ꞌebe taliya nina ꞌenega kaiwe ꞌalaꞌalasina ꞌiꞌewena, ga ꞌenega gaeba nina ꞌiloemaena, ta ꞌiula ebusiyena baleꞌuya, ga gote ꞌena namala be wepalala be ꞌaidi ꞌenana ta wate mwaniꞌiniꞌi siapwesa.
Yoguli nidi simuꞌedi
ꞌEnega anilose nidi sebeni ꞌidi yoguli nidi sigiyaidi sabi muꞌedi.
* Ioe 2:30; Sia 9:23Ta ꞌebweu ꞌina yoguli ꞌimuꞌena ga ꞌusana ꞌana ꞌita dumadumana ꞌiebusi, ꞌana ꞌita aisi pulipulidi nadigega, ga wate kaiwe ꞌalaꞌalasina ta lala maꞌedi sisagusaguma baleꞌuya, ga ꞌiꞌalasina. ꞌEguma baleꞌu maiboꞌana ꞌana weyala ꞌetoi, ꞌebweu sena ꞌiꞌalasi ta ꞌeluwa sena nigeya. Ta sena nina ꞌiꞌalasina ꞌenaya kaiwe be pwatula maiboꞌadi wate ꞌiꞌala egumwalidi. * Sia 7:20-21ꞌEnega anilose ꞌeluwena ꞌina yoguli ꞌimuꞌena, ta ꞌebweu yage ꞌana ꞌita ꞌatuwa nadigega ꞌoya sinabwana ꞌisabesabeluluma ga niꞌuya siulena, ꞌenega ola ꞌielala. ꞌAbo ola maiboꞌana ꞌana weyala ꞌetoi, ta ꞌebweuna ꞌediyega ꞌielala, ta ꞌeluwa boboꞌadi. Ta ola nina ꞌielala solanaya iyana maiboꞌadi simwawasa, ta waga maiboꞌadi ꞌenaya sieligeidi.
10 ꞌEnega anilose ꞌetonina ꞌina yoguli ꞌimuꞌena, ta kwadima sinabwana ꞌiꞌalaꞌalata ꞌana ꞌita ꞌatuwa gudala galewega ꞌibeꞌuma, ta baleꞌu nina ꞌana weyala ꞌetoi ga ꞌebweuna weyala nina ꞌena kwadima ꞌibeꞌu ga bwasinao sidalele. 11 Kwadima nina ꞌana esana Dalele, ta tomota yaudi bwasi nidi daleledi ꞌediyega sinuma ga simwawasa.
12 ꞌEnega anilose eatana ꞌina yoguli ꞌimuꞌena ga sinala senana ꞌebweu ꞌiguguyoi ta sena ꞌeluwa boboꞌadi, ta wate nawalae senana ꞌebweu ꞌiguguyoi ta sena ꞌeluwa boboꞌadi, ta wate kwadimao ꞌabo taweyalidi sena ꞌetoi ꞌediya, ꞌebweu sena ꞌana kwadimao siguguyoi, ta sena ꞌeluwa ꞌediya simaemaedana. ꞌEnega ꞌasiyata maiboꞌana ꞌana weyalao ꞌetoi, ꞌebweu tuta guguyoi, ta ꞌeluwa boboꞌadi. Nadigega wate boiboi, ꞌebweu tuta guguyoi, ta ꞌeluwa boboꞌadi.
13  * Et 9:12, 11:14Ta yadunedune ga magisubu sinabwana ꞌitaetaeya galewaya yaꞌitena, ga ꞌenana sinabwana yanonona, ꞌigwae, “Oiyoi nuwaꞌoleꞌolemi, ꞌomi baleꞌu ꞌana tomiyanao, manuna ꞌabo aniloseyao yoguli ꞌetoi simuꞌedi, mwau sinabwana ꞌiapwesama.”

*8:3: Et 5:8

*8:7: Ioe 2:30; Sia 9:23

*8:8: Sia 7:20-21

*8:13: Et 9:12, 11:14