Pita 2
leta aniwai rabuinama ya girumina
1
Pita na waikaiwama
Taugu Saemon Pita, Yesu Keriso na apasolma be na taunoyama, uma letanama yà girugirumina taumi tauwai sumaḡa ḡaromie. Yesu Keriso tauna vutuna tauda dà Mamaituama be dà Tauwai yawasanama, tauna vutuna taukawa didimanidama be matabuda waisumaḡa teneḡinama ya utedana. Inam waisumeḡinama tauna matane ya vere kauana.
Tauna na raukivivere be na subama ḡaromie sibo a maurana, baninama taumi Mamaitua be dà Badama Yesu koya katai kauedi be taudi mate ko miamia tenaḡana.
Mamaitua ya vinemina
Bada Yesu ya vinedana, aubainama yodi Yesu tè katai kaue be tauna mate tà miamia tenaḡana, vutuna aubainama rewapana be yawasana matabudi Arue ya utedana, da yodi tauda teneteneḡinama da didimanae tà miana. Be mate inam rewapanine tauna na saugama dosidima be veredima ya utedana da tokare tà mia nonoḡana Mamaitua maika. Be inam kedane dobu adi voiama gewegewedima kaite tè gosedina, inam vutudi a kawakawa gewagewadana.
Vutuna aubainama ko raurubu gurata da ami waisumaḡe vere ko voiena. Be vere murine Mamaitua ko katai kauena. Be Mamaitua ko katai kauena murine, tokare ko rabe munaḡemina. Be rabemunaḡa murine inam kaigurata. Be kaigurata murine inam miakaua. Be miakaua murine raukivivere. Be raukivivere murine wainuapaḡo. Deḡoda inam yawasanidima ami waisumaḡe ta kena be ta morabana, inam raḡanine taumi tokare nam ko mia yabayababa, ibewa da taumi tokare dà Badama Yesu Keriso ko katai kauena. Be deḡoda aitau ḡarone inam yawasanidima nam ta kena, inam nam i verena. Baninama Bada Yesu inam baneginama na gewagewama ya noḡonoḡota poredina. Be inam baneginama tauna matanama ya pota be nuanama ya koana, aubainama inam yawasanidima nam ima noḡonoḡotidina.
10 Yau bana, Mamaitua ya yokoemi be ya vinemina, vutuna aubainama yodi ko raurubu gurata da na ḡoanama ruvane nama ko miana, da banaga ta kitemi be ta kataie da taumi Mamaitua ya vinemina. Taumi deḡoda inam yawasanidima ko voiedina, taumi tokare nam airaḡan ami waisumaḡe ko beku. 11 Inam raḡanine taumi aubaimima Mamaitua tokare nuanama tabutabune mara matakedanama e kaiporena. Be taumi tokare dà Badama Tauwai yawasana na waiguyauma kenakena nonoḡinama nopone ko saḡana.
Riukaua kana matamatama
12 Taumi inam riukauidima kaite koya kataiedi be Bada na riukaue ko midimidi bagibagina. Be yaḡoro taugu raḡan matabuna uma yabedima yà riuriu wainoḡotimina. 13 Taugu è noḡotina inam ya verena da taugu yà miamiae inam yabedima raḡan matabuna yà riuriu wainoḡotimina, be muriḡa da yà gurina. 14 Taugu è kataiena da taugu kaiteka yau raḡanima e tavatavana da yà gurina, baninama dà Bada Yesu Keriso nama ya riueguna. 15 Vutuna aubainama taugu yà rarau rubu guratana, baninama yà ḡoeḡoena da taumi uma giudima matabudi ko ragaudi da nuemie, be raḡanine taugu yà gurina, taumi uma giudima kaite koya kataiedina.
16 Tauma kè riuemina da tauda dà Badama Yesu Keriso ma rewapanina tokare e verau munaḡana. Uma giudima tauma nam nuamaie kei tubuḡidi be kama giugiuemina. Ibewa da tauma vutuna mataḡomimaie na borumama be na rewapanama kè kitana. 17 Inam raḡanine Tamadama Mamaitua Yesu ya kawa saḡe be na borumama ya utena. Dabudine bona dosinama marae ya dobi be ya riuna, “Inam tauna taugu natuguma nuaguma e paḡopaḡona, be taugu yàwai nuaverena tauna ḡarone.” 18 Be uma giudima raḡanine tauma Yesu mate oya babaune kè miamia be bona marae be ya yovona bea ḡomimaie kè vaiedina.
19 Uma kauinama yai kataimai be kè katai kauena da peroveta boni aba a giugiuedina, inam matabudi riukaua. Vutuna aubainama taumi mate sibo peroveta adi giuma koyai sumaḡedi be koyai muriwatanedina, baninama inam giudima taumi nopomie maika kabe kodam dobu waikupikupine ti yanayana watanana naumeki da raḡantomtom, be raḡantomtom tauraḡaraḡan* ‘Raḡantomtom’ inam Yesu na kaba verauma be ‘tauraḡaraḡan’ tauna vutuna Yesu. e tavana be e yanayanana, nama tokare nopomie e yanana. Be tauraḡaraḡan tauna vutuna Yesu. 20 Be mate ko noḡoti da girugiruminama porane boni peroveta nam nuedie giu ti tubuḡidi be ti giugiuedina. 21 Be nam airaḡan banaga mabidie tiwai perovetana, ibewa da taudi Arua Babau yai dokedi be Mamaitua aba ya vatovatodina, giudima nama taudi a vatovatodina.

*1:19: ‘Raḡantomtom’ inam Yesu na kaba verauma be ‘tauraḡaraḡan’ tauna vutuna Yesu.