Hibru
adi letama
1
Yesu Keriso tauna ya saḡa guratana, nam anea maika
Boni raḡandie Mamaitua keda tabu be tabu* Keda tabu be tabu ḡarodie Mamaitua ya giugiuna inam umanama: Tauna rauguguye ya giugiu, raubonie, mataire, anea, be ya toi rereḡena. ḡarodie raḡan toitoi waḡawaḡadama Israel ḡarodie ya giugiuna. Be inam giudima matabudi peroveta ya riuedi be taudi yatayatadama Israel ḡarodie a rarau guguyana. Be yodi raḡan damodie tauna natuḡominama ya vine be ya riupore da tauna Mamaitua na giuma ḡarode ya rarau guguyena. Tauna vutuna Mamaitua ya vinena da yaba matabudi ei buderiedi be ei badedina, be mate taune Mamaitua dobu be yaba matabuna ya voiedina. Be Mamaitua neneḡarinama matabuna natunama ḡarone e rawarawa maḡatarina, be tauna na yawasanama teneḡinama maika Mamaitua. Be tauna riunama wairewapanine yaba matabuna ta kenakena watanana. Be raḡanine tauna banaga adi gewagewama ya koḡakoḡa porena murine, tauna ya naḡo marae be Mamaitua wairewapana vavasaḡinama kasaune ya miana.
Vutuna aubainama tauna Bada dosinama ya tubuḡana, be anea matabudi tauna ewai badedina. Be tauna isa wairewapana vavasaḡinama ya paḡona, be isanama ya saḡa guratana nam anea isedima maika.
Mamaitua ya riuna,
“Tam taugu natuḡomiguma, manaka taugu tam è tikam da tam taugu Natuguma.”
Ko noḡoti da inam riunama nam anea ḡarodie nama i riuna, ibewa. Be mate Mamaitua ya riuna,
“Tauna Tamanama taugu, be tauna taugu natuḡomiguma.”
Be raḡanine natunama kaevou ya riuporena dobue, mate ya riu munaḡana, “Mamaitua na aneama matabudi tauna natunama sibo a rauduneena.” Be anea adi giuma inam umanama,
“Mamaitua na aneama taudi inam taunoya ḡoma be è riuriuporedina raḡanine, taudi maika sive bo kai.”
Be tauna natuḡominama aubainama umanama Mamaitua ya giuna,
“Tam Mamaitua, be am waibadama e kena da e kena nonoḡana.
Be am waiguyaue didimanae banaga kwai badedi be kwa voiedi da taudi mate didimanae ta miana.
Tam didimana kuyai nuapaḡoe be yawasana barebaredima kuya tuaḡaiedina.
Vutuna aubainama Mamaitua, am Mamaituama ya vinem
be ya kawa saḡem da am waibadama dibune mara banegidima ya biridina.
Inam kedane tauna ya kawa saḡem be nuavere dosinama ya utemna.”
10 Be mate Mamaitua ya riuna,
“Bada, boni pakane tam dobu kuyai tubuḡina, be mara matabudi nimame kuya voiedina.
11 Be taudi matabudi tokare tai kavedina, be tam kwa mia nonoḡana.
Taudi tokare gara maika ta gwamatu, 12 be kwa viri kudukududi da kwai poraḡana.
Be tam tokare teneḡimma nama kwa mia nonoḡana, be nam airaḡan kwa boru vitarem.”
13 Mamaitua nam aba aneanama umanama i riuena,
“Kasaugue kwa mia, be am ḡaviama kaḡamma dibune yà biridi be kwa vadididina.”
14 Ibewa da anea taudi arua be tawai taunoyana, tauda aitauḡa Bada yawai yawasanidana ḡarode sagudama aubainama.

*1:1: Keda tabu be tabu ḡarodie Mamaitua ya giugiuna inam umanama: Tauna rauguguye ya giugiu, raubonie, mataire, anea, be ya toi rereḡena.