Jon
1
Riu yai rawabanagana
Boni pakane muriḡa da dobu ya tubuḡana, Riu taunaḡa ya kenakenana. Be Riu tauna Mamaitua mate. Be inam Riunama vutuna tauna Mamaitua. Inam Riunama tauna boni pakane Mamaitua mate a miamiana. Inam Riune yaba matabudi a tubuḡana. Be tauna ibewa, yaba yodi ta kenakenana tokare nam a tubuḡa. Tauna ḡarone yawasana ya kenakenana. Be inam yawasaninama vutuna banaga adi kodamma. Be inam kodamnama tadiwanawanae e yanayanana, be tadiwanawana nam teneteneḡina da inam kodamnama sibo ya suragaba.
Be Mamaitua banaga tenaḡa ya vinena isanama Jon, be ya riu pore da banaga ḡarodie inam kodamnama e giuena, be inam giune banaga matabudi sibo ai sumaḡa. Jon tauna nam kodam. Ibewa, tauna ya verauna kodamnama e rauguguyena. Riukaua kodamnama ya veraverauna dobue, vutuna banaga ewai yanedina.
10 Tauna vutuna dobu be yaba matabuna ya voiedina. Be tauna dobue ya miamiana raḡanine, banaga yaḡoro tauna a nuababaḡena. 11 Tauna ya yovona na dobue, na banaga ḡomama ḡarodie, be taudi nam ti aninena. 12 Be aitauḡa tauna ai anine be isane awai sumaḡana, taudi vutudi yai aninedi da Mamaitua natunatunama a tubuḡana. 13 Taudi nam banaga kosinine ti tubuḡana. Be taudi nam tubuḡa na ḡoane bo banaga na ḡoane ti tubuḡana, ibewa da Mamaitua ḡarone a tubuḡa vitarana.
14 Riu yai rawabanaga be ḡarode dobue ya miana. Tauna raukivivere be riukaua noponama ya moḡavuna. Be Mamaitua na neneḡarama matabuna nuanuanama Natunama tenaḡa ḡominama ya uteutena tauma kè kitana.
15 Jon inam baneginama vutuna ya rauguguye be ya riuna, “Uma baneginama vutuna boni umanama è riuriuemina, ‘Banaga murigue e veraverauna tauna ya saḡa vavasaḡana, nam maika taugu. Baninama muriḡa da taugu è tubuḡana, tauna boni nama miemieninama.’ ”
16 Be na raukiviveree tauna vere toitoi tabu be tabu ya utedana, 17 raukivivere be riukaua Yesu Kerisoe a verauna. Be Mousis tauna tarawatu taunaḡa ya utedana. 18 Nam aitau airaḡan Mamaitua i kita rubuna, be Natunama tenaḡa ḡominama tauna vutuna Mamaitua, Tamanama nuanuane miemieninama, vutuna Mamaitua ḡarode yai maḡatarina.
Jon tauwai babataito Keriso varinama e rarau guguyena
(Mt 3:1-2; Mk 1:1-8; Lk 3:1-18)
19 Jerusalemma Jius babadidima taudi pirisi be Livait banegidima a riupore nawedina Jon ḡarone, da ai taravire be sibo a kataiena tauna aitau. 20 Be Jon riukaue ya paribeedi be ya riuna, “Taugu nam Tauwai yawasana.”
21 Dabudine taudi ai taravira munaḡena, “Be tam aitau? Peroveta Elaija, bo?” Be tauna ya riuna, “Ibewa.” Be taudi ai taravira munaḡena, “Mamaitua ya sausaugena peroveta raḡan damone e tavana, vutuna tam, bo?” Be tauna ya riuna, “Ibewa.”
22 “Be yodi tam aitau? Tam giu baninama kwa ute yaḡemai be tauma ka paḡo da ka munaḡe be tauriuporemaima kai varidina. Tam nema kwa noḡonoḡota bakem, tam aitau?” 23 Be tauna ya paraibeedi be peroveta Aisaia na giue ya riuedina,
“Taugu vutuna banaga dobu kavakavane bonanama dosine umanama e riuriu, ‘Bada na kedama ko kawa didimani.’ ”
24 Dabudine Parisi adi banagama a riuriuporedina Jon waitaravirenama aubainama. 25 Taudi Jon ai taravire be a riuna, “Deḡoda tam nam Keriso bo Elaija bo Mamaitua peroveta ya sausaugena, naumeki da aba aubainama tam yodi banaga kwawai babataitodi?”
26 Be Jon ya paribeedi be ya riuna, “Taugu upae yàwai babataitona be banaga tenaḡa poumie nam ko kataiena, 27 tauna vutuna tokare murigue e tavana, be taugu nam veregu da tauna na kaḡasumama yà kaiporaḡa.” 28 Inam kauidima matabudi Betenima a tubuḡana, upa Jodan be noaḡo nevane. Inam dabudine Jon banaga yawai babataitodina.
Mamaitua Na Sipuma Yesu
29 Pomainama Jon Yesu ya kitana, ḡarone ya veraverauna, be Jon ya riuna, “Ko kita, tauna vutuna Mamaitua Na Sipuma. Banaga sipu natunama ta vunuḡi be ta tipatipana, nama Mamaitua Na Sipuma yai utaena da banaga adi gewagewama dobue e koḡa poredina. 30 Uma baneginama vutuna boni taugu umanama è riuriuemina, ‘Banaga murigue e veraverauna, tauna ya saḡa vavasaḡana, nam maika taugu. Baninama muriḡa da taugu è tubuḡana, tauna boni nama miemieninama.’ 31 Noḡone taugu nam e kataiena da aitau Keriso, be taugu è verau be upae banaga èi babataitodina da tauna Israel banegidima ḡarodie e maḡatarana.”
32 Be Jon umanama ya riuna, “Taugu è kitana Arua Babau marae be ya yovona kiu gabubu maika, be Yesu debane ya miana. 33 Noḡone taugu nam e kataiena da tauna Keriso be Mamaitua taugu upae waibabataito aubainama ya riuriuporeguna raḡanine, umanama ya riueguna, ‘Tam tokare Arua kwa kitana e yovo be banaga aitau debane e miana, tauna vutuna tokare Arua Babaue ei babataitona.’ 34 Taugu uma kauinama nama è kitana Yesu ḡarone ya tubuḡana. Vutuna aubainama yà riuriu kauemina da tauna vutuna Mamaitua Natuḡominama.”
Yesu tauwai muriwatana dokenama
35 Pomainama Jon ya tava munaḡa be na tauwai muriwatanama rabui mate a midimidina. 36 Be raḡanine Jon e kitana be Yesu dianaḡa ya naḡonaḡona, inam dabudine tauna ya riuna, “Ko kita, tauna vutuna Mamaitua Na Sipuma.” 37 Be Jon na tauwai muriwatanama rabui inam riunama a vaivaiena raḡanine, taudi Yesu ai muriwatanena.
38 Dabudine Yesu yai tautinamuri da taudi ya kitedi be yai taraviredina, “Aba ami ḡoana?” Be taudi a paribee be a riuna, “Rabai, tam deḡo dabudine am kaba mia?” (Giu ‘Rabai’ baninama inam ‘Tauwai katakatai’) 39 Be Yesu ya riuedina, “Ko verau ko kita.” Naumeki da 4 okoroki nama taudi tauna mate a naḡona na kaba miae be dabudine a mia kupina.
40 Inam tauwai muriwatanidima rabui, be tauḡoma tenaḡa isanama Endru, tauna Saemon Pita tuaḡanama. 41 Dabudine Endru aba ya voiena inam noḡone ya naḡo tasinama Saemon ya wane, be ya riuena, “Tauma Mesaia kè banavina.” Mesaia baninama inam Keriso.
42 Naumeki da Endru Saemon yai doka verauḡena Yesu ḡarone, be Yesu Saemon ya kita be ya riuena, “Tam Saemon, Jon natunama be yodi tokare yài isamna ‘Kipas’ inam baninama ‘Pita’.”* Riu ‘kepas’ be ‘Pita’, inam baninama ‘yeku’.
43 Pomainama Yesu Galili naḡonama yai taina. Be kedae tauna Pilip ya banavi be ya riuena, “Kwai muriwatanegu!” 44 Pilip tauna Betsaida baneginama maika Endru be Pita.
45 Naumeki da Pilip Nataniel ya banavi be ya riuena, “Tauma Tauwai yawasana kè banavina. Inam Nasaret Yesunama Jousep natunama. Tauna vutuna Mousis na tarawatue be peroveta adi bukae a girugirumina.” 46 Be Nataniel yai taravirena, “Tam aitau ya riuem da tokare Nasaretma Peroveta a riuriuna da Tauwai yawasana tokare Betliemma e tubuḡana, be nam Nasaretma. vere e tubuḡa?” Be Pilip ya riuena, “Kwa verau be kwa kita.” 47 Be Yesu e kitana, be Nataniel tauna ḡarone ya veraverauna. Dabudine Yesu ya riuna, “Uma riukaua Israel baneginama, tauna nam kaiyovu nopone ima kenakenana.” 48 Dabudine Nataniel Yesu yai taravirena, “Tam nemanama taugu kuya katai bakegu?” Be Yesu ya paribeena, “Taugu tam kai damaya pakane è kitamna, muriḡa da Pilip ya riuem be koya verauna.” 49 Dabudine Nataniel Yesu ya riuena, “Tauwai katakatai, tam riukaua Mamaitua Natunama, be Israel guyaunama tam.”
50 Be Yesu ya riuena, “Tam kai damaya pakane è kitam be è riuemna aubainama kuyai sumaḡa, bo? Be nam inam vutunaḡa, tam yaba ḡesaudima dosidima mate tokare kwa kitedina. 51 Be yà riuriu kauemina da taumi tokare ko kitana mara e nuaporaḡa be Mamaitua na aneama ta saḡasaḡa be ta yovoyovona Banaga Natunama ḡarone.”

*1:42: Riu ‘kepas’ be ‘Pita’, inam baninama ‘yeku’.

1:46: Peroveta a riuriuna da Tauwai yawasana tokare Betliemma e tubuḡana, be nam Nasaretma.