Metiu
1
Yesu yatayatanama waḡewaḡedima isedima
(Lk 3:23-38)
Yesu Keriso tauna guyau Deivid na damma nopone ya tubuḡana, be guyau Deivid tauna Eibraham na damma nopone ya tubuḡana. Be Eibraham natunama Aisik, be Aisik natunama Jeikob. Be Jeikob natunatunama taudi Juda be tasitasinama. Be Juda natunatunama taudi Peres be Sera, be tinedima tauna Temar. Be Peres natunama Hesron, be Hesron natunama Ram, be Ram natunama Aminadap, be Aminadap natunama Nason, be Nason natunama Salmon be Salmon natunama Boas, be Boas tinanama Reiheb. Be Boas natunama Obed, be Obed tinanama Rut. Be Obed natunama Jesi. Be Jesi natunama guyau Deivid.
Be Deivid natunama Solomon be Solomon tinanama Uria na waivima. Be Solomon natunama Rehoboam, be Rehoboam natunama Abaija, be Abaija natunama Asa. Be Asa natunama Jehosafet, be Jehosafet natunama Joram, be Joram natunama Usaia. Be Usaia natunama Jotam, be Jotam natunama Eihas, be Eihas natuama Hesekaia. 10 Be Hesekaia natunama Manase, be Manase natunama Amon, be Amon natunama Josaia. 11 Be Josaia natunama Jehoiakin be tasitasinama. Taudi adi raḡanine Israel banegidima matabudi a nawedina Babilonma be dabudine a miana.
12 Be Babilon a mianana murine Jehoiakin natunama Sealtiel ya tubuḡana. Be Sealtiel natunama Serubabel. 13 Be Serubabel natunama Abiut, be Abiut natunama Elaiakim, be Elaiakim natunama Asor. 14 Be Asor natunama Sadok, be Sadok natunama Akim, be Akim natunama Eliut. 15 Be Eliut natunama Eleasar, be Eleasar natunama Matan, be Matan natunama Jeikob. 16 Be Jeikob natunama Jousep. Be Jousep tauna Meri na badama. Be Meri, tauna vutuna Yesu Tauwai yawasana ya tikana.
17 Yodi tà kita da Eibraham ḡarone be ya naḡo da guyau Deivid ḡarone ya tavana, kimta matabudi 14. Be guyau Deivid ḡarone da ya naḡo da Babilon na raḡanie ya tavana, kimta matabudi 14. Be Babilonma raḡanine be ya naḡo da Keriso na raḡanie ya tavana, kimta matabudi 14.
Keriso na kaba tubuḡama
(Lk 2:1-7)
18 Yesu Keriso muriḡa da ya tubuḡana noḡone, kaua umanama ya tubuḡana, Yesu tinanama Meri tauna Jousep na ḡoapaparama. Taudi muriḡa da sibo ai naḡi be ai rawateḡeina, Meri mayanama ya paḡo da kaiteka ya bogana Arua Babaue. 19 Be Meri na badama Jousep tauna didimana baneginama. Vutuna aubainama raḡanine kaua nama ya kitakitana tauna nam i ḡoeḡoena da patara matedie sibo Meri ya gose be ya kawa tunimayaḡi. Vutuna aubainama tauna ya ḡoeḡoena da moisirie sibo Meri ya gosena.
20 Jousep inam kauidima yawai nuanoḡonoḡotedina maika, Bada na aneama raubonie Jousep ḡarone ya maḡatara be ya riuna, “Jousep, guyau Deivid natunama, nam kwa naira, Meri kwa paḡo da tam am waivima be nam kwa gose pore, baninama Meri Arua Babau na rewapanae gomana ya bogena. 21 Tauna tokare gomana tauḡominama e tika be tam kwai isana Yesu, baninama tauna tokare na banagama adi gewagewae ei yawasanidina.”
22 Uma kauidima matabudi Bada boni peroveta ḡarone ya giugiuena ruvane, nama a tubuḡana. 23 Peroveta boni umanama ya riuna,
“Tokare Matatapu e boga be gomana tauḡominama e tikana, be taudi inam gomeninama tai isana Imanuel.”
Isa Imanuel inam baninama “Mamaitua tauda ḡarode.”
24 Jousep ya kenakena midisuḡuna murine, aba Bada na aneama ya riuriuena nama ya voiena, tauna Meri ya paḡo da naumeki na waivima. 25 Be Jousep Meri mate nam tunidima ti rawateḡei rubudina naumeki da Meri gomana tauḡomina ya tikana. Dabudine Jousep inam gomeninama yai isana “Yesu”.