2
Ekalesia Epeses nopone adi letama
“Uma letanama kwa girumi be e naḡona Ekalesia Epesesma adi aneama ḡarone. Umanama kwa girumana:
Taugu vutuna nimaguma kasaune kipora 7 è ragaudi be kendoro kaidima 7 nopodiḡa yà naḡonaḡona, yau giuma inam umanama:
Taugu ami voiama, ami noya guratama be yaba matabuna koya damidami poredina, matabudi è kataiedina. Be mate è kataiena da banaga gewegewedima adi voiama taumi koya riuriu tuaḡaiedina. Be banaga aitauḡa da ta riuriu munaḡedina da taudi kabe apasol, be taumi koya raurubudi, be koya kita da taudi banaga kaikaiyovudima. Be taumi koya kaigurate da piripiri matabudi koya damidami poredina taugu isaguma aubainama, be nam ko tunibadona.
Be yaba tenaḡa ḡaromie è kita be ya gewagewana, inam uma: Taumi noḡone koyawai nuapaḡoeguna, be yodi inam wainuapaḡonama koya gosena. Ko noḡoti, boni koyawai nuapaḡo gurateguna, be yodi ami wainuapaḡoma e yovoyovo munaḡana. Vutuna aubainama ami noḡotama ko vitaredi, be noḡone aba koya voivoiedina, vutudi ko voiedina. Deḡoda taumi nam noḡota vitara ko paḡo, naumeki da taugu yà verau be ami kendoroma kainama na gabue midimidinama yà kai porena.* Inam baninama tokare ekalesia e kaiporena.
Be yaba tenaḡa è kita be matague ya verena inam uma: Banaga aitauḡa taudi Nikolas tauwai muriwatanenama, adi voiama matabudi taumi ko tuatuaḡaiedina, nama taugu mate yà tuatuaḡaiedina. Baninama Nikolas tauna tauwai katakatai kaikaiyovunama.
Arua Babau aba ekalesia ḡarodie e giugiuedina, taumi aitauḡa beemima e kenakenana, koi beavaia kauana. Tauna aitau inam yabedima e vaisubedina, tauna tokare yai anine da yawasana kainama votanama paradaisie e kanina.
Ekalesia Simena nopone adi letama
“Uma letanama kwa girumi be e naḡona Ekalesia Simenama adi aneama ḡarone. Umanama kwa girumana:
Taugu vutuna pakane da damone miemieniguma, nama yà miamiana, taugu è guri be è yawasana munaḡana, yau giuma inam umanama:
Taugu ami piripirima be ami waikaruwaḡawaḡama è kataiedina. Be ibewa da taumi inam waiguyau banegimima! Taugu è kataiena da taudi aitauḡa ta riuriu munaḡedina da taudi kabe Jius, be taudi vutudi taumi ḡaromie tawai menamenana. Inam taudi nam Jius, ta kaikaiyovuna, taudi inam Seitan na banagama. Gurik bonane ya riuna: Seitan na sinagogma 10 Piripiri tokare ḡaromie ta tubuḡana, taumi nam ko naira! Yà riuriuemina da ḡesaumima tokare Diaboro dibure e birimina raurubumima aubainama. Be dabudine taumi raukivigewagewa ko banavina raḡan matabudi 10 nopodie. Deḡoda tokare tai gurimina, be taumi koi patutu be ami waisumaḡe ko midi bagibagina, taugu tokare ami maesama paiwaraga yà utemina, inam yawasana kenakena nonoḡinama.
11 Arua Babau aba ekalesia ḡarodie e giugiuedina, taumi aitauḡa beemima e kenakenana, koi beavaia kauana. Tauna aitau inam yabedima e vaisubedina, guri aniwai rabuinama tokare nam inam baneginama e taukoni.
Ekalesia Pegamum nopone adi letama
12 “Uma letanama kwa girumi be e naḡona Ekalesia Pegamumma adi aneama ḡarone. umanama kwa girumana:
Taugu vutuna kwatikwati menanama murine be karone gamgamdima ḡarogue e kenakenana, yau giuma inam umanama:
13 Taugu è kataiena taumi deḡo dabudine ko miamiana. Taumi Seitan na waibadae dabudine ko miamia. Be you, taumi yaḡoro isague kowai patutuna, be nam ami waisumaḡama koma gosegosena. Be Antipas yau matamatama patupatutunama ai gurina raḡanine, taumi yaḡoro ami waisumaḡama ḡarogue nam ko gosena. Inam kauinama ami meagaie Seitan na kaba miae ya tubuḡana.
14 Be yaḡoro yaba bisa ḡaromie è kitedina nam ti verena. Taumi ami ekalesiama nopone banaga bisa taudi Beilam aba yawai katakataina, vutudi tawai muriwatanedina. Tauna vutuna boni Balak yai katakatai da Balak Israel banegidima ya gwayedi, da taudi kani kokoitau ḡarodie raurauobedima a kanikanidina, be awai soḡa yabayababana. Inam kauidie taudi gewagewa a voivoiedina. 15 Be mate ḡesaumima taumi Nikolas na waikatakataima kaikaiyovudima kowai muriwatanedina. 16 Vutuna aubainama taumi ami noḡotama ko vitaredina. Deḡoda ibewa, taugu ḡaubonaḡa ḡaromie yà verau be mudugue kwatikwati gamgamne, inam banegidima ḡarodie yà iḡarana.
17 Arua Babau aba ekalesia ḡarodie e giugiuedina, taumi aitauḡa beemima e kenakenana, koi beavaia kauana. Tauna aitau inam yabedima matabudi e vaisubedina, tauna tokare kani semosemonama isanama ‘Mana’ yà utena. Be mate yeku ḡavoḡavorinama yà utena, be yekunama bogane isa vaunama girugiruminama e kenakenana. Be inam isanama nam aitau i kataiena, be aitau da inam yekunama e paḡona, taunaḡa inam isanama tokare e kataiena.
Ekalesia Taiyatira nopone adi letama
18 “Uma letanama kwa girumi be e naḡona Ekalesia Taiyatirama adi aneama ḡarone. Umanama kwa girumana:
Mamaitua Natunama tauna vutuna matanama kitanama kai menanama waimatakanikaninama maika. Be kaḡanama kitedima maika irama ta gabu be e monamonaunana maika. Tauna na giuma inam umanama:
19 Taugu ami voiama matabudi è kataiedina. Be ami wainuapaḡoma, ami waisumaḡama, ami noyama be ami wainuabagibagima, matabudi è kataiedina. Be mate è kataiena da taumi yodi ko noyanoya guratana, nam maika noḡone nama.
20 Be yaba uma ḡaromie è kitana nam i verena. Taumi waivi Jesebel koya kita yababe be na ḡoanama e voivoiedina. Inam waivinama tauname ya riuriu munaḡena da kabe tauna peroveta, be na waikatakataie tauna yau taunoyama ya biri waideḡedi da tawai soḡa yabayababana, be kani kokoitau ḡarodie raurauobedima ta kanikanidina. 21 Taugu na raḡanima toitoi è utena da na noḡotama sibo ya vitaredina, be tauna ya tuaḡaina. 22 Taugu inam waivinama tokare yài sida kauena, be aitauḡa inam waivinama mate tawai soḡa yabayababana, taudi tokare piripiri be nuaboya dosinama ta banavina, deḡoda nuedima nam ta vitaredi. 23 Taugu Jesebel na sedama yài guridi, be dabudine ekalesia matabudi ta kita be ta kataie da taugu vutuna banaga adi yawasanama nuapoudie be taurivatudie yà kitakita wairuvedina. Be taugu tokare taumi tenatenaḡaḡa ami voiama ruvedie nama yai maesimina. 24 Be taugu yodi Taiyatira banegimima ḡesaumima yà riuemina. Taumi Jesebel na waikatakataima nam kowai muriwatanena, aubainama Seitan na waikatakataima semosemodima nam ko kataiedina. Vutuna aubainama taugu nam ami vitama debane ḡesau yà boru, ibewa, 25 be ami waisumaḡama ḡarogue vutuna ko kaididina naumeki da taugu yà verau munaḡana.
26 Tauna aitau inam yabedima matabudi e vaisubedi be yau ḡoanama e voiedi da e raudamoena, tauna tokare rewapana yà ute da banaga dobu matabuna nopone ei badedina. 27 Be tauna diḡona irame voivoienama e paḡo be banaga ei badedina, be ei mia mutumutudina maika gurewa. 28 Nema Tamaguma rewapana ya uteuteguna, nama tauna yà utena. Be kipora tauraḡaraḡan mate tauna yà utena. 29 Arua Babau aba ekalesia ḡarodie e giugiuedina, taumi aitauḡa beemima e kenakenana, koi beavaia kauana.

*2:5: Inam baninama tokare ekalesia e kaiporena.

2:9: Gurik bonane ya riuna: Seitan na sinagogma