Rom
adi letama
1
Pol na waikaiwama
Kapore yau banagama Rom nopone miemienimima,
Taugu Pol, Yesu Keriso na taunoyama, Mamaitua ya yokoegu be ya vinegu da taugu apasol Mamaitua varinama verenama yà rauguguyena. Uma varinama verenama inam boni Mamaitua na perovetama ḡarodie ya sauga be na bukama babaunama poranama nopone a girumi be e kenakenana. Uma varinama verenama inam natunama dà Badama Yesu Keriso ya giuena. Tauna tubuḡa ḡoma yauwane, tauna Deivid natunama,* Uma baninama tauna Deivid damnama reresinama nopone ya tubuḡana. be Arua Babau yauwane, tauna Mamaitua Natunama wairewapaninama. Nama Mamaitua yai maḡataridana, baninama tauna natunama Arua na rewapanae, gurie ya midisuḡu munaḡana. Tauna vutuna Yesu Keriso, dà Badama. Tauna na raukiviveree tauma apasol noyanama kè paḡona, da eteni banegidima matabudi ka riuedi da taudi sibo Bada ai sumaḡe be a voteyeteyena.
Be taumi mate uma damnama nopodie, baninama Mamaitua taumi ya vinemi da taumi Yesu Keriso ḡaroḡaronama. Uma letanama yà girugirumina, taumi aitauḡa Rom nopone ḡaromie. Mamaitua taumi yai nuapaḡoemi be ya vinemi da banaga babaumima. Tamadama Mamaitua be Bada Yesu Keriso adi raukivivere be adi subama ḡaromie e kenana.
Pol ya ḡoena da sibo Mamaitua na damma Rom nopone ya vakitedina.
Noḡone taugu yau Mamaituama yài kaiwena Yesu Kerisoe taumi matabumi aubaimima, baninama taumi ami waisumaḡama dobu matabuna banaga ta giugiuena. 9-10 Mamaitua tauna vutuna yau matamatama, da raḡan matabuna taumi yau moiragie yà noḡonoḡotimina. Uma Mamaituanama taugu yà noyenoyena nuanuaguma tabutabune, baninama natunama varinama verenama yà rarau guguyena. Be yodi taugu yà moimoiragina da Mamaitua na ḡoane gavogavo i kenana, taugu sibo è vakitemina. 11 Taugu è ḡoe guratena da sibo è kitemi da taugu puyo Arue sibo è utemi da taumi sibo koyai rewapana, 12 bo deḡoda taumi be taugu dà waisumaḡe sibo tèi kawa duḡu vivirana.
13 Be yà ḡoeḡoena da taumi sibo koya kataiena da taugu taumi ḡaromie veraunama èwai nuanoḡonoḡotena da taugu sibo è sagumi da ḡaromie banaga ḡesaudima sibo ai sumaḡana, nema eteni banegidima ḡesaudima è sagudi be ai sumaḡana maika. Be taiparapara ya morabana aubainama nam e vakitemina. 14-15 Taugu yà ḡoeḡoe kauena da vari verenama taumi Rom ḡaromie yà rauguguyena, baninama inam taugu yau noyama da banaga matabudi sibo ḡarodie è rauguguyana, avedi da taudi eteni bo nam eteni, katakataidi bo nam katakataidi.
Vari verenama na wairewapanama
16 Be taugu vari verenama aubainama nam aitau tenaḡa ama nainaire bo ama tunitunimayaḡena, baninama inam Mamaitua na rewapanama da aitauḡa tawai sumaḡana ei yawasanidina, noḡone Jius banegidima ḡarodie, be muriḡa dobu ḡesaudima. 17 Uma varinama verenama e riuriuedana da nema Mamaitua e vovo kaukauedana da tauna matane dà yawasanama e didimanana. Inam matabuna dà waisumaḡe e voiedina. Baninama girugiruminama porane umanama a girumina, “Didimana baneginama tauna waisumaḡe tokare yawasana e banavina”.
Banaga matabuda dà gewagewama
18 Mamaitua na medima marae e yovoyovona banaga matabudi aitauḡa Mamaitua nam tima vivivivire be na ḡoanama nam tima voivoiena ḡarodie, be taudi ḡarodie riukaua ta rawarawa koakoana, 19 baninama banaga matabudi Mamaitua na voiama matabuna a kataiena, baninama Mamaitua yaba ya voivoiedina tawai maḡataridana da tauna e miamiana. 20 Baninama pakane be ya naḡo da yodi avedi da Mamaitua e miamia moisirina be taudi yaḡoro sibo a kataie da tauna e miamiana, baninama yaba matabuna ya voivoiedina, yaḡoro matedie ta kitekitedina. Inam yabedima a kitedi be sibo a kataie da Mamaitua e miamiana, be na rewapanama kenakena nonoḡine yaba matabuna ewai badedina. Vutuna aubainama taudi nam tokare ta gudutaraḡa be teneteneḡina.
21 Avedi da taudi Mamaitua a kataiena be yaḡoro taudi nam isanama tima kaikai suḡusuḡuna da tauna Mamaitua, be mate nam tima waikaiwena, taudi adi noḡotama ya kovi be nopodima kupi ya moḡavuna. 22 Taudi ta riuriuna da taudi kabe nuauyauya banegidi, be ibewa da taudi nopodima bua ya moḡavuna, 23 baninama Mamaitua miamia nonoḡinama ma neneḡarina raudunenama a gosepore, be taudi kokoitau a voiedi be a rarau duneedina. Taudi kokoitau a voiedina kitedima maika banaga, kiu, musara be musara daredaredima. Be inam yabedima matabudi waiwaikavedima Mamaitua ai gabu raupunana.
24 Vutuna aubainama Mamaitua ya miatautauriedi be ya voie da adi gewagewama yai rewapanana be inam gewagewanama taudi ewai badedi da tunidima tawai uta munaḡedi da adi banaga mate yaba waitunimayamayaḡidima ta voivoiedina. 25 Taudi Mamaitua na riukauama a gosepore be kaiyovu tawai kawa riukauena, be yaba Mamaitua yawai tubuḡidina ta rarau duneedina, be nam tauwai tubuḡinama tima rarau duneena. Tauna vutuna tà kaisuḡu nonoḡena. Inam riukaua!
26 Vutuna aubainama Mamaitua adi gewagewae ya goseporedina. Be yodi waiwaivi adi babadama a gosaḡa be a naḡo da adi banagama waiwaividima mate tawai kawa soḡana. Uma kauidima inam badara na waidigirima. 27 Be inam nama kauinama teneḡine, tautauḡoma adi waiwaivima a gosedi be a naḡo adi banagama tautauḡomidima mate tawai kawa soḡana. Naumeki da taudime tubuḡidie adi kovoḡama a paḡona, adi voia waigewama aubainama.
28 Naumeki taudi Mamaitua a gosena, vutuna aubainama Mamaitua ya miatautauriedi be ya voie da adi noḡotama gewegewedima yai rewapana, be adi gewagewama taudi ei badedi da tunidima tawai uta munaḡedi be adi banagama mate yaba waitunimayamayaḡidima ta voivoiedina. 29 Taudi gewagewa be barabara matedima tabu be tabu tauvoienama banegidima. Taudi nopodima waigogo, gewagewa, waikwina, rauvunuḡa, iḡara, waiwavu kiroḡa, gadoḡai, nopo pikapika, inam yabedima matabudi nopodima ya moḡavuna. Taudi tawai karakarakutu, 30 be giu gewegewedie adi banagama tawai giugiuedina, be Mamaitua tautuaḡaienama, be nopodima meditupo, seḡara, be taudi banaga taukita tuaḡaiedima, be taudi yaba gewegewedima nopodie tawai tubuḡidina. Be adi dosima ta rawarawa ḡaiḡaiedina. 31 Be taudi nam debedi, taudi nam waisumaḡa banegidi, taudi nam raunuatoi banegidi, be taudi inam biwa taupaḡonama. 32 Avedi da taudi Mamaitua na tarawatuma a kataiena, da taudi aitauḡa nama ta voivoiana tokare guri ta kita saḡena. Be yaḡoro nama ta voivoiana. Be banaga ḡesaudima aitauḡa uma yabedima tauvoiedima taudi mate adi banagama a kitedi be tawai aninedina.

*1:3: Uma baninama tauna Deivid damnama reresinama nopone ya tubuḡana.

1:26: Uma kauidima inam badara na waidigirima.